Werkgevers sturen aan op realistische cao Bouw & Infra

Door Redactie, 26 januari 2018

Tijdens de komende onderhandelingen met de vakbeweging sturen werkgevers aan op een realistische, toekomstbestendige cao voor de bouw en infra. Dat wil zeggen een cao die beter past bij de dagelijkse praktijk, die voor iedereen duidelijk is, knelpunten oplost en geen prikkels in zich heeft om de cao te ontwijken.

De huidige cao voldoet daar niet in alle opzichten aan, zodat aanpassing gewenst is. Met deze inzet willen de werkgevers verdergaan op de eerder ingeslagen weg van aanpassing van de cao aan de moderne tijd.

Onderdeel van de onderhandelingen is vanzelfsprekend ook de loonparagraaf. Ook daar kiezen de werkgevers voor een realistische loonsverhoging, waarbij ze benadrukken dat de loonkostenstijging moet resulteren in een hoger netto inkomen voor medewerkers. De euro aan loonkosten kan tenslotte maar één keer worden uitgegeven.

De bedrijfstak bouw en infra staat komende periode voor grote uitdagingen. Er is een maatschappelijke druk om bouw- en infrawerken te realiseren, waarbij duurzaamheid een belangrijk thema is. Dat moet gebeuren tegen de achtergrond van een sector die uit een diep dal komt. Het gaat ondernemingen gelukkig weer beter, maar voorkomen moet worden dat een toekomstige economische tegenslag ze opnieuw in een crisis stort. Veel bedrijven hebben nog een paar jaar nodig om vet op de botten te krijgen. Daarom is realisme en toekomstbestendigheid van het grootste belang. Vakbonden zijn belangrijke partners om samen de sector toekomstbestendig te houden.

Waar de cao belemmeringen opwerpt, hebben werkgevers én werknemers er baat bij deze uit de weg te ruimen. Werkgevers willen werken, in plaats van niet werken, belonen. Dat betekent onder meer dat knellende regelgeving moet worden aangepast als die in de praktijk leidt tot het omzeilen van de cao.

Samengevat is de inzet van de werkgevers bij de onderhandelingen terug te brengen tot vijf thema’s.

 • Toekomstbestendig
  Markten veranderen. De vraag van opdrachtgevers verandert. Arbeidsverhoudingen veranderen. Innovatie en vernieuwing zijn onontkoombaar. Ook de cao moet laten zien dat werkgevers en werknemers dit herkennen, hun verantwoordelijkheid nemen. Om tot een cao te komen die aansluit bij huidige en te verwachten maatschappelijke ontwikkelingen.
               
 • Duidelijker
  Verschillende passages in de huidige cao kunnen verschillend worden uitgelegd. Dat kan in de dagelijkse praktijk leiden tot ongewenste, onproductieve en onnodige fricties.
         
 • Dagelijkse praktijk
  De cao moet een bruikbaar instrument zijn in het werk van alledag en aansluiten op situaties die werknemers en werkgevers op de werkvloer tegenkomen.
        
 • Knelpunten
  Er zijn bepalingen in de cao die goede verhoudingen tussen de werkgever en werknemer verstoren. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het is noodzakelijk deze knelpunten uit de weg te ruimen.
     
 • Ontwijken
  Onderdelen van de cao maken het aantrekkelijk voor werkgevers en werknemers om oplossingen te zoeken via andere constructies. Dat is voor werknemers én werkgevers in de bouw en infra ongewenst.


Contactpersoon bij dit bericht

Erik Tierolf

Coördinator Arbeidsvoorwaarden