Bouwend Nederland zet samenwerking met Leiden voort tijdens GBIO

Door W. (Wouter) Saes , 24 mei 2019

Bouwend Nederland zet samenwerking met Leiden voort tijdens GBIO

Tijdens het GBIO met de gemeente Leiden op 16 mei jongstleden, werd onder andere gesproken over het afwegingskader Duurzaamheid en circulair inkopen.

De gemeente Leiden is voornemens een afwegingskader duurzaamheid vast te stellen, dat een tool moet bieden voor het maken van keuzes ten aanzien van haar ambities op het gebied van duurzaamheid. Uitgangspunt hierbij is, het besef dat de gemeente niet alle ambities die het op dit gebied heeft kan samen brengen in één project. Wouter Saes, adviseur Bouwend Nederland, onderschrijft dit besef: “we horen van veel van onze leden dat de ‘stapeling van ambities’ projecten vaak in de weg zit. Ondernemers willen graag meedenken in het realiseren van (duurzaamheids)ambities van gemeenten, maar kunnen geen invulling geven aan álle ambities tegelijkertijd. Gemeenten zullen per project keuzes moeten maken, om deze projecten behapbaar te houden.” De gemeente heeft met Bouwend Nederland afgesproken een marktgesprek te gaan organiseren over het afwegingskader. Hier krijgen de leden van Bouwend Nederland de mogelijkheid om hun input op het afwegingskader te geven. Indien u, als lid van Bouwend Nederland, interesse hebt om hier bij aanwezig te zijn kunt u contact opnemen met Wouter Saes.

Daarnaast heeft de gemeente een grote ambitie op het gebied van circulaire gebiedsontwikkeling. De gemeente ondersteunt initiatieven als de Duurzaamste Kilometer en The Field. Ook de renovatie van het Stationsgebied dient volledig circulair te gebeuren. Bouwend Nederland heeft aangegeven dat, gegeven deze ambitie, het belangrijk is met ondernemers in gesprek te gaan over hun visie op circulariteit in een opdracht. Momenteel hanteert de gemeente de CO2-prestatieladder als belangrijkste ijkpunt. Bouwend Nederland geeft aan dat deze ladder niet leidend zou moeten zijn in het meten van circulariteit, omdat dit een papieren werkelijkheid kan veroorzaken. Juist het gesprek met ondernemers over de vraag hoe zij invulling willen geven aan de duurzaamheidsambities van gemeenten, kan de gemeente zelf helpen om haar ambities te verwezenlijken.
Bouwend Nederland treedt in nader overleg met de gemeente over dit thema en de vraag hoe dit het beste kan worden verankerd in een aanbestedingsprocedure. Wouter Saes; “een van de mogelijkheden hiervoor is een bouwteam-procedure. Momenteel zijn we samen met het CROW bezig een masterclass over dit type aanbesteding vorm te geven. De eerste masterclass wordt medio juli gegeven aan medewerkers van de gemeenten Leiden, Katwijk, Alphen aan den Rijn en Leidschendam-Voorburg”.


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN DUURZAAMHEID DUURZAAM INKOPEN MARKT

Over de auteur

W. (Wouter) Saes