Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

Door Redactie, 08 augustus 2019

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een ‘Tijdelijk handelingskader voor het gebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ aan de Tweede kamer aangeboden.
Met dit kader hoopt de Staatssecretaris de stagnatie in het verzet van grond en baggerspecie op te heffen. Tegelijkertijd geldt onverkort het uitgangspunt dat risico’s voor de gezondheid, het milieu en het verspreiden van PFAS-houdende grond en baggerspecie naar niet of minder belaste gebieden moet worden voorkomen.
Bouwend Nederland is op zich blij met dit tijdelijk kader, omdat het enige duidelijkheid voor de markt verschaft. Of dit inderdaad zal leiden tot het opheffen van de stagnatie zal nog moeten blijken. Er zijn nog de nodige vraagtekens en knelpunten. De komende tijd zullen wij – samen met andere relevante organisaties – het overleg met het ministerie aangaan om hierin verandering/verbetering aan te brengen.

Het tijdelijk kader biedt een landelijk kader voor de omgang met deze grond en baggerspecie. Het kader zal juridisch worden verankerd via een aparte wijziging van de Regeling Bodemkwaliteit. Omdat er sprake is van een invulling van de zorgplicht, kan dit handelingskader, vooruitlopend op de aanpassing van de regelgeving, nu al worden gebruikt.
Daarnaast hebben de bevoegde overheden de mogelijkheid in hun eigen bodembeleid beargumenteerd af te ijken van de landelijke normen.
Een definitief kader voor het omgaan met deze grond en specie kan nog niet worden opgesteld omdat er nog een aantal belangrijke onderzoeken in uitvoering zijn. Naar verwachting worden deze onderzoeken begin 2020 afgerond, waarna een definitief kader kan worden opgesteld.


GEVAARLIJKE STOFFEN

Contactpersoon bij dit bericht

Charles Verheyen

Secretaris Vakgroep Grondwerk, Secretaris Vakgroep Railinfra, Lid programmateam Veiligheid