Uitvoering 3e WW jaar binnenkort een feit; werkgevers ontvangen brief in augustus

Door Jørgen Hulsmans , 10 juli 2018

Uitvoering 3e WW jaar binnenkort een feit; werkgevers ontvangen brief in augustus

In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat de wettelijke WW-duur geleidelijk wordt verkort van 38 naar 24 maanden. Via een private aanvullende verzekering op cao-niveau kunnen de bestaande duur en hoogte van de WW-uitkeringen echter worden gehandhaafd. Werkgevers en vakbonden moesten daar per sector dus afspraken over maken. In de bouw- en infrasector is dat inderdaad gebeurd. Alle administratieve hobbels en procesafspraken daarover zijn inmiddels gemaakt en het systeem kan binnenkort starten.
Hieronder leest u meer, ook over hoe u binnenkort verder wordt geïnformeerd en waar u meer informatie kunt krijgen.

3e WW jaar voor rekening van werknemers

Na het Sociaal Akkoord van april 2013 hebben werkgevers, vakbonden en kabinet nadere afspraken met elkaar gemaakt over de invulling van het 3e WW-jaar. Belangrijke uitkomst daarvan is, dat de premielasten voor het 3e WW jaar in zijn geheel voor rekening komen van de werknemers.
In het cao-overleg tussen werkgevers en vakbonden, dat daarop volgde, hebben werkgevers aangegeven in de uitvoering de administratieve lasten voor de individuele werkgever zo beperkt mogelijk te houden.

Landelijke stichting PAWW en uitvoerder RAET

Onderdeel van de cao-afspraken is ook geweest om voor de uitvoering aan te sluiten bij de landelijke Stichting PAWW (Private Aanvullende WW-fonds). Die stichting heeft ook aparte cao-teksten gemaakt, een reglement opgesteld en er is administratieve samenwerking gezocht met RAET, automatiseerder voor salaris- en personeelsadministratie en HR-softwareleverancier. RAET gaat uiteindelijk zorgen voor de premie-inning van de werknemers via hun werkgevers.

Verzamel-cao, algemeen verbindend verklaring en implementatie

Om allerlei redenen is er ook juridisch gekozen voor een verzamel-cao, bij wie uiteenlopende sectoren zich kunnen aansluiten. Onze sector is inmiddels ingedeeld in zo’n verzamel-cao. Die verzamel-cao moet vervolgens algemeen verbindend (avv) worden verklaard om rechtsgeldig en effectief te kunnen zijn.
Het avv-besluit is nu sinds 5 juli rond en dat betekent dat het reglement per 1 september 2018 zal ingaan.

NB: de verzamel-cao heeft alleen betrekking op het 3e WW jaar en gaat dus niet over de collectieve arbeidsvoorwaarden in onze sector. Die ‘cao Bouw & Infra’ is eerder dit jaar afgesloten, kent een looptijd van 1 april 2018 t/m 31 december 2019 en staat los van de verzamel-cao over het 3e WW jaar.

Werkgevers ontvangen in augustus brief van PAWW

Alle werkgevers in onze sector ontvangen vanaf begin augustus een welkomstbrief van de stichting PAWW. Daarin wordt aangegeven dat de regeling voor het 3e WW-jaar van kracht is geworden en wat er van werkgevers wordt verwacht. Klik hier voor een voorbeeldbrief.

Via onderstaande link komt u meer te weten over de ‘werkgeversregistratie bij PAWW’:
https://www.youtube.com/watch?v=ZkT_L5dmHDo#action=share

Via onderstaande link informeren de vakbonden hun leden en andere werknemers:
https://www.youtube.com/watch?v=dX7014IgOKM#action=share

Meer weten over de stichting PAWW? Klik hier voor hun website, voor bijvoorbeeld de rubriek met veelgestelde vragen.


WETGEVING

Over de auteur

J.J. (Jørgen) Hulsmans

Adviseur Beleid & Vereniging