Plannen Sectortafel Gebouwde Omgeving maken grootschalige verduurzaming mogelijk

Door Redactie, 21 december 2018

Plannen Sectortafel Gebouwde Omgeving maken grootschalige verduurzaming mogelijk

21 december overhandigde Ed Nijpels het ontwerp voor het Klimaatakkoord aan Eric Wiebes. Het kabinet kan hiermee een belangrijk startschot geven voor opschaling van de energietransitie in de gebouwde omgeving. Bouwend Nederland heeft zich in de onderhandelingen aan één van de vijf tafels, de Sectortafel Gebouwde Omgeving hard gemaakt voor een realistisch praktisch uitvoerbaar plan om verduurzaming te versnellen. We zijn dan ook blij dat in het huidige ontwerp substantiële middelen zijn opgenomen om op korte termijn ervaring op te doen met grootschalige verduurzaming van woningen. We hopen dat dit ontwerp één op één terugkomt in het definitieve Klimaatakkoord.

De maatregelen geven een boost aan één van de grootste opgaven in de gebouwde omgeving. In de loop van 2019 wordt het Klimaatakkoord naar verwachting pas definitief. Wat kunnen onze leden op basis van het vandaag gepresenteerde ontwerp voor de komende jaren verwachten. Bouwend Nederland maakt dit inzichtelijk op basis van onze speerpunten in de onderhandelingen:

Innoveren

Aan de aanbodzijde moet voor onze leden genoeg groeipotentie zijn, zodat ze verder kunnen investeren in product- en procesinnovaties. De vraag van gebouweigenaren naar verduurzamingsmaatregelen is nog te gefragmenteerd. Voor innovatie en opschaling is een grootschalige en voorspelbare marktvraag nodig. Het ontwerp voor het Klimaatakkoord bevat hiervoor de volgende impulsen:

Woningbouwcorporaties starten met grootschalige energietransitie
Er komt circa EUR 500 miljoen beschikbaar voor woningcorporaties specifiek voor verduurzaming. Dit gaat t/m 2022 om 100.000 woningen. Met dit geld kunnen woningen van meerdere corporaties op korte termijn verduurzaamd worden. Hiermee kan de sector leren hoe woningen sneller en in grote aantallen kosteneffectief en efficiënt verduurzaamd kunnen worden. 

Kennis en ervaring opdoen
Het Klimaatakkoord gebruikt de in oktober 2018 aangewezen 27 proeftuinwijken als leerschool om regionaal vraag- en aanbod te bundelen. Met een rijksbijdrage van EUR 120 miljoen gaan deze 27 gemeenten op korte termijn een wijk aardgasvrij maken. Dit is onderdeel van het ‘Programma aardgasvrije wijken’. Binnen de huidige kabinetsperiode wil de Rijksoverheid nog 73 wijken aanwijzen.

Overzichtelijke aanpak verduurzaming utiliteit
Het ontwerp bevat een overzichtelijke aanpak om de komende jaren de verduurzaming in de utiliteitsmarkt te versnellen.

Isoleren

Bij de transitie naar duurzame energie worden steeds meer woningen met laag temperatuur-systemen verwarmd. Dit vereist een hogere mate van isolatie, dan bij verwarming op aardgas. Vrijwel de hele woningvoorraad moet daarom na-geïsoleerd worden. Het belang van isoleren was aan de Sectortafel lang onderbelicht, de focus lag op duurzame energie. Dankzij Bouwend Nederland is isoleren in het ontwerp opgenomen als een essentiële en eerste stap in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Het ontwerp stelt voor om per woningtype een landelijk erkend maatregelenpakket te ontwikkelen, zodat woningen optimaal geïsoleerd worden.

Faseren

Met de voorgestelde middelen in het plan krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers de ruimte om op korte termijn praktijkervaring op te doen met grootschalige verduurzaming. De product- en procesinnovaties die hierin ontwikkeld worden, kunnen vanaf 2021 ingezet worden bij de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën (RES). Gemeenten stellen in een RES vast wat de nieuwe duurzame energievorm per wijk wordt, en wanneer deze van het aardgas gaat.

Losse eindjes

  • De gepubliceerde tekst bevat veel procesafspraken. Voor een praktische uitvoering moeten taken en regie duidelijker belegd worden.
  • Hoe woningeigenaren de verduurzaming woonlastenneutraal gaan betalen behoeft nog een forse uitwerking en een wetswijziging.

Uitnodiging om mee te praten op 17 januari in Breukelen

Als branchevereniging hechten we sterk aan de mening van onze leden. We praten daarom graag met u door over het Klimaatakkoord en de rol die Bouwend Nederland daar verder in zou moeten spelen. Kom naar de bijeenkomst op 17 januari 2019 van 16:00 – 18:30 in Breukelen. U kunt zich aanmelden bij Marjolein Haan: m.haan@bouwendnederland.nl.Contactpersoon bij dit bericht

Helen Visser

Programmamanager Duurzaamheid