Vertraging in projecten door stikstof? Meld het ons!

Door Martijn Verwoerd , 09 juli 2019

Vertraging in projecten door stikstof? Meld het ons!

Onlangs besloot de Raad van State dat het PAS (Programma Aanpak Stikstof) niet als basis voor toestemming voor o.a. bouwactiviteiten mag worden gebruikt. Hierdoor dreigen honderden bouw- en infraprojecten vertraging op te lopen.

Inzet Bouwend Nederland

Bouwend Nederland wil dat er snel inzicht komt in de getroffen projecten, zodat de precieze omvang van het probleem duidelijk wordt. Daarnaast is een overzicht nodig van bewezen maatregelen waarmee de stikstofneerslag kan worden teruggedrongen. Deze maatregelen kunnen dan verwerkt worden in projecten. Gemeenten en provincies moeten alle zeilen bij zetten om projecten te beoordelen en vertraging of uitval van projecten zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast moet wat Bouwend Nederland betreft het Rijk hard werken aan een structurele oplossing. Goed bestuderen van rechtspraak van vóór 2015 kan hierbij helpen; voor het PAS lukte het immers ook om projecten door te laten gaan.

Lopen uw projecten vertraging als gevolg van de uitspraak door de Raad van State? Laat het ons weten via advies@bouwendnederland.nl. Inzicht in de omvang van de vertraging helpt ons in onze belangenbehartiging voor u.

Als uit de inventarisatie blijkt dat veel bouw- en infrabedrijven hard geraakt worden, dan zullen wij pleiten voor compenserende maatregelen om te voorkomen dat onze sector in een volgende crisis belandt.

Wat deed het PAS?

Nederland kent 118 Natura 2000 gebieden met een stikstofgevoelige natuur. Toename van de hoeveelheid stikstof in zo’n gebied kan leiden tot afname van beschermde soorten en afname van diversiteit. Realiseren van bouwwerken en aanleg van infrastructuur in de buurt van zo’n gebied was daarmee ingewikkeld, omdat extra stikstof vrijkomt.

Door bestaand beleid daalt de stikstofuitstoot in Nederland al jaren. In het PAS werd rekening gehouden met deze afname en stonden extra maatregelen die tot verdere afname van de stikstofuitstoot moesten leiden. Daarnaast worden er herstelmaatregelen in de Natura 2000 gebieden genomen om de natuur te behouden en versterken. Op basis van het PAS werd vooruitlopend op die toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Daarnaast was er een drempelwaarde waarvoor geen meldingsplicht of vergunningsplicht bestond. Veel woningbouwprojecten bleven onder deze drempelwaarde.

Het Europese Hof oordeelde eind 2018 dat positieve gevolgen van de maatregelen in het PAS vooraf vast moeten staan voordat nieuwe activiteiten mogen worden toegestaan. De Raad van State (RvS) heeft dit overgenomen. Ook de drempelwaarde is gesneuveld. Hiermee kunnen op basis van het PAS geen nieuwe activiteiten in de buurt van 118 Natura 2000 gebieden meer worden toegestaan.

Wat nu?

Vanuit diverse ministeries wordt hard gewerkt aan oplossingen en aan een inventarisatie van alle projecten die geraakt worden door de uitspraak. Bouwend Nederland is hier ook bij betrokken. De getroffen projecten zullen allemaal beoordeeld moeten worden en komen in 3 categorieën te vallen:

  • projecten waarvan negatieve effecten – eventueel met compenserende maatregelen - uitgesloten kunnen worden;
  • projecten die moeten worden onderworpen aan een voortoets. De uitkomst hiervan kan ertoe leiden dat ze in de volgende categorie komen te vallen;
  • projecten waarvoor een passende beoordeling moet worden gemaakt.

Het model waarmee gemeenten en provincie de stikstofneerslag van projecten meten (Aerius) wordt momenteel bijgewerkt naar aanleiding van de uitspraak van de RvS, zodat bepaald kan worden in welke categorie een project valt. Hiermee moet er snel duidelijkheid komen voor overheid en bouw- en infrabedrijven over de voortgang van projecten.

Informatie

Lees meer over het PAS en een overzicht van de betreffende Natura 2000 gebieden. Bekijk hier de  
Factsheet woningbouw & PAS
.


DUURZAAMHEID

Over de auteur

Martijn Verwoerd

Beleidsadviseur Bouwend Nederland