Tijd voor APK-keuring civiele kunstwerken

Door Redactie, 07 februari 2018

Tijd voor APK-keuring civiele kunstwerken

Het is tijd dat er een soort van “wettelijke inspectieplicht” komt voor civiel technische kunstwerken. Die oproep aan het kabinet doet Koene Talsma, lid van de Taskforce Bouwagenda.

Zo’n verplichte APK-keuring van onder meer bruggen en sluizen verkleint volgens de voormalige Dura Vermeer-bestuurder de kans op calamiteiten, zoals recent bij de Merwedebrug bij Gorinchem. Dit stelt beheerders in staat onderhoud aan deze bouwwerken in de tijd te spreiden en infrabedrijven te voorzien van een meer continue werkvoorraad. Dat verlost die bedrijven van een telkens wisselende behoefte aan personeel en stelt ze in staat meer aan innovatie te doen.

Maak van instrument wet

Bij zijn pleidooi voor een verplichte programmamatige aanpak van onderhoud aan civiele constructies wijst Talsma op de Nota Kapitaalgoederen die sommige gemeenten en provincies daarvoor hanteren. Die overheden hebben daardoor een overzichtelijk beeld van de omvang, de actuele staat, het achterstallig onderhoud en de risico’s van die constructies. Talsma: “Mijn aanbeveling is dit mooie instrument veel krachtiger in te zetten door er een soort van “wettelijke status” aan te geven die voorschrijft dat iedere gemeente en provincie zijn infrastructuur scherp in beeld heeft en budget reserveert voor het in goede en veilige staat houden en toekomstbestendig maken ervan.”

Extra prikkel

Talsma vergelijkt het met de APK-keuring voor oudere auto’s: “Daarmee voorkom je dat er met zo’n auto gekke dingen gebeuren op de weg.” Waarmee hij niet gezegd wil hebben dat overheden die de Nota Kapitaalgoederen niet hanteren helemaal geen zicht hebben op hoe het met hun bruggen en viaducten is gesteld. “Met die oudere auto ga je natuurlijk ook naar de garage als er echt wat mee is. Maar bij die verplichte APK-keuring komt er soms toch nog iets uit wat je niet wist. Dat bereik je met die wet ook bij overheden als beheerders van die kunstwerken. Die zorgt voor een extra prikkel en dwingt achterblijvers ook mee te doen.”

Incidenten voorkomen

De Taskforce Bouwagenda werkt in het cluster infra in Road map 1 aan het toekomstbestendig en duurzaam maken van bruggen en sluizen. Veel van die bouwwerken zijn tientallen jaren oud en zijn aan renovatie of vervanging toe. Talsma: “We willen niet nog eens worden overvallen door een situatie zoals bij de Merwedebrug, waarbij het zware verkeer een tijd lang moest worden omgeleid. Maatschappelijk is zo’n incident uiterst ongewenst. Dat willen we dus voortaan vermijden, ook op kleinere schaal. Daarvoor moet je dus weten hoe constructies erbij liggen, of ze veilig zijn tegen de toenemende belastingen en of ze opgewassen zijn tegen de veranderende klimaateisen. Zo niet, dan moet je ze stelselmatig en zo circulair en energieneutraal mogelijk vernieuwen of vervangen.”

Opdrachten gebundeld aanbesteden

Uiterlijk binnen een jaar of vier, vijf is er dan een inventarisatie van hoe het met alle civiele kunstwerken in heel Nederland is gesteld. Die afspraak is, licht Talsma toe, de uitkomst van de werkconferentie die de Taskforce in november hield samen met gemeenten, provincies, waterschappen, ProRail en Rijkswaterstaat. “Speerpunt bij dat programma is dat de overheden nauw samenwerken om bij onderhoud en vervanging tot een slimmere aanpak te komen en daar ook budget voor te reserveren.” Over wat dit voor de infrasector betekent, is Talsma ook duidelijk: “De toekomst over een paar jaar is dat de diverse overheden in een bepaalde regio opdrachten als meerjarige opgave gebundeld op de markt gaan brengen. Zo stel je bouwers instaat ook met slimmere oplossingen te komen. Laat je een bouwcombinatie bijvoorbeeld achter elkaar een aantal bruggen renoveren, dan kan die er over nadenken hoe het iedere volgende keer innovatiever kan en verdien je die extra inspanning dus terug.

Bouwers moeten kennis delen

Talsma roept bouwbedrijven op onderling ook meer kennis te delen: “Laatst was ik bij een bouwbedrijf dat productontwikkeling uit het eigen innovatiecentrum deelt met partnerbedrijven. Dat besef, dat je van kennis delen zelf ook weer beter wordt, is nog nieuw in de bouw en moet dus nog breder doordringen in de sector.”


INFRAMARKT