PFAS, PFOS en PFOA: oproep voor snel overleg met staatssecretaris Van Veldhoven

Door Redactie, 28 augustus 2019

PFAS, PFOS en PFOA: oproep voor snel overleg met staatssecretaris Van Veldhoven

PFAS is een stoffengroep, die in Nederland – maar ook in Europa – verspreid in het milieu wordt aangetroffen. De afkorting staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Deze stoffen worden al decennialang toegepast in allerlei industriële en andere processen en producten (o.a. in verf, cosmetica, kleding). Kenmerkend voor PFAS is dat zij persistent, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn. Bovendien is van verschillende PFAS-stoffen aangetoond dat ze toxisch zijn. PFAS behoort hiermee tot de groep van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). PFOS en PFOA zijn onderdeel van deze stoffengroep.

PFAS en de bouw & infra

PFAS wordt aangetroffen in grond en baggerspecie. Door het ontbreken van duidelijke normen en regelgeving ten aanzien van deze stof is de afgelopen maanden het grond- en baggerverzet ernstig gestagneerd: opdrachtgevers (waterschappen, RWS, etc.) stellen uit voorzorg hun opdrachten uit. Dit leidt tot tal van problemen en grote (maatschappelijke) kosten.


Tijdelijk handelingskader hergebruik PFAS-houdende grond en baggerspecie

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat onderkent de ontstane problematiek op de markt. Om de geconstateerde stagnatie waar mogelijk op te heffen heeft zij een Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie aan de Tweede Kamer gezonden. Tegelijkertijd geldt onverkort het uitgangspunt dat risico’s voor de gezondheid, het milieu en het verspreiden van PFAS-houdende grond en baggerspecie naar niet of minder belaste gebieden moeten worden voorkomen.

Een definitief kader voor het omgaan met deze grond en specie kan nog niet worden opgesteld, omdat er nog een aantal belangrijke onderzoeken in uitvoering is. Naar verwachting worden deze onderzoeken begin 2020 afgerond, waarna een definitief kader kan worden opgesteld.


Wat vindt Bouwend Nederland?

Met dit tijdelijke kader had de staatssecretaris tot doel om duidelijk te creeren en onnodige verstoring van de markt te voorkomen. Helaas is geconstateerd dat met de invoering hierover een averechts effect is bereikt. Veel lopende grondverzet- en baggerprojecten zijn stilgevallen, of worden momenteel niet aanbesteed. 

Dit heeft ertoe geleid dat Bouwend Nederland in samenwerking met de Vereniging van Waterbouwers, CUMELA en Cascade een brief hebben gestuurd van staatssecretaris van I&W. In deze brief roepen de brancheverenigingen het ministerie van I&W op om zo spoedig mogelijk in overleg te gaan om een oplossing te vinden voor de geconstateerde knelpunten.


Meer informatie


GEVAARLIJKE STOFFEN

Contactpersoon bij dit bericht

Charles Verheyen

Secretaris Vakgroep Grondwerk, Secretaris Vakgroep Railinfra, Lid programmateam Veiligheid