Steunbetuiging Bouwend Nederland Woondeal Metropoolregio Amsterdam

Door Jan Overtoom , 05 juli 2019

Steunbetuiging Bouwend Nederland Woondeal Metropoolregio Amsterdam

Minister Kajsa Ollongren (BZK), Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam en voorzitter van de MRA ondertekenden op vrijdag 5 juli de Woondeal Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningtekort terug te dringen en te zorgen voor een voldoende betaalbaar aanbod van woningen voor zowel lage als middeninkomens. Bouwend Nederland steunt de kernafspraken, zoals verwoord in de Woondeal MRA. De MRA heeft het grootste tekort aan woonruimte in Nederland die, ondanks de grote woningbouwproductie in de afgelopen jaren, niet substantieel is afgenomen. Met onze leden (bouwbedrijven in de Infra- en bouwsector) spannen wij ons - in nauwe samenwerking met de partijen in de Woondeal – in voor de realisatie van de verstedelijkingsopgave in de MRA.

Woningbouw

Bouwend Nederland spant zich met de leden in om de productie van 100.000 woningen in de periode 2018-2025 (met een gemiddelde productie van 15.000 woningen per jaar) te realiseren.
Bouwend Nederland wil zich samen met de MRA en het Rijk inzetten om de knelpunten die de bouwproductie belemmeren, te inventariseren en aan te pakken.

Hierbij valt met name te denken aan de volgende factoren:

  1. De opeenstapeling van nieuwe eisen op het gebied van klimaatverandering en energiezuinig bouwen leidt tot grote kostenstijgingen. Veel bedrijven zien zich geconfronteerd met nieuwe eisen, die soms nog tijdens de bouwperiode worden toegevoegd. Dit leidt tot hogere bouwprijzen. In overleg moet besproken welke eisen realistisch zijn en hoe er, tegen zo gering mogelijke kosten, aan kan worden voldaan of hoe de budgetten kunnen worden bijgesteld. Circulair bouwen is het uiteindelijke doel.
  2. Het ontwikkelen van woningen heeft een lange doorlooptijd. Veelal langer dan twee collegeperiodes. Geconstateerd wordt dat tijdens de ontwikkeling, door een veranderde scope van de gemeentelijke politiek, tussentijds eisen worden bijgesteld. Dit leidt vaak tot een stagnatie in de ontwikkeling en tot hogere bouwkosten.
  3. Als gevolg van de crisis is de bouwcapaciteit sterk afgenomen. Er is een tekort aan bouwvakkers en de verwachting is dat dit tekort niet op korte termijn zal worden ingelopen. Voorts is de ambtelijke capaciteit beperkt, waardoor vergunningsprocedures vertraging oplopen. Gestreefd moet worden naar een continue bouwproductie. Bouwend Nederland is positief over de afspraak hierover in de Woondeal. Harde plancapaciteit moet op realisme worden getoetst en zachte plancapaciteit moet met voorrang hard gemaakt worden.


Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad

Bouwend Nederland zet zich in om de woningvoorraad toekomstbestendig te maken. Woningeigenaren zullen veelal meerdere investeringen moeten doen. Hierbij moet in het bijzonder gedacht worden aan het verduurzamen van woningen, klimaatadaptief bouwen, het aanpassen van woningen met het oog op de vergrijzing en het aanpakken van funderingsproblemen. Door de verschillende investeringen te combineren kan de noodzakelijke bouwopgave eerder worden gerealiseerd. Bouwend Nederland is al betrokken bij een pilot in Zaanstad en wil deze samenwerking uitbreiden.

Meer info:

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/artikel/20190705-rijk-en-mra-tekenen-woondeal-voor-meer-betaalbare-wo

https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/35596/tot-2025-ruim-100-000-huizen-erbij-in-de-metropoolregio/


WONINGMARKT

Over de auteur

Jan Overtoom

Regiomanager Randstad Noord van Bouwend Nederland