Voorwaarden Netwerkpartnerschap

Wordt u netwerkpartner van Bouwend Nederland, dan zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

  • Het netwerkpartnerschap wordt aangegaan voor tenminste 1 jaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december van enig jaar. Het netwerkpartnerschap kan door opzegging worden beëindigd tegen het einde van enig jaar, indien Bouwend Nederland uiterlijk op 1 oktober van dat jaar daarover schriftelijk in kennis wordt gesteld.
  • Indien de schriftelijke opzegging ná 1 oktober van enig jaar in het bezit komt van Bouwend Nederland, zal de opzegging ingaan ná 31 december van het jaar volgend op het jaar van opzegging. Indien het netwerkpartnerschap niet vóór 1 oktober van enig jaar is opgezegd, dienen de abonnementskosten voor het nieuwe jaar vóór 15 december van het lopende jaar (na ontvangst van de rekening) te worden voldaan.
  • Het netwerkpartnerschap, dat in de loop van het jaar wordt aangegaan, gaat in op de eerste dag van de maand waarin het inschrijfformulier wordt ontvangen onder de voorwaarde dat de bijdrage voor het netwerkpartnerschap, te vermeerderen met 19% BTW, wordt gedeeld door 12 en vermenigvuldigd met het aantal in het lopende jaar nog te verstrijken maanden.

Voorts wijzen wij u op het volgende:

  • Netwerkpartners worden in ieder geval partner van de hoofdvereniging. In overleg is het mogelijk deel te nemen aan (lokale) verenigingsonderdelen. Desbetreffend verenigingsonderdeel moet hiervoor voldoende plaatsen hebben en toestemming geven. Per verenigingsonderdeel kost de deelname tenminste 250 euro extra. Naast bovenstaande dienstverlening bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan landelijke inhoudelijke bijeenkomsten over diverse thema’s.
  • Uw deelname aan de vereniging betreft het netwerkpartnerschap van de hoofdvereniging. Op verzoek kan uw onderneming, tegen extra vergoeding, deelnemen aan de activiteiten van specifieke verenigingsonderdelen. Desbetreffend bestuur en/of stuurgroep van het verenigingsonderdeel moet daarvoor toestemming geven;
  • Als netwerkpartner mag u het logo van Bouwend Nederland alleen gebruiken om aan te geven dat u netwerkpartner bent. Bouwend Nederland is geen keurmerk. Het logo mag niet gebruikt worden voor commerciële acties en/of uitingen met betrekking tot de kwaliteit van uw bedrijf;
  • Netwerkpartners hebben geen stemrecht;
  • Netwerkpartners genieten geen exclusiviteit. Dit betekent dat uw concurrenten ook netwerkpartner kunnen worden;
  • Door uw deelname aan de vereniging neemt u deel aan het netwerk en komt u in contact met onze leden en mogelijk ook andere netwerkpartners. Het is niet de bedoeling dat uw organisatie en/of medewerkers bij deelname aan een activiteit van Bouwend Nederland actief klanten werven.