BTIC geeft grote impuls aan energietransitie

Door Redactie Bouwmeesters , 09 mei 2019

BTIC geeft grote impuls aan energietransitie

Bouwers, universiteiten en energiebedrijven bundelen hun krachten en doen een aanbesteding voor verduurzaming van bestaande bouw en warmteopslag. Deze 124 partijen investeren samen met de overheid in innovatie en geven dankzij BTIC en Bouwagenda een fikse impuls aan de verduurzaming.

Dat zoveel partijen de handen ineen slaan voor de renovatie van woningen en de aanpak van warmteopslag is een record. Zij doen dit in het kader van een meerjarig missie gedreven innovatieprogramma (MMIP), dat voortkomt uit het ontwerp-Klimaatakkoord. Dit stelt dat in 2050 heel Nederland CO2-vrij is. Hiervoor is overheidsgeld beschikbaar gemaakt. De samenwerking tussen de 124 partijen ontstond dankzij het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC). Hier leggen wetenschap, opdrachtgevers, overheid en bouwers de basis voor ontwikkeling en toepassing van innovaties. Research & Development (R&D) en kennisontwikkeling worden door het BTIC als organiserende kracht bijeengebracht in consortia.

Versnippering tegengaan

Met het inzetten op consortia, wil het BTIC versnippering van kennis en verspilling van middelen tegengaan en innovatie versnellen. “We moeten komen tot één programma voor de toekomst en niet per bouwproject steeds opnieuw het wiel uitvinden. We leren van opgedane ervaringen en versterken we elkaar zo. We zorgen dat vragen en middelen langjarig worden gebundeld en beschikbaar komen voor de hele bouw- en kennisketen, en dat op zowel korte als lange termijn daadwerkelijk innovaties worden toegepast. Dat is wat het BTIC doet om innovatie een boost te geven”, aldus Richard Mulder, programmamanager bij De Bouwagenda en als manager namens de bedrijven betrokken bij het BTIC. Volgens hem is met deze grote samenwerking een eerste grote stap gezet: “We krijgen nu de innovatieontwikkeling en opschaling echt van de grond. Dat is nog nooit op deze grote schaal in ons land gebeurd.”

Vaart er in

Om de vaart erin te houden, is volgens Mulder de link met het beroepsonderwijs belangrijk: “We kunnen allerlei slimme oplossingen verzinnen, maar die moeten ook nog worden uitgevoerd. Het beroepsonderwijs is onmisbaar om mensen die nieuwe technieken bij te brengen, maar het onderwijs moet ook weten welke nieuwe eisen de bouw stelt, zodat mensen goed opgeleid aan de slag kunnen. Zonder de link met het onderwijs, komen we er niet.”

Samen doen

Hoeveel geld er uiteindelijk door de overheid aan de 124 partijen in het consortium wordt toegekend, is afhankelijk van het tenderproces. Mulder wijst er op dat ook de kennisinstellingen en de marktpartijen een bijdrage moeten leveren: “Dat kan een eigen bijdrage zijn zowel in uren als in geld aan dit programma. De consortiumpartners hebben samen in het voorstel aangegeven wat ze concreet inbrengen en nodig hebben, maar ook hoe ze de komende vier jaar samen kennis ontwikkelen op het gebied van processen en producten. Om tot een echt werkelijke versnelling te kunnen komen, zijn ze bereid deze bijdrage ook te leveren in uren, tijd, kennis en kunde. De overheid kijkt nu op haar beurt weer hoe dit soort programma’s financieel kunnen worden gesteund”.

Meer dan renovatie

Om Nederland in 2050 CO2-vrij te maken, moeten volgens voorzitter Bernard Wientjes van De Bouwagenda straks minimaal 600 tot 1.000 gebouwen worden verduurzaamd per dag. Dat lukt volgens Mulder alleen als we op grote schaal samenwerken: “De ambitie van het BTIC is dat dit soort grote consortia vaker ontstaan. Daarin willen we groeien en verder kijken dan renovatie alleen. Denk daarbij aan publiek-private consortia op het gebied van digitalisering, circulariteit, infrastructuur en klimaatadaptatie.”

Topsector-aanpak

De opgave vanuit De Bouwagenda betekent volgens Mulder dat er een topsector-aanpak nodig is voor de bouw. In deze aanpak gaan alle marktpartijen samen aan de slag met innovatie. Het BTIC vervult volgens Mulder de rol van verbinder: “De Bouwagenda bracht partijen bij elkaar aan tafel om tot het BTIC te komen. Dat is gelukt. Nu is het aan het BTIC om de ambities waar te maken. Het succes van het BTIC is een succes voor De Bouwagenda maar nog groter succes voor de bedrijven, de overheid en kennisinstellingen. En uiteindelijk de samenleving”.

Aanmeldingen welkom

Ondernemingen die willen meedoen aan het initiatief van de 124 marktpartijen zijn volgens Mulder nog steeds welkom: “We verwelkomen graag nog meer ondernemingen die willen samenwerken. De deur staat open, aanmelden gaat via de site van het BTIC. Het zou mooi zijn als we in de toekomst niet meer opkijken van samenwerkingsverbanden tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen om de R&D in de ontwerp-, bouw en technieksector een boost te geven.”


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN DUURZAAMHEID ENERGIEZUINIGE BESTAANDE BOUW

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters