Leerlingen inspireren met sterk techniekonderwijs

Door Vera van Rossem , 02 juli 2019

Leerlingen inspireren met sterk techniekonderwijs

In de bouw-, infra- en technieksector is een groot tekort aan technisch personeel. Om dit probleem uit de wereld te helpen, investeert het kabinet in de periode 2020 tot en met 2023 honderd miljoen euro per jaar in technisch onderwijs. Deze regeling, genaamd 'Sterk techniekonderwijs' moet het techniekonderwijs op het VMBO versterken.

Volgens Vera van Rossem, Adviseur Onderwijs & Abeidsmarkt Regio Randstad Zuid bij Bouwend Nederland, kunnen vmbo’s dankzij deze financiële regeling betere middelen inzetten om een goed beeld van de techniek te geven. “En dat is belangrijk. Als leerlingen geïnspireerd raken, zullen ze sneller voor een technische opleiding kiezen. Dat is een belangrijke manier om het tekort terug te dringen, ook binnen de bouw en infra.”

De regeling Sterk Techniekonderwijs moet eraan bijdragen dat leerlingen onderwijs krijgen dat helemaal up to date is. Ze moeten bijvoorbeeld uitgebreid kennis kunnen maken met moderne machines binnen de techniek, bouw en infra. Ook moet de regeling het tekort aan techniekdocenten verhelpen. “De opleidingsbedrijven binnen onder meer de bouwsector spelen hierin een belangrijke rol. Die zijn allemaal aangehaakt bij de Sterk Techniek-regio’s en gaan op veel plekken keuzevakken verzorgen voor het vmbo. Ze spelen daarnaast een belangrijke rol bij het organiseren van de stages.”

Goed beeld

Daarnaast kunnen scholen de subsidieregeling benutten voor het ontwikkelen van goede keuzevakken in het bedrijfsleven of bij de opleidingsbedrijven. “Een programma waarbij leerlingen ook buiten de school meelopen met de opleidingsbedrijven of bouw- en infrabedrijven, en daar echt aan de slag gaan”, vertelt Van Rossem. “En dat ze op school vooral de theorie leren. Belangrijk is de evaluatie na zo’n keuzevak: wat was leuk en niet leuk, en waarom. Op basis hiervan kan een leerling met zijn docent een goed loopbaanplan opstellen.”

Tot slot moet er een nauwe samenwerking komen tussen het bedrijfsleven en de vmbo-scholen.
Docenten hebben daar vaak geen tijd voor, dus worden er projectleiders in het leven geroepen die
de onderlinge contacten leggen en onderhouden.

Inspireren

Hoewel de overheid een flinke som geld uittrekt voor Sterk Techniekonderwijs, is het per school de
bedoeling dat bedrijven voor 10 procent van de cofinanciering zorgen. “Dat mag in de vorm van geld, maar ook in de vorm van diensten. Neem die moderne machines waarmee leerlingen moeten gaan werken. Die kan een school aanschaffen, maar een bedrijf kan ook lessen aanbieden in zijn fabriek waar die machines staan. Ook het aanbieden van bijvoorbeeld gastdocenten en stageplekken valt onder cofinanciering.”

Van de 78 Sterk Techniekregio's zijn er 45 plannen goedgekeurd. 33 regio's willen graag aanhaken, maar hebben nog geen goed onderbouwd plan op papier staan. “Waarbij bijvoorbeeld te weinig bedrijven zijn aangehaakt en niet duidelijk is wat er precies gaat gebeuren, en hoe ze het gaan aanpakken. Daar zitten we bovenop. Er zijn vijf beleidsadviseurs landelijk vanuit Bouwend Nederland aangesteld, en het ministerie van OCW heeft een ondersteuningsteam in het leven geroepen om hierin te helpen.”

Daarnaast zijn bouw- en infrabedrijven zeker welkom om aan te haken. “Het is altijd mogelijk om bijvoorbeeld goede stages aan te bieden, of om op een andere manier mee te werken.” Volgens Van Rossem is het voor bedrijven de moeite waard om hun bijdrage te leveren. “Door de techniek te promoten op het vmbo, zal er meer instroom op de technische vervolgopleidingen zijn, en dus ook meer instroom op de arbeidsmarkt. Daarnaast: bieden bedrijven een goede stage aan waar leerlingen helemaal enthousiast van worden, dan kan het zomaar gebeuren dat ze voor dat bedrijf willen werken.”

Technolab

Een initiatief dat is aangesloten bij Sterk Techniekonderwijs, is Technolab Leiden. Aan dit onafhankelijke centrum zijn allerlei scholen verbonden, waaronder de Haagse Hogeschool, vmbo’s, MBO Rijnland en basisscholen. Van Rossem: “Leerlingen krijgen allerlei technieklessen op het gebied van chemie, circulair, energie, groen, life science en water. Bij elk thema is een keuzevak van tien weken ontwikkeld. Bij water doen jongeren bijvoorbeeld proefjes met betrekking tot het filteren van water. En bij circulair zijn allerlei activiteiten bedacht rondom duurzaamheid.”

Technolab Leiden loopt al goed volgens Van Rossem. Ook omdat dit centrum nauw samenwerkt met bijvoorbeeld het bedrijfsleven, wat de druk wegneemt van scholen. “Het is een mooi voorbeeld voor vmbo’s in andere regio’s van hoe ze dit zouden kunnen vormgeven.” Een goede besteding van de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs is in ieder geval belangrijk. Dat maakt de kans dat techniekonderwijs ook na 2023 goed voor het voetlicht wordt gebracht bij leerlingen op het vmbo. “Het is de bedoeling dat Sterk Techniekonderwijs ook op lange termijn leidt tot meer belangstelling voor de technieksector.”

Meer weten over instroom? Kijk op de onze campagnesite www.jegaathetmaken.nl of op onze themapagina www.bouwendnederland.nl/instroom.


BLIJVEN INVESTEREN IN ONTWIKKELEN (BIO) INSTROOMCAMPAGNE INSTROOM

Over de auteur

V. (Vera) van Rossem

Beleidsadviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt Randstad Zuid