1e Conferentie Indusa; Aanwezigen willen verder met verduurzaming Brabantse infrastructuur

Door Dennis Mollet , 09 november 2018

1e Conferentie Indusa; Aanwezigen willen verder met verduurzaming Brabantse infrastructuur

Op vrijdag 2 november heeft in het Van Spaendonck Ondernemershuis in Tilburg een conferentie plaatsgevonden over de verduurzaming van de infrastructuur in Brabant. Organisatoren waren de Provincie Noord-Brabant, Bouwend Nederland en VNO-NCW. Bij de voorbereidingen ondersteund door RWS, de gemeenten Eindhoven, Breda, ’s-Hertogenbosch, Helmond en natuurlijk gastgemeente Tilburg. Samenwerking speelt daarbij een sleutelrol, zo blijkt bij een rondgang en uit de film.

Bij de bijeenkomst waren zo’n 90 vertegenwoordigers van de bouwwereld en overheden aanwezig. Zij gingen enthousiast en betrokken in gesprek over de acties die nodig zijn om stappen te zetten met het verduurzamen van de infrastructuur in Brabant.

Vervolgconferentie
Aangespoord door gedeputeerde Christophe van der Maat, gevoed door professor Kornelis Blok en Joost Fijneman van Stabi en geïnspireerd door de plenaire paneldiscussies met onder meer wethouder Mario Jacobs van Tilburg, Barend van Kessel namens Bouwend Nederland en Joost van Gils namens VNO-NCW ging men aan de slag. En dat smaakt naar meer! Aanleiding voor de gedeputeerde om een startschot te geven voor een vervolgconferentie eind 2019. Eén waarin hij een concreet en Brabantbreed programma zou willen lanceren om tot een duurzame Brabantse infrastructuur te komen.

Van doelstelling naar resultaat; CO2 reductie in de infra
Professor Kornelis Blok presenteerde de belangrijkste bevindingen uit het rapport “Op weg naar een klimaatneutrale infrastructuur”. De deelnemers die in de deelsessie hierop verder gingen, richtten zich op het bereiken van resultaten. In de sessie werd het belang genoemd van het stellen van, liefst zo concreet mogelijke, duurzaamheidsdoelstellingen. Om ze te laten slagen moeten mensen anders gaan denken en loskomen van (terechte of onterechte) keurslijven. Het verzamelen en toegankelijk maken van data werd als belangrijk middel genoemd om stappen te gaan zetten. De provincie zou hier een rol in kunnen spelen.

Van pilots naar praktijk; beheerst kansen grijpen
We kunnen geen (grote) stappen zetten zonder de kansen te benutten die innovaties ons bieden. Innovaties doorvoeren gaat echter niet vanzelf en zonder risico’s. Dit moet ons echter niet weerhouden om het avontuur aan te gaan. In de praktijk blijkt dat innovaties vaak in pilots blijven hangen, zonder dat het de standaard wordt. In de deelsessie bleek ook dat kennis van mogelijkheden binnen inkoopregels en van reeds bestaande technieken en materialen nog moet groeien. Er is een cultuurverandering nodig, waarbij er bijvoorbeeld weer contact mag zijn in de pre-commerciële fase. Duidelijk werd dat pilots van RWS of provincie niet altijd 1-op-1 te kopiëren zijn naar de gemeentelijke wereld. Gemeenten moeten daarom ook meer met elkaar optrekken. De B5 kunnen daar de voorlopers voor zijn.

Van geïsoleerde acties naar een samenhangend geheel
Niet onverwacht stond in deze deelsessie samenwerking centraal. Samenwerking binnen overheden door het betrekken van uitvoering bij beleid, tussen overheden, tussen markt en overheden en tussen marktpartijen onderling. Goede voorbeelden zijn onderling gedeeld en er werd besproken waar men elkaar nog meer kan versterken. Delen van kennis is daarbij essentieel. Muren slechten, verbindingen leggen, daar gaat het om. Ook is gesproken over het ruimte zoeken in de aanbestedingswet en over risico’s. De provincie kan vanuit de regie- en opdrachtgevende rol een belangrijke bijdrage leveren aan de Brabantse opschaling van innovaties. Bijvoorbeeld door het toepassen van nieuwe innovaties, delen van kennis en versterken van de samenwerking met overheden en markt.

Organisatoren van de conferentie waren de provincie Noord-Brabant, Bouwend Nederland en VNO-NCW. Zij werden bij de voorbereidingen ondersteund door RWS, de gemeenten Eindhoven, Breda, ’s-Hertogenbosch, Helmond en gastgemeente Tilburg. Samenwerking speelt een sleutelrol, zo blijkt ook uit de video.


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN AANBESTEDEN DUURZAAM INKOPEN MARKT INFRAMARKT

Over de auteur

D. (Dennis) Mollet

Adviseur Bouw & Infra Regio Zuid