Wijzigingen in de cao en het arbeidsrecht per 1-1-2019

Door Chi Ling Chu , 19 december 2018

Wijzigingen in de cao en het arbeidsrecht per 1-1-2019

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Er zijn een aantal zaken in de cao en in het arbeidsrecht die in 2019 veranderen. Hieronder vind u de belangrijkste wijzigingen per 1-1-2019.

Cao-wijzigingen

Opzegtermijnen

Per 1-1-2019 gelden de wettelijke opzegtermijnen voor bouwplaatswerknemers (artikel 20a lid 2 cao Bouw & Infra). Per deze datum vervalt bijlage 5 van de cao Bouw & Infra.

De wettelijke opzegtermijnen waren al van toepassing voor de uta-werknemers. Als de werkgever het dienstverband opzegt gelden de volgende opzegtermijnen:

  • minder dan vijf dienstjaren: één maand;
  • van 5 tot 10 dienstjaren: twee maanden;
  • van 10 tot 15 dienstjaren: drie maanden;
  • 15 of meer dienstjaren: vier maanden;
  • voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, geldt een wettelijke opzegtermijn voor werkgevers van één maand.

Als een werknemer ontslag neemt, geldt voor hem/haar een opzegtermijn van 1 maand.

Geen loonsverhoging per 1-1-2019, maar wél op 1-7-2019

In de cao is geen loonsverhoging per 1-1-2019 opgenomen. Per 1-7-2019 (of per loonperiode 8) zal het loon verhoogd worden met 3%.

Loontabellen inloopschalen

De inloopschalen worden gebaseerd op het minimumloon. Omdat het minimumloon per 1-1-2019 verhoogt wordt, wijzigen de inloopschalen in de cao ook. De loontabellen per 1-1-2019 voor bouwplaatwerknemers kunt u hier downloaden, die voor uta-werknemers kunt u hier downloaden.

Percentages IKB

De jaarlijkse werkgeversbijdrage aan het individueel budget is per 1 januari 2019 als volgt samengesteld en wordt door de werkgever per loonbetalingsperiode van vier weken of een maand uitbetaald:

* Op deze percentages wordt 1,5%-punt in mindering gebracht indien de werkgever, voor werknemers die deelnemen aan de levensloopregeling en doorsparen, de werkgeversbijdrage van 1,5% voor de levensloopregeling betaalt (artikel 48, cao Bouw & Infra).
**De bijdrage Duurzame inzetbaarheid is met ingang van 1 augustus 2018 niet van toepassing voor leerling-werknemers, maar is opgenomen in het bruto-loon (bijlage 10a, tabellen IVa, IVb en IVc cao Bouw & Infra).

U kunt de brochure Individueel Budget 2019 hier downloaden

Rooster vierdaagse werkweek

De vierdaagse werkweek 55+ blijft in 2019 ongewijzigd. Onlangs is de nieuwe brochure over de vierdaagse werkweek 55+ gepubliceerd. Hierin kunt u ook een voorbeeldrooster vinden, dat u kunt gebruiken om voor de werknemer een vierdaagse werkweek te realiseren. U kunt de brochure ‘Vitaal doorwerkwerken in de Bouw & Infra: Vierdaagse werkweek 55-plus’ hier downloaden

Eigen risicodagen Vorst-WW verlaagd van 15 naar 5 dagen

Cao-partijen hebben onlangs besloten dat het aantal eigen risicodagen voor de Vorst-WW verlaagd wordt van 15 naar 5 dagen. Dit betekent dat de werkgever als zijn werknemers niet kunnen werken vanwege vorst, hun loon 5 dagen moet doorbetalen voordat hij gebruik kan maken van de Vorst-WW (artikel 74 lid 5+6 cao Bouw & Infra). Voor meer informatie over de Vorst-WW klik hier.

Arbeidsjuridische veranderingen in 2019

Transitievergoeding naar 81 duizend euro

Het maximumbedrag van de transitievergoeding bij ontslag gaat vanaf 1 januari 2019 omhoog van 79.000 euro naar 81.000 euro.

Gezinnen, arbeid en zorg

Per 1 januari 2019 wijzigt de Wet arbeid en zorg op twee onderdelen:

  1. Het pleegzorg- en adoptieverlof wordt met 2 weken verlengd tot 6 weken. Gedurende het verlof, dat voor beide ouders geldt, wordt een uitkering verstrekt door het UWV ter hoogte van het (maximum)dagloon. Het verlof geldt voor de adoptie van een kind of het opnemen van een pleegkind in het gezin.
  2. Gelijktijdig wordt het huidige kraamverlof (nu 2 dagen met behoud van loon) uitgebreid tot geboorteverlof met een omvang van éénmaal de wekelijkse arbeidsduur met behoud van loon (dus maximaal 5 dagen betaald geboorteverlof).

Dit wordt gerealiseerd met de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Recht op het verlof, vanaf dan geboorteverlof genaamd, heeft de echtgeno(o)t(e) of de geregistreerd partner van de moeder, degene die ongehuwd met haar samenwoont of degene die het kind heeft erkend. Het verlof moet worden opgenomen binnen 4 weken na de dag van de bevalling.

Vanaf 1 januari 2019 moet de werkneemster voortaan zelf de zwangerschapsverklaring van de arts of verloskundige een jaar bewaren en niet meer de werkgever. Als het UWV erom vraagt, moet de werkneemster de verklaring kunnen tonen. Tot nu toe bewaarde de werkgever deze verklaring in het personeelsdossier, maar daardoor werden hierin medische gegevens verwerkt en dat mag niet van de privacywet AVG. Nu de werkneemster de verklaring voortaan zelf bewaart, is dit probleem uit de wereld.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat per 1 januari 2019 naar 66 jaar + 4 maanden. De AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 gekoppeld aan de levensverwachting. Vijf jaar vooraf stelt de minister de AOW-leeftijd vast. Deze komt in 2022 uit op 67 jaar + 3 maanden, maar blijft in 2023 en 2024 gelijk omdat de levensverwachting voor die jaren niet verder stijgt.


CAO, ARBEIDSVOORWAARDEN- EN VERHOUDINGEN

Over de auteur

C. (Chi-Ling) Chu

Adviseur Arbeidsrecht, CAO & Sociale Zekerheid

Contactpersoon bij dit bericht

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250