Uw vraag - ons antwoord – Werken na de pensioengerechtigde leeftijd

Door Chi Ling Chu , 01 februari 2018

Uw vraag - ons antwoord – Werken na de pensioengerechtigde leeftijd

Werknemers worden steeds vitaler en de arbeidsmarkt wordt krapper. Er is steeds meer behoefte aan ervaren arbeidskrachten. Bij Bouwend Nederland Advies komen er regelmatig vragen binnen over werknemers die ook na hun AOW-gerechtigde leeftijd willen doorwerken. In deze ‘Uw vraag, ons antwoord’ behandelen we de meest gestelde vragen over dit onderwerp. In voorafgaande edities van Uw vraag, ons antwoord hebben we vragen beantwoord over de Pensioenregeling (klik hier) en het Pensioenontslag (klik hier)

We hebben gehoord dat er een Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd is. Wat staat er in die wet en is deze van toepassing?

Om het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd aantrekkelijker te maken voor werkgevers, is de Wet Werken na AOW-gerechtigde leeftijd per 1 januari 2016 door het parlement aangenomen.
Dit is een verzamelwet die een aantal wijzigingen ten aanzien van werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd in o.a. het Burgerlijk Wetboek, de Wet Flexibel Werken, de WIA. Hierin worden o.a. de ontslagregels, de ketenbepaling, de loondoorbetaling en re-integratieverplichtingen bij ziekte uit het Burgerlijk Wetboek voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd zijn gepasseerd versoepeld.

LET OP: Deze wet is niet van toepassing op werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao Bouw & Infra. In de Wet Werken na AOW-gerechtigde leeftijd staat dat er afgeweken mag worden van de wet in de cao of arbeidsovereenkomst. In de cao Bouw & Infra wordt niet verwezen naar de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd of de gewijzigde regels in het BW, en zijn ook geen uitzonderingsregels voor werknemers ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd opgenomen. Dat betekent dat de cao Bouw & Infra onverkort van toepassing is voor de oudere werknemer. Als het gaat om regels die niet in de cao Bouw & Infra zijn opgenomen, zijn de wettelijke bepalingen wél van toepassing.

Onze werknemer bereikt binnenkort de AOW-gerechtigde leeftijd. Hij wil graag door blijven werken en wij willen hem graag in dienst houden? Kan dat?

Ja, dat kan. U kunt er voor kiezen om het dienstverband ongewijzigd door te laten lopen. Bij uta-werknemers moet u hiervoor de arbeidsovereenkomst waarschijnlijk aanpassen omdat het dienstverband van deze groep werknemers, volgens de cao automatisch eindigt wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. U moet dus schriftelijk vastleggen dat dit niet gebeurt. Voor de bouwplaatswerknemers hoeft u in principe niets te doen, waardoor het dienstverband gewoon blijft doorlopen als de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. U kunt er ook voor kiezen om, in overleg met de werknemer, de huidige arbeidsovereenkomst aan te passen, bijv. op het aantal te werken uren per week of er een min-max arbeidsovereenkomst van te maken.

Een werknemer van ons wil graag na zijn AOW-gerechtigde leeftijd door werken. Wij zien dat niet zitten. Moeten wij hiermee akkoord gaan en hoe kunnen we ervoor zorgen dat het dienstverband wordt beëindigd?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Als u in de arbeidsovereenkomst heeft opgenomen dat het dienstverband automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, hoeft u niets te doen. Alhoewel het wel verstandig om de werknemer schriftelijk te laten weten dat het dienstverband van rechtswege eindigt. Bij uta-werknemers eindigt het dienst automatisch (ook als het niet specifiek in de arbeidsovereenkomst is opgenomen) op grond van artikel 20b lid 12 cao Bouw & Infra). Ook hier is het verstandig om de werknemer hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.
  • U kunt de werknemer eenmalig ontslaan op grond van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Hiervoor is geen ontslagvergunning nodig
  • U kunt het dienstverband beëindigen op de gebruikelijke manieren (met wederzijds goedvinden of door ontbinding door de kantonrechter)

U kunt meer lezen over het ontslag bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in onze vorige editie van ‘Uw vraag, ons antwoord’ (klik hier)

Wij willen een oudere werknemer op oproepbasis in dienst nemen. Moeten we de cao toepassen of mogen we, als de werknemer er mee akkoord gaat, afwijken van de cao Bouw & Infra?

Nee, dat is niet mogelijk. Als u een werknemer op oproepbasis in dienst wilt nemen, geldt de cao naar rato van het aantal gewerkte uren. Dit is altijd van toepassing, ongeacht het aantal uren dat iemand werkt, de leeftijd van de werknemer etc. U mag alleen in het voordeel van de werknemer afwijken van de cao.

Moet ik het loon van een AOW-gerechtigde werknemer doorbetalen als hij ziek is?

De cao Bouw & Infra is onverkort van toepassing op een werknemer die na de AOW-gerechtigde leeftijd doorwerkt. In de cao is opgenomen dat een zieke werknemer recht heeft op 104 weken loondoorbetaling als hij arbeidsongeschikt is. Dat geldt dus ook voor de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd gepasseerd is. Artikel 7:629 lid 2 BW, waarin een kortere loondoorbetalingsperiode bij ziekte is opgenomen voor de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd is gepasseerd, is in dit geval niet van toepassing.

We hebben een werknemer in dienst die de AOW-gerechtigde leeftijd is gepasseerd. Wat zijn onze re-integratieverplichtingen als hij ziek wordt?

Op grond van artikel 7:658a BW geldt een aantal verplichtingen voor de werkgever met betrekking tot re-integratie bij ziekte van de werknemer. Daarbij gaat het onder meer om het zoeken van passende arbeid binnen of evt. buiten het eigen bedrijf. Verder moet de werkgever onder meer maatregelen nemen om de werknemer in staat te stellen om zijn eigen of passende arbeid te verrichten (aangepaste stoel, traplift enz.) en in overleg met de werknemer een plan van aanpak voor de re-integratie opstellen. Ook de werknemer heeft een aantal verplichtingen als hij ziek is (artikel 7:660a BW ).

Omdat in de cao Bouw & Infra alleen een aanvulling heeft op de Wet Poortwachter en niet afwijkt van de wettelijke re-integratiebepalingen zoals in artikel 7:660a BW zijn opgenomen, zijn deze van toepassing voor werknemers in de bouw & infra.

Als gevolg van de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd per 1 januari 2016 zijn de re-integratieverplichten voor werknemers die ouder zijn dan AOW-gerechtigde leeftijd versoepeld:

  • de werkgever hoeft voor een zieke AOW’er geen passend werk te zoeken bij een andere werkgever (geen tweede spoor re-integratie);
  • de werkgever hoeft voor AOW’ers geen plan van aanpak op te (laten) stellen;
  • de werkgever moet wel maatregelen treffen die de werknemer in staat stelt om zijn eigen of aangepaste werkzaamheden te verrichten
  • als een werkgever de arbeidsovereenkomst van een AOW’er wil opzeggen wegens langdurige ziekte ( ontslaggrond b), dan hoeft hij niet aan te tonen dat het niet aannemelijk is dat de werknemer binnen 26 weken zodanig herstelt dat hij zijn eigen of passende werkzaamheden kan verrichten, maar dan mag hij aannemelijk maken dat herstel binnen 13 weken niet aannemelijk is;
  • logischerwijs wordt van een zieke AOW-gerechtigde werknemer ook niet verlangd dat hij meewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak voor re-integratie of aan een tweede-spoor traject, wel dat hij meewerkt aan maatregelen die hem in staat stellen om zijn eigen of passende werkzaamheden uit te voeren bij de werkgever.

We hebben een werknemer in dienst die al met pensioen is. Heeft dit werk gevolgen voor zijn pensioen en moeten wij nog pensioenpremies voor hem afdragen?

Een werknemer die max. 5 jaar voor het bereiken van zijn AOW-leeftijd met pensioen gaat, mag onbeperkt werken naast zijn pensioenuitkering.

De pensioenopbouw loopt door naast de pensioenuitkering tot de leeftijd van max. 67 jaar.
Dit betekent dat u de pensioenpremies moet blijven afdragen over zijn gewerkte uren, totdat de werknemer deze leeftijd heeft bereikt (Pensioenreglement artikel 23 en artikel 13 lid 11). Als de werknemer ouder is dan 67 jaar hoeft u geen premies meer af te dragen.

Een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd gepasseerd is, werkt op dit moment 12 uur per week bij ons. Hij vindt het werk zo leuk dat hij aan ons gevraagd heeft of hij meer uren mag werken. Moeten wij op zijn verzoek in gaan?

Nee, dat hoeft niet. De werkgever hoeft niet akkoord te gaan met een verzoek van een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en meer uren wil werken.

De WAA (Wet Aanpassing Arbeidsduur) is per 1 januari 2016 overgegaan in de Wet flexibel werken (Wfw). Op grond van deze wet hebben werknemers - onder meer - recht op aanpassing van hun arbeidsduur.

De regels die op grond van de Wet flexibel werken gelden, gelden niet allemaal voor AOW- en pensioengerechtigde werknemers. Zo kunnen AOW- of pensioengerechtigde werknemers bijvoorbeeld op grond van deze wet geen aanspraak maken op aanpassing (vermindering of vermeerdering) van hun arbeidsduur. In onderling overleg kunnen werkgever en werknemer natuurlijk wel afspraken maken over vermindering of vermeerdering van hun arbeidsduur.

AOW- en pensioengerechtigde werknemers kunnen overigens op grond van de Wet flexibele werken wel gebruikmaken van de regels die gaan over aanpassing van de werktijd en van de werkplaats.


CAO, ARBEIDSVOORWAARDEN- EN VERHOUDINGEN

Over de auteur

C. (Chi-Ling) Chu

Adviseur Arbeidsrecht, CAO & Sociale Zekerheid