RVB: circulair toon zetten mét hulp bouw

Door Redactie Bouwmeesters , 25 januari 2018

RVB: circulair toon zetten mét hulp bouw

Het Rijksvastgoedbedrijf wil een voortrekkersrol spelen bij het halen van ‘Nederland circulair in 2050’. Voor het welslagen van die aanpak zijn actief meedenken en expertise van de bouw onontbeerlijk, benadrukt RVB directeur-generaal Annet Bertram. Met de Bouwcampus en NEN gaan het RVB en Rijkswaterstaat op zoek naar koplopers in de bouwwereld en naar concrete praktijkvoorbeelden van circulair bouwen. Het RVB richt daartoe samen met Rijkswaterstaat Platform CB’23 op.

Nieuwe vormen van samenwerking
Bertram stelt in het gesprek vast dat er in de bouw en infra al veel mooie circulaire initiatieven zijn, al staat het onderwerp volgens het RVB en RWS als initiatiefnemers van Platform CB’23 nog in de kinderschoenen. Het nieuwe platform is bedoeld voor het slaan van bruggen tussen de vele bestaande initiatieven, het delen van kennis en het maken van concrete afspraken over circulariteit in de bouw en infra. De naam Circulair Bouwen’23 geeft aan dat het platform start met een horizon van vijf jaar, tot 2023. Op de startbijeenkomst op 18 januari in Utrecht gaven de initiatiefnemers aan dat die termijn lang genoeg is om tot concrete resultaten en nieuwe vormen van samenwerking te kunnen komen. Bertram: “Het RVB wil vanaf 2023 alle uitvragen voor aanbestedingen circulair doen. Voor alle ‘overheidsaanbestedingen circulair’ geldt 2030 als richtsnoer.”

Aanpak op gebiedsniveau
Voor nieuwe overheidsgebouwen hanteert het RVB vanaf 2019, eerder dan de markt, de norm ‘bijna energieneutraal’. Verduurzaming van de bestaande eigen voorraad beschouwt het overheidsbedrijf als de grootste uitdaging. Een ‘uniek project’ in het licht van die uitdaging noemt Bertram EnergieRijk Den Haag. Het betreft een plan voor zestien kenmerkende overheidsgebouwen rondom station Den Haag Centraal richting de Haagse Binnenstad, waaronder een aantal ministeries en het stadhuis. Bertram, die op 15 november aantrad in haar huidige functie, was als DG Wonen van het toenmalige ministerie van VROM al betrokken bij de opstart ervan samen met de gemeente Den Haag. “Uniek eraan is de aanpak op gebiedsniveau, met de integratie van bestaande warmte-koudeopslag systemen, het gebruik van het stadsverwarmingsnet voor energie-uitwisseling tussen gebouwen en de inzet van decentrale energieopwekking met aardwarmte en zonnepanelen.“ Ze noemt nog een ander belangrijk aspect: “De kennis die we ermee opdoen benutten voor de aanpak van de rest van onze portefeuille.”

Doorpraten
Om met circulair (ver)bouwen koploper te kunnen zijn, mikt het RVB op nieuwe coalities in de hele bouwketen, zowel lokaal als regionaal. Bertram: “Wij beseffen goed dat het realiseren van onze visie ook veel vraagt van partijen waarmee we samenwerken. Daarom zoeken we ook met de bouw naar meer afstemming.” Na haar kennismakingsgesprek onlangs met Maxime Verhagen, wil Bertram in een vervolggesprek met de Bouwend Nederland-voorzitter doorpraten over zaken als het verder integreren van duurzaamheid in de aanbestedingsuitvraag, standaardisatie van ontwerpprincipes, systemen om materiaalgegevens in vast te leggen en nieuwe praktijkexperimenten.

Creativiteit zo min mogelijk beperken
Mooie voorbeelden van de duurzame aanpak van het RVB elders in het land noemt Bertram de herontwikkeling van het voormalige defensieterrein Hembrug in Zaandam tot een duurzaam woon- en werkgebied en de Knoopkazerne in Utrecht die tot rijkskantoor verbouwd wordt. Een project dat er aan komt betreft de herontwikkeling van het voormalige marinevliegkamp Valkenburg tot een energieneutraal woon-, werk- en recreatiegebied. “Voor de toekomstige bestemming streven we naar een zo breed mogelijke invulling om de mogelijkheden voor marktpartijen zo ruim mogelijk te houden en hun creativiteit zo min mogelijk te beperken. Uiteraard binnen de contouren van de toekomstige bestemming, namelijk kwalitatief hoogwaardig wonen en werken”. Totaal verkocht RVB in 2017 ongeveer 75 gebouwen die een nieuwe bestemming krijgen, waaronder tien kantoorgebouwen, vier gerechtsgebouwen, vier gevangenissen en zo’n 35 defensiegebouwen.


AANBESTEDEN DUURZAAMHEID CIRCULAIRE ECONOMIE DUURZAAMHEIDSINSTRUMENTEN DUURZAME BOUWPROCESSEN UTILITEITMARKT

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters