Veiligheid en instroom centraal bij gesprek over cao

Door Redactie, 21 februari 2018

Veiligheid en instroom centraal bij gesprek over cao

Voor de vierde keer hebben werkgevers en werknemers met elkaar gesproken over een nieuwe cao voor de bouw en infra. De thema’s van deze gespreksronde waren veiligheid en instroom.

Voor de werkgeversdelegatie mag veiligheid geen onderhandelingspunt zijn. Daarvoor is het onderwerp te belangrijk. Afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven genomen om het aantal ongevallen verder terug te dringen. Toch kan de bouw als sector nog veiliger. Daarbij is het belangrijk praktische oplossingen te vinden voor veiligheidsproblemen.

Bouwend Nederland heeft daarvoor een Taskforce Arbeidsomstandigheden en Veiligheid in het leven geroepen met als doel het belang van veilig werken te onderstrepen en de ambities op het terrein van veiligheid en arbeidsomstandigheden te realiseren. De Taskforce adviseert oa het bestuur van Bouwend Nederland en heeft een verkennende, signalerende en zo nodig katalyserende rol. De Taskforce zou ook cao partijen kunnen adviseren.

Tijdens de cao-besprekingen hebben de werkgevers aangegeven de werknemers bij de Taskforce te willen betrekken. De vakbeweging heeft echter aangegeven niet te willen deelnemen aan deze Taskforce.

Veilig werken

Om aan te geven dat het thema veiligheid serieus is, willen de werkgevers in de cao laten opnemen dat werknemers op de bouwplaats bij onveilige situaties het recht en zelfs de plicht hebben om opgedragen werk te weigeren. Om tegen te gaan dat werknemers zich onder druk gezet voelen, wordt dan vastgelegd dat het loon wordt doorbetaald als door een onveilige situatie niet gewerkt kan worden.

Overleg met alle betrokkenen

Onderwerp van gesprek was verder de vraag hoe je bepaalt of je bij minder goed weer of weinig licht kunt doorwerken. Werkgevers willen dat in goed overleg op de bouwplaats regelen, met inbreng van alle direct bij het werk betrokkenen. Vakbonden vinden dat elke de bouwplaats in de buitenlucht bij min zes graden celcius gesloten moet worden. Werkgevers geven aan dat afhankelijk van de feitelijke omstandigheden soms wel gewerkt kan worden. Dit is ter beoordeling aan de direct betrokkenen.

Voldoende instroom

Een tweede belangrijk gespreksthema betrof de zorg over voldoende instroom van nieuw personeel. Er is een gezamenlijk gevoel dat instroombevorderende maatregelen noodzakelijk zijn. In gezamenlijkheid zullen werkgevers en werknemers concrete plannen verder uitwerken.

Voor 13 maart aanstaande staat de vijfde gespreksronde gepland.


CAO, ARBEIDSVOORWAARDEN- EN VERHOUDINGEN