Inzet Bouwend Nederland

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor Bouwend Nederland reden om het bouwgeluid onder de aandacht van de gemeentelijke politiek te brengen. Want Nederland is zeker nog niet af! Steeds meer maatschappelijke opgaven liggen op het bordje van de gemeente. Daar worden de keuzes gemaakt die ertoe doen voor veel burgers. Daar wordt beleid concreet. En het verschil gemaakt. Samen willen wij de gemeenten in Nederland aantrekkelijker, duurzamer en welvarender maken.

Bekijk onze brochure »

SUBTHEMA'S

Voldoende ruimte om te wonen, te werken en te ontspannen

De bezuinigingen in de crisis werken nog door en vertalen zich nu in te weinig plancapaciteit om te voldoen aan de vraag naar voldoende en betaalbare woningen. Het ontbreekt nu zowel aan 'harde' als aan 'zachte' capaciteit, zowel in de Randstad als in krimpgebieden. Om niet verder achterop te raken, is het noodzakelijk om snel nieuwe bouwlocaties aan te wijzen en volop gebruik te maken van de ruimte en mogelijkheden die wetgeving biedt.

Bekijk onze brochure »

Aan de slag voor duurzame en gezonde scholen

De gemiddelde school in het primair en voortgezet onderwijs is veertig jaar oud, nooit gerenoveerd, heeft een slecht binnenklimaat en presteert energetisch zwak. In totaal gaat het om 7.000 schoolgebouwen in Nederland. Uit recent onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt dat schoolbesturen daardoor veel meer kwijt zijn aan onderhoud (+15 procent) en energielasten (+81 procent) dan waarvoor zij budget ontvangen.

Bekijk onze brochure »

 

Lokaal maatwerk voor een duurzame samenleving

Er komt een wettelijke basis om woningen te verduurzamen via gebouwgebonden financiering. Uit onderzoek blijkt dat een heel gerichte aanpak, bijvoorbeeld op wijkniveau, zoden aan de dijk zet. Aanbieders kunnen dan een aanbod doen, toegesneden op de woningtypes in de wijk. Om echt stappen te zetten, is dus regie nodig, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de netbeheerder(s).

Bekijk onze brochure »

Naar een toekomstbestendige infrastructuur

Nu al komt het voor dat door het groeiend aantal  zonnepanelen, het terugleveren van stroom aan het net niet lukt omdat de capaciteit volledig benut is. Daarnaast zet het Rijk actief stappen om grote aantallen woningen gasloos te maken. Tel daarbij op dat steeds meer netbeheerders begrijpen dat zij een actieve rol kunnen en moeten spelen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving en de conclusie is dat zij een bijzonder belangrijke partij zijn om te betrekken in uw visie en plannen voor verduurzaming in uw gemeente.

Bekijk onze brochure »

Impuls voor lokale en inclusieve werkgelegenheid

Veel opdrachten die de gemeente verstrekt kunnen en mogen onderhands worden gegund. Dat biedt ruimte om te investeren in lokale en regionale werkgelegenheid en opleidingsplaatsen voor leerlingen. Vanzelfsprekend moet er wel een prikkel tot concurrentie zijn voor de uitgenodigde partijen. Dit kan bijvoorbeeld door per opdracht drie wisselende partijen te vragen.

Bekijk onze brochure »

Slagkracht dankzij wetgeving

De afgelopen jaren is er veel wetgeving gemaakt die moet leiden tot snellere besluitvorming en één duidelijk loket binnen de gemeente. De Omgevingswet gaat hier nog een dimensie aan toevoegen. Juist nu de druk op de woningmarkt op veel plaatsen toeneemt, is het belangrijk om de ruimte te benutten die wetgeving biedt. Voor een ondernemende en toekomstgerichte gemeente is het bovendien van belang om al zo veel mogelijk te gaan werken conform die nieuwe Omgevingswet.

Bekijk onze brochure »

Aardbevingen

In het aardbevingsgebied in Noordoost-Groningen staan ongeveer 22.000 woningen en 1.500 andere gebouwen die de komende tijd beoordeeld moeten worden. Het herstel en/of preventief versterken van deze gebouwen en de infrastructuur is een enorme opgave die maar moeizaam vlot. Het dossier is te politiek geworden. Betrokken partijen vallen regelmatig over elkaar heen en wijzen naar elkaar in plaats van samen te werken aan een doelmatige aanpak. Regelingen zijn onduidelijk en procedures verzanden in bureaucratie. Bewoners zijn hiervan de dupe. Bouwend Nederland pleit voor een andere koers.

Bekijk onze brochure >>