Seminar Breedplaatvloeren in september

Door Redactie, 08 juli 2019

Seminar Breedplaatvloeren in september

Veel vloeren in gebouwen worden uitgevoerd met breedplaten, prefab betonnen schillen waarop een betonnen druklaag wordt gestort. Sinds de instorting van de parkeergarage in Eindhoven bestaan er twijfels of deze wel altijd op de juiste manier worden toegepast. Uitgebreid onderzoek, waarvan de resultaten recent naar de Tweede Kamer zijn gestuurd, heeft geleid tot een stappenplan op basis waarvan vloeren moeten worden beoordeeld. Om een duidelijk beeld te schetsen van de problematiek en hoe moet worden aangetoond of gebouwen voldoende veiligheidsniveau hebben, organiseren VNconstructeurs, Cement en Stufib samen het Seminar Breedplaatvloeren, op 18 september 2019.

Mogelijk kritisch zijn met name breedplaatvloeren die in twee richtingen overspannen. Het gaat daarbij specifiek om de details ter plaatse van de plaatnaden. Daar kunnen de krachten niet altijd volledig worden overgedragen van het ene naar het andere vloerelement. De opneembare belasting van een vloer kan daardoor significant lager zijn dan waarvan in het ontwerp is uitgegaan.

Rekenregels

Voor bestaande constructies met breedplaatvloeren moet worden nagegaan of in de vloer een dergelijk kritisch detail aanwezig is en zo ja, of de opneembare belasting ter plaatse van dat detail voldoende is. Hiervoor zijn nieuwe rekenregels opgesteld, inclusief een leidraad voor het toepassen van die regels. Een en ander is gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd door Adviesbureau Hageman samen met TNO, in opdracht van het ministerie van BZK.
Het ministerie van BZK heeft gemeenten in een brief opgeroepen erop toe te zien dat gebouweigenaren een beoordeling laten uitvoeren. Er wordt een nadere onderzoeksplicht uitgewerkt. Ook is een fasering voorgesteld, waarbij de meest risicovolle gebouwen als eerste moeten worden beoordeeld.

Seminar

Om constructeurs, bouwers, leveranciers, gebouweigenaren, toezichthouders en andere geïnteresseerden uitvoerig te informeren over de problematiek, de rekenregels, de achtergronden en de consequenties wordt het Seminar Breedplaatvloeren georganiseerd. Het gaat daarbij om zowel beleidsmatige, technische als juridische aspecten. Het seminar is een initiatief van VNconstructeurs (brancheorganisatie constructieadviesbureaus), Cement (kennisplatform betonconstructies) en Stufib (studievereniging betonconstructies).

Programma

Op het programma staan onder meer een toelichting van het ministerie van BZK over de problematiek, de onderzoeksaanpak, de onderzoeksplicht en de fasering. Prof. Simon Wijte (Adviesbureau Hageman / TU Eindhoven) licht de meest recente onderzoeksresultaten toe en de gevolgen voor de rekenregels. VNconstructeurs gaat in op het nieuwe stappenplan. Verder komen diverse versterkingsmethoden en de mogelijkheid tot proefbelasten aan bod en worden de juridische aspecten belicht. Ook de meest actuele stand van zaken ten aanzien van regelgeving voor nieuwbouw krijgt aandacht. Dagvoorzitter is prof. Theo Salet, kersverse decaan van de faculteit Bouwkunde van de TU/e.

Het wordt een zeer compleet seminar met onmisbare informatie voor iedereen die in de praktijk te maken heeft met breedplaten.

Praktische informatie


ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID VEILIGHEID VAN HET BOUWWERK (O.A. CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID) CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID

Contactpersoon bij dit bericht

Reina Uittenbogaard-de Keyser

Programmamanager Veiligheid