Wijziging statuten Bouwend Nederland

Door Redactie, 05 juni 2019

Wijziging statuten Bouwend Nederland

In zijn vergadering van december 2015 heeft het Algemeen Bestuur in het kader van het Vernieuwend Verbinden-programma van de vereniging het volgende besloten: “Mede in relatie tot actie 5.2.4 zal een plan worden gemaakt hoe de slagvaardigheid van het algemeen bestuur kan worden vergroot en de omvang beter kan worden afgestemd op de taak van het algemeen bestuur.” Op basis van de opdracht van het algemeen bestuur heeft de daartoe ingestelde Kerngroep voorstellen voor aanpassing van de bestuursstructuur van de vereniging ontwikkeld. Deze voorstellen zijn op 13 juni 2018 door het AB bekrachtigd. De aanpassing van de bestuursstructuur heeft gevolgen voor de statuten en reglementen.

In lijn met artikel 30, lid 2 van de huidige statuten van Bouwend Nederland, worden de ontwerpstatuten twee weken voordat deze worden besproken in het algemeen bestuur (te weten 19 juni 2019) ter inzage gelegd voor de leden van Bouwend Nederland. 

De ontwerpstatuten en reglementen liggen ter inzage ten kantore van Bouwend Nederland in Zoetermeer en zijn tevens digitaal op te vragen bij Arjan Weijburg, a.weijburg@bouwendnederland.nl, 079 3252210. Contactpersoon bij dit bericht

Arjan Weijburg

Directiesecretaris