Algemene vragen

In het onderstaande overzicht vindt u veelgestelde vragen over de Wet Kwaliteitsborging. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met een van onze specialisten van de afdeling Bouwend Nederland Advies: 079 - 3 252 250 of advies@bouwendnederland.nl

Wat houdt de Wet Kwaliteitsborging in?

De Wet Kwaliteitsborging (WKb) regelt drie zaken:

  • Een betere bescherming van de opdrachtgever (‘de bouwconsument’) door middel van een aantal aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek, waaronder de aanscherping van de aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken.
  • De gemeentelijke toets aan het Bouwbesluit ten behoeve van de omgevingsvergunning vervalt. Ook het gemeentelijk toezicht tijdens de bouw op het voldoen aan het Bouwbesluit vervalt deels. Deze rol wordt overgenomen door de zogenaamde ‘kwaliteitsborger’, een private partij, die onafhankelijk is van de opdrachtgever, ontwerper en bouwer.
  • Er komt een categorie Bouwbesluittoetsvrije bouwwerken.

Terug naar vragenoverzicht »

Wanneer treedt de Wet Kwaliteitsborging in werking?

De invoeringsdatum van de Wet is 1/1/2021. Per die datum worden de maatregelen in het Burgerlijk Wetboek van toepassing voor alle bouwwerken, vergunningsplichtig en vergunningsvrij, van eenvoudige verbouwing tot complexe infrawerken en hoogbouw.

De wijzigingen in de Woningwet worden gefaseerd ingevoerd. Per 1/1/2021 vallen alle vergunningsplichtige werken in Gevolgklasse 1 onder het nieuwe stelsel.

Terug naar vragenoverzicht »

Hoe ziet het nieuwe stelsel eruit en welke partijen zijn betrokken?   


     

Terug naar vragenoverzicht »

Wat betekent de informatieplicht voor mij als opdrachtnemer?

De bouwer moet zijn opdrachtgever informeren over de wijze waarop hij verzekerd is tegen de gevolgen van faillissement en tegen kwaliteitsgebreken. Deze informatie kan ook bestaan uit de mededeling dat u niet verzekerd bent. De wet stelt eisen aan het moment en de manier waarop de informatie aan de opdrachtgever moet worden verstrekt.

Terug naar vragenoverzicht »

Waar bestaat de opleverdocumentatie uit?

Door een wijziging in het BW wordt u verplicht een dossier aan de opdrachtgever te leveren waarin u aantoont aan de eisen uit het contract te hebben voldaan. Een eerste concept versie van de richtlijn voor het opleverdossier (voor consumenten) is uitgewerkt door de NEN en ligt in de zomer van 2019 ter consultatie voor.

Terug naar vragenoverzicht »

Wat verandert er in de 5%-regeling?

De huidige wet zegt dat bij de bouw van een woning voor een consument, de consument het recht heeft om de laatste 5% van de aanneemsom in depot te storten bij de notaris en deze drie maanden vast te houden. In de praktijk is het nog wel eens onduidelijk of de notaris dan na die drie maanden dit bedrag aan de aannemer mag overmaken, of dat hij hiervoor nog de expliciete toestemming van de consument nodig heeft. Na invoering van de Wet Kwaliteitsborging zal de aannemer in de tweede maand na oplevering de consument een brief moeten sturen waarin hij de consument erop wijst dat hij nog drie maanden de gelegenheid heeft om klachten te melden en het depotbedrag vast te houden. Als de notaris een kopie van deze brief heeft ontvangen en na drie maanden na ontvangst van de brief niets meer heeft gehoord van de consument, moet hij het depotbedrag aan de aannemer laten vrijvallen zonder dat de consument hier nog toestemming voor hoeft te geven.

Terug naar vragenoverzicht »

Geldt de wet voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud én renovatie?

De wet bestaat uit twee delen:

  1. De aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek, waaronder met name de aangescherpte aansprakelijkheid, gaan gelden voor alle bouwwerken - zowel nieuwbouw, verbouw, onderhoud als renovatie - én voor zowel woningbouw, U-bouw als infra. Deze onderdelen gaan niet gefaseerd maar in één keer worden ingevoerd per 1/1/2021.
  2. Het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging waarbij de rol van de gemeente verandert, vormt het tweede deel. Dit nieuwe stelsel gaat uiteindelijk gelden voor alle VERGUNNINGSPLICHTIGE bouwwerken, ongeacht of dat woningbouw, u-bouw of infra is én ongeacht of het nieuwbouw, verbouw, renovatie of onderhoud is. VERGUNNINGSPLICHTIG is het enige criterium. Grondgebonden woningen vallen in de eerste fase van invoering.

Terug naar vragenoverzicht »

Wat wordt verstaan onder het begrip 'kwaliteit'?

Kwaliteit in het kader van de wet kwaliteitsborging voor het bouwen, wordt op 2 manieren ingevuld:

  • In het kader van het toezicht door de kwaliteitsborger (het publiekrechtelijke deel van de Wkb) is kwaliteit: voldoen aan de technische eisen van het Bouwbesluit. Dit betreft dus een minimumniveau.
  • In het kader van de maatregelen in het Burgerlijk Wetboek, waaronder met name de aansprakelijkheid, geldt: kwaliteit is het voldoen aan alle contractuele eisen m.b.t. het bouwwerk, en eisen van 'goed en deugdelijk werk'.

Terug naar vragenoverzicht »

Heeft de Wet Kwaliteitsborging invloed op de eisen van het Bouwbesluit en op private eisen?

Nee, de eisen uit het Bouwbesluit blijven ongewijzigd, alleen de toetsing verandert. De eisen die opdrachtgevers stellen aan het bouwwerk veranderen ook niet.

Terug naar vragenoverzicht »

Hoe staat het na de Wet Kwaliteitsborging met mijn aansprakelijkheid?

U wordt aansprakelijk voor alle gebreken die na oplevering optreden. Het maakt niet meer uit of de opdrachtgever deze gebreken had kunnen zien bij de oplevering. Uitzondering is wanneer het gebrek niet aan u toe te rekenen is (zoals bij bijvoorbeeld een ontwerpfout), maar daarvoor dient u als bouwer het bewijs te leveren.

Terug naar vragenoverzicht »

Wie worden straks aangewezen als kwaliteitsborgers? En waaraan moeten zij voldoen?

Kwaliteitsborgers moeten straks een door de overheid toegelaten 'instrument' toepassen, bijvoorbeeld een certificeringsregeling. In zo’n instrument worden eisen aan kwaliteitsborgers beschreven. De wet stelt hier minimumeisen aan, bijvoorbeeld op het gebied van opleiding en/of ervaring. Kwaliteitsborgers moeten onafhankelijk zijn (wettelijke eis), dat wil zeggen: niet betrokken bij ontwerp, bouw, onderhoud etc. van het bouwwerk waarvoor zij de borging doen. Kwaliteitsborgers worden straks in een openbaar register opgenomen, en daarin staat ook welk(e) instrument(en) zij mogen toepassen.

Terug naar vragenoverzicht »

Mag ik als bouwer mijn eigen kwaliteitsborger kiezen? En zo ja, waar kan ik de kwaliteitsborgers vinden?

De wet schrijft voor dat voor het bouwen in Gevolgklasse 1 een kwaliteitsborger aanwezig moet zijn die een toegelaten instrument toepast. De wet schrijft niet voor wie de kwaliteitsborger contracteert. Een aannemer kan dus zelf – al dan niet in overleg met zijn opdrachtgever – een kwaliteitsborger kiezen.
De toegelaten instrumenten en de bijbehorende kwaliteitsborgers worden in een landelijk register opgenomen. Deze is openbaar toegankelijk

Terug naar vragenoverzicht »

Wat is de meerwaarde van de Wet Kwaliteitsborging voor bouwbedrijven?

Het antwoord vindt u hier binnenkort.

Terug naar vragenoverzicht »

Hoeveel macht heeft koper in 5% regeling? hoe ver gaat de aanscherping?

Het antwoord vindt u hier binnenkort.

Terug naar vragenoverzicht »

Is er een indicatie te geven van de kostenverhoging per woning?

Het antwoord vindt u hier binnenkort.

Terug naar vragenoverzicht »

Kunnen aannemers met de Wet Kwaliteitsborging een voordeel behalen ten opzichte van ZZP'ers?

Het antwoord vindt u hier binnenkort.

Terug naar vragenoverzicht »

Heeft de Wet Kwaliteitsborging financiële gevolgen voor de systemen van de bouwers?

Dat is nog niet aan te geven en hangt sterk af van de situatie. Als kwaliteitsborging extra kosten met zich meebrengt, is het verstandig deze herkenbaar aan de opdrachtgever door te berekenen.

Terug naar vragenoverzicht »

Wat voor invloed heeft de WKB op toeleveranciers van de bouw?

Onderaannemers en toeleveranciers moeten ook voldoen aan de eisen van de wet. In de praktijk zullen zij aan de aannemer moeten aantonen dat hun werk voldoet aan de wettelijke en/of contractuele eisen. Dat kan door middel van keuringsrapporten, certificaten en/of andere middelen. Kwaliteitsborgers zullen ook het werk van onderaannemers en toeleveranciers toetsen.

Terug naar vragenoverzicht »

Op welke manier komen de voorschriften met betrekking tot geluid ( bouwlawaai) en trilling uit het bouwbesluit terug in dit stelsel?

Dit blijft zoals het nu is. Geen taak van de kwaliteitsborger.

Terug naar vragenoverzicht »