Uw vraag - ons antwoord: Informatieplicht Energiebesparing

Door Chi Ling Chu , 02 mei 2019

Uw vraag - ons antwoord: Informatieplicht Energiebesparing

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Vóór die datum moeten zij in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd.

Bouwend Nederland Advies krijgt veel vragen over de Informatieplicht Energiebesparing. In deze editie van Uw vraag, ons antwoord beantwoorden we de meestgestelde vragen over dit onderwerp.

Hebben wij ook aan een informatieplicht energiebesparing?

De informatieplicht energiebesparing geldt voor alle bedrijven die volgens de Wet milieubeheer verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit zijn de bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas(equivalent) verbruiken.
Op de website van de RVO.nl vind u een handig stappenplan om te bepalen of uw bedrijf onder de informatieplicht valt (het stappenplan kunt u hier vinden).

Wanneer gaat de informatieplicht energiebesparing in?

Uiterlijk 1 juli 2019 moeten de desbetreffende bedrijven de door hen genomen energiebesparende maatregelen hebben gerapporteerd in eLoket van RVO.nl. Het is dus verstandig om al eerder te beginnen met de rapportage. Vanaf 1 juli 2019 wordt de informatieplicht daadwerkelijk gehandhaafd door gemeenten en omgevingsdiensten.

Wat is een inrichting volgens de Wet milieubeheer?

Een inrichting volgens de Wet milieubeheer (Wm-inrichting) is een locatie waar op niet incidentele basis bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden. Er moet sprake zijn van een zekere begrenzing. Dus het kan gaan om (een deel van) een gebouw, maar ook om een terrein met meerdere gebouwen. Om te bepalen of er sprake is van een Wm-inrichting kunt u gebruik maken van de beslishulp op de website van Kenniscentrum InfoMil (klik hier). Of als u twijfelt of één van uw vestigingen een Wm-inrichting is, kunt u het bevoegd gezag (d.w.z. de gemeente of de omgevingsdienst waaronder het bedrijf valt) vragen hierover een uitspraak te doen.

Telt de bouwplaats mee voor het bepalen van het energieverbruik volgens de Wet milieubeheer?

Een bouwplaats telt niet mee voor het bepalen van het energieverbruik. De bouwplaats zelf wordt ook meestal niet beschouwd als een Wm-inrichting. De reden hiervoor zijn dat de activiteiten meestal tijdelijk of incidenteel zijn. U bepaalt of er sprake is van tijdelijke of incidentele activiteiten aan de hand van de volgende criteria:

 1. De duur van de activiteiten. Als de activiteiten op de bouwplaats korter dan 6 maanden duren, wordt de bouwplaats niet als Wm-inrichting beschouwd.
 2. Als de bouwactiviteiten langer dan 6 maanden duren wordt er gekeken naar de aanwezigheid van motoren/generatoren op de bouwplaats. Deze staan daar meestal tijdelijk. Als ze korter dan 6 maanden op de bouwplaats staan, dan is de betreffende bouwplaats niet een Wm-inrichting. Die tijdelijkheid mag overigens ook langer duren dan de 6 maanden hierboven.

Als één van de bovenstaande criteria van toepassing is, geldt voor de bouwplaats geen energiebesparingsplicht en daarmee ook geen informatieplicht. Is er twijfel of dat het geval is, dan kunt u het bevoegd gezag vragen om te bepalen of de energiebesparingsplicht wel of niet van toepassing is.

Wel kunnen op de bouwplaats andere activiteiten plaatsvinden die het toch een Wm-inrichting maken. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van cement of hout. Er moet sprake zijn van een inrichting VOOR deze activiteiten. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Kenniscentrum InfoMil.

Wat is een EML?

EML staat voor Erkende Maatregelenlijst. Hierin vindt u per bedrijfstak de erkende energiebesparende maatregelen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Bedrijven die alle toepasselijke maatregelen van de EML van de betreffende bedrijfstak opvolgen, voldoen in principe aan de energiebesparingsplicht.Bekijk hier een overzicht van alle negentien EML’s.

Welk EML past het beste bij bouwbedrijven?

Er is geen specifieke EML opgesteld voor bouwbedrijven. U kunt u gebruik maken van:

 • EML kantoren, als sprake is van een afzonderlijk kantoorgebouw die als afzonderlijke Wm-inrichting wordt beschouwd (Download de EML Kantoorgebouwen)
 • EML bouwmaterialen, als het accent ligt op de productie van beton en betonproducten. Deze lijst bevat ook kantoormaatregelen (Download de EML Bouwmaterialen)
 • EML bedrijfshallen, als het accent ligt op opslag en activiteiten in de bouwnijverheid. Ook deze lijst bevat maatregelen voor het kantoor (Download de EML Bedrijfshallen)

Kies de voor uw bedrijf meest passende EML als u rapporteert in eLoket van RVO.nl.
Bedrijven waarvoor geen passende erkende maatregelenlijst beschikbaar is, zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uit te voeren (en te rapporteren).

Ik heb het energieverbruik in kWh en m³ geïnventariseerd voor de informatieplicht. Ons bedrijf verbruikt als onderneming meer dan de aangegeven voorwaarden. En als gevolg hiervan zouden wij een informatieplicht hebben. Het bedrijf is echter gehuisvest over vijf vestigingen. Moet er nu per vestiging worden gekeken of er een informatieplicht is of gaat het om het totaal?

U moet voor elke afzonderlijke vestiging bepalen of deze aan de voorwaarden voor de informatieplicht (zie ook vraag 1+2) voldoet. Elke vestiging wordt als afzonderlijke Wm-inrichting beschouwd. Als u in een vestiging meer dan 50.000 kWh verbruikt, heeft u een energiebesparingsplicht en daarmee ook een informatieplicht energiebesparing. Is dit niet het geval dan hoeft u voor die vestiging geen energiebesparende maatregelen te melden. Overigens is energie besparen, ook als u niet aan de Informatieplicht hoeft te voldoen, altijd interessant om te overwegen en te implementeren.

Moet de huurder of de verhuurder aan de energiebesparingsplicht voldoen?

De energiebesparingsplicht en daarmee de informatieplicht geldt voor de drijver van de Wm-inrichting. In een huurpand met één gebruiker wordt in het algemeen de huurder als drijver van de Wm-inrichting beschouwd. Als sprake is van meerdere gebruikers kan ook de verhuurder worden aangesproken. Soms is sprake van een combinatie, waarbij de verhuurder aangesproken wordt op gebouw-gebonden en de huurder op proces-gebonden maatregelen. Uiteindelijk bepaalt het bevoegd gezag wie de drijver van de Wm-inrichting is. Bij twijfel kunt u daarover contact opnemen met uw bevoegd gezag.

Ik voldoe aan de eisen van de informatieplicht energiebesparing. Hoe meld ik de maatregelen die ik heb genomen?

U kunt de door u genomen energiebesparende maatregelen rapporteren via het eLoket van de RVO 

Voor het rapporteren in het eLoket moet je de volgende gegevens bij de hand hebben:

 • eHerkenningsmiddel, met bijbehorende login-gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord)
 • Adresgegevens per vestiging
 • Contactgegevens van de verantwoordelijke
 • Energieverbruik over 2017 of 2018◦Kleinverbruik: zie de laatste jaarafrekening
 • Grootverbruik: maandfacturen opgeteld over 1 jaar
 • Eigen opwekking via zonnepanelen of windmolen over zelfde periode
 • Omrekenfactoren voor alternatieve brandstoffen of warmte

Bekijk ook de Handleiding eLoket Informatieplicht energiebesparing van RVO.

Meer informatie?

Lees ook onze eerder editie van Uw vraag, ons antwoord over de Informatieplicht Energiebesparing

Bezoek ook onze themapagina: https://www.bouwendnederland.nl/informatieplicht-energiebesparing 

 


DUURZAAMHEID

Over de auteur

C. (Chi-Ling) Chu

Adviseur Arbeidsrecht, CAO & Sociale Zekerheid

Contactpersoon bij dit bericht

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250