RWS past selectiebeleid in dialoog met markt aan

Door T.R. (Tom) van Eck , 17 december 2018

RWS past selectiebeleid in dialoog met markt aan

Het selectiebeleid van RWS leidt op een aantal onderdelen tot veel beroering in de inframarkt. Vooral ten aanzien van de toepassing van loten en prestatiemeten in de selectiefase. Vanuit de brancheverenigingen Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers en MKB Infra is daarom het initiatief genomen om samen met RWS te komen tot een verbetering van het RWS-selectiebeleid. Op 17 april 2018 heeft een brede groep infraleden de door Bouwend Nederland gewenste invulling hiervan geformuleerd. Op 18 april 2018 is een gezamenlijke werkgroep van RWS en de brancheverenigingen van start gegaan.

Marktvisie concreet toegepast

Het gevolgde traject heeft geleid tot meer inzicht en begrip aan beide zijden van de tafel. Het is een goed voorbeeld hoe de Marktvisiegedachte in de praktijk tot resultaten kan leiden. In de periode van april tot november 2018 is op verschillende momenten breed de markt geconsulteerd over de verschillende uitwerkingsmogelijkheden voor het selectiebeleid. Het advies van de werkgroep is gebaseerd op de resultaten van deze marktconsultaties. De werkgroep heeft inmiddels haar advies opgeleverd. Afgesproken is dat met de werkgroep de effecten van het nieuwe beleid gemonitord en geƫvalueerd zullen worden. Het eerste evaluatiemoment staat gepland in juni 2019.

RWS neemt advies werkgroep grotendeels over

Uiteindelijk heeft het Inkoop Centrum GWW van RWS de opdracht gekregen de adviezen van de werkgroep te vertalen in een nieuw selectiebeleid. Op 30 november van dit jaar heeft RWS in een Validatiebijeenkomst gepresenteerd hoe zij haar beleid op het gebied van selectie en prestatiemeten zal aanpassen: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/151620;section=2

Het beleidsvoornemen van RWS sluit effectief gezien in grote lijnen aan bij het advies van de werkgroep. Voor de ‘Reguliere GWW-markt’, het deel van de markt waar het aanbestedingsbeleid tot discussie leidde, wordt in sterke mate aangesloten bij het voorstel van de werkgroep. Tijdens de marktvalidatie werd door bedrijven nog wel aandacht gevraagd voor de uiteindelijke uitwerking van de trechtering. Deze mag niet te licht worden. En daarnaast voor het aantal van 4 gegadigden dat uitgenodigd wordt uiteindelijk een inschrijving te doen, i.p.v. de 5 gegadigden waar de werkgroep voor gepleit heeft.

Uitzondering voor kleinere projecten

Voor een klein deel van de markt houdt RWS vast aan het systematiek van ranken en loten, al wordt de regeling wel verruimd (5x ranken o.b.v. referentieprojecten en 1x bijloten i.p.v. 3x ranken o.b.v. past performance en 2x bijloten). En prestatiemeten wordt uit de procedure gehaald. Het betreft hier werken onder de Europese aanbestedingsdrempel en specialistische onderhoudscontracten.


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN MARKT INFRAMARKT

Over de auteur

T.R. (Tom) van Eck