Met innovatie en uitvoeringsagenda op weg naar klimaatdoel

Door Redactie, 29 mei 2018

Met innovatie en uitvoeringsagenda op weg naar klimaatdoel

Deze zomer moet het nationaal Klimaatakkoord op hoofdlijnen klaar zijn. Per sector wordt duidelijk welke maatregelen nodig zijn om in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. De bouwsector biedt Diederik Samson, voorzitter Sectortafel Gebouwde Omgeving, vandaag een heel mooi pakket aan: 30 miljard kostenreductie, 3,4 Mton CO2-reductie in 2030 en een goede opstap naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050. Om dit aanbod te kunnen verzilveren acht Bouwend Nederland het toevoegen van een realistische uitvoeringsagenda aan het klimaatakkoord van essentieel belang.

Het huidige voorstel bevat vele goede onderdelen, maar mist nog te vertaling naar samenhang en uitvoering. De marktcondities op basis waarvan de betrokken partijen de ambities kunnen realiseren zijn nog te weinig zichtbaar. Op basis van de EIB notities van Klimaatbeleid: efficiencyverbetering en de bouwarbeidsmarkt bepleit Bouwend Nederland daarom voor het opnemen van een uitvoeringsagenda in het Klimaatakkoord (onder de vleugels van de Bouwagenda en binnen het kader van de Startmotor-voorstellen en de 100 wijken-aanpak) met daarin volgende hoofduitgangspunten:

Betere balans energiebesparing en duurzame opwekking

Het accent in de discussies aan de klimaattafel ligt op de transitie van aardgasgebruik naar duurzame energie. Dat zal er toe leiden dat steeds meer woningen met laag temperatuur-systemen verwarmd gaan worden. Om woningen met een laag temperatuur-systeem comfortabel te kunnen verwarmen is het essentieel dat deze goed geïsoleerd zijn; anders zet je bewoners in de kou. Dat houdt in dat alle woningen gebouwd voor 2012, dus vrijwel de hele woningvoorraad, na-geïsoleerd moeten worden.

Gefaseerde aanpak

Tot 2030: Tot circa label B-niveau zijn momenteel de duurzaamheidsinvesteringen in bestaande woningen woonlastenneutraal; daarboven (label A resp. BENG resp. nul-op-de-meter) overstijgen de kosten momenteel de baten. Bouwend Nederland wil daarom tot 2030 de bestaande woningvoorraad minimaal naar energielabel B-niveau brengen; dat kan woonlastenneutraal én daarmee wordt het CO2-reductiedoel voor 2030 (3,4 Mton) ruimschoots gehaald. De maatregelen tot 2030 zijn zodanig dat de woningen al een heel eind op weg zijn naar het einddoel, CO2-neutraal in 2050!

Tot 2050: Door verdere technologische innovaties wordt in de toekomst het gat tussen kosten en baten verder ingelopen. Met deze stevige basis kan de hele woningvoorraad toch tegen geringe meerkosten naar CO2-neutraal gebracht worden.

Strikte randvoorwaarden

Een recente studie van ECN/TNO constateert dat met het huidige verduurzamingstempo de woningvoorraad pas rond 2263 CO2-neutraal is. Daarmee worden de ambities niet gehaald! Om de doelstellingen wel te halen heeft de bouwsector behoefte aan de volgende randvoorwaarden:

  • Zicht op opschaling van het marktvolume, en meer nog een continue vraag. Dit is dé voorwaarde voor marktpartijen om (verder) te kunnen investeren in het (door)ontwikkelen van CO2-neutrale voorzieningenpakketten per woning- en gebouwtype.
  • Inzetten op innovatie van zowel duurzaamheidsproducten als industrialisatie van het productieproces onder de Bouwagenda innovatie ten behoeve van meer (kosten)efficiënte voorzieningen en productieprocessen. De innovatie zal een focus hebben op gerobotiseerde productiestraten en gestandaardiseerde dak- en gevelelementen, zoals ook is weergegeven in de EIB notitie van 23 mei 2018, met een besparingspotentie van €30 miljard.

Met het pakket dat de bouwsector vandaag aanbiedt halen we de doelstellingen van het klimaatakkoord, alleen wel met minder investeringen en werkdruk voor de sector!


DUURZAAMHEID

Contactpersoon bij dit bericht

Helen Visser

Programmamanager Duurzaamheid