Samen op weg naar een nieuwe cao 2020: verdiepingssessies cao 2019

Door Redactie, 13 mei 2019

Samen op weg naar een nieuwe cao 2020: verdiepingssessies cao 2019

Het bestuur en algemeen bestuur van Bouwend Nederland vinden het van groot belang om de mening en ervaringen van leden mee te nemen in de totstandkoming van een nieuwe cao 2020. Daarvoor zijn in het najaar van 2018 ronde-tafel-bijeenkomsten gehouden. De uitkomsten daarvan vindt u hier: https://www.bouwendnederland.nl/samen-op-weg-naar-cao-2020 . 

In vervolg daarop zijn in april 2019 verdiepingssessies gehouden. Op drie thema’s is verder ingezoomd met als doel: de onderhandelingsdelegatie te informeren over knelpunten in de dagelijkse praktijk, duidelijkheid waar ondernemers die knelpunten zelf oplossen en waar ondernemers een oplossing vanuit de cao nodig hebben. Deze drie thema’s waren:

 • flexibiliteit in cao en wetgeving
 • duurzame inzetbaarheid/opleiden/zorg voor oudere werknemers
 • loonkosten.

Meest genoemde onderwerpen in verdiepingssessies

De verdiepingssessies waren bedoeld om te achterhalen waar het volgens de leden van Bouwend Nederland bij de onderhandelingen over zou moeten gaan. Daarbij zijn de volgende punten als het belangrijkst aangemerkt of het meest genoemd:

1. Verdiepingssessie Flexibiliteit in cao en wetgeving

 • Ontslagrecht en loondoorbetaling bij ziekte zijn te belastend/belemmerend voor werkgevers
 • Cao is te ingewikkeld en er zijn te veel regels. Geef kaders aan waarbinnen werkgevers afspraken kunnen maken.

2. Duurzame inzetbaarheid/opleiden/zorg voor oudere werknemers

 • Duurzaam inzetbaarheidsbudget is te vrijblijvend en er is behoefte aan meer en beter kaderen van dit budget en aan meer werkgeversinvloed op besteding ervan.
 • Gevolgen voor de stijging van de AOW-leeftijd moeten worden opgevangen.
 • Plan/middelen beschikbaar voor oudere werknemers

3. Loonkosten

 • Lonen zijn aantrekkelijk, loonkosten te hoog
 • Imago bouw en werkelijkheid niet in overeenstemming, we moeten beter uitleggen dat zaken in bouw & infra goed geregeld zijn.

Met deze onderwerpen is een goed beeld ontstaan waar in onze sector de uitdagingen liggen in arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid. Deze onderwerpen worden met bonden besproken in de komende gespreksrondes.

Hoe nu verder?

De leden van de Beleidsadviescommissie Arbeidsverhoudingen (BACA) en de onderhandelingsdelegatie maken op basis van deze input voorstellen voor de onderhandelingsbrief namens de werkgevers. Dat betreft de bovengenoemde belangrijkste onderwerpen, maar ook alle andere opmerkingen en signalen die genoemd en vastgelegd zijn.

Het Algemeen Bestuur van Bouwend Nederland zal op basis daarvan de voorstellenbrief goedkeuren en het mandaat voor de onderhandelingen vaststellen. De cao-onderhandelingen zullen in het najaar van 2019 plaatsvinden. De leden van Bouwend Nederland houden wij natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen en voortgang. Want we zijn samen op weg naar een nieuwe cao!


SAMEN OP WEG NAAR CAO 2020 CAO, ARBEIDSVOORWAARDEN- EN VERHOUDINGEN

Contactpersoon bij dit bericht

Erik Tierolf

Coördinator Arbeidsvoorwaarden