Klimaatakkoord: voorstel op hoofdlijnen!

Op 10 juli presenteerde voorzitter Ed Nijpels samen met de vijf voorzitters van de Sectortafels het voorstel voor hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. De voorstellen zijn aangeboden aan Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. In 2030 moet er bijna de helft minder uitstoot van broeikasgassen zijn dan in 1990. Waarom? Omdat we te veel broeikasgassen in de lucht brengen. De aarde warmt op en het klimaat verandert. Kijk voor verdere uitleg over de presentatie van 10 juli de video van Maxime Verhagen hieronder of lees de antwoorden op veelgestelde vragen.

Van voorstel naar concrete afspraken

Bouwend Nederland is ervan overtuigd dat het klimaatdoel haalbaar als in het komend half jaar de voorstellen omgezet worden in concrete afspraken. Drie randvoorwaarden zijn nodig. Namelijk innoveren, isoleren en faseren.

  • Bij innoveren willen we een omvangrijk kennis- en innovatieprogramma starten. Daarvoor is onlangs ook het Bouw en Techniek Innovatiecentrum opgericht.
  • Bij isoleren moet een goed evenwicht zijn tussen isoleren, energie besparen en duurzame energie opwekken.
  • Bij faseren gaat het erom dat het akkoord een realistische en concrete uitvoeringsagenda krijgt. Het moet daarbij gaan om schaalvergroting en een wijkgerichte aanpak. Hierdoor kunnen onze sector en stakeholders, zoals decentrale overheden, de enorme verduurzamingsopgave op tijd realiseren!

Planning

  • Februari t/m juni: Discussies hoofdtafel en vijf deeltafels
  • 10 juli 2018: Presentatie afspraken op hoofdlijnen
  • Zomer 2018: Doorrekening afspraken door Planbureau voor de Leefomgeving
  • Vanaf september: Uitwerking afspraken op hoofdlijnen
  • Vanaf 2019: Start uitvoering Klimaatakkoord

Nieuws & actualiteit