Bouwend Nederland spreekt commitment uit voor Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving

Door Helen Visser , 12 september 2019

Bouwend Nederland spreekt commitment uit voor Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving

Begin september sprak Bouwend Nederland aan de heer Ed Nijpels (SER) haar commitment uit voor de afspraken die in het Klimaatakkoord gemaakt zijn voor de Gebouwde Omgeving. Bouwend Nederland nam deel aan deze sectortafel en is blij dat de afspraken opschaling stimuleren. Voor Bouwend Nederland is de energietransitie al jaren een belangrijk thema. Wij werken dan ook actief aan de acties en afspraken in het Klimaatakkoord, of gerelateerd aan de doelen in het Klimaatakkoord. De uitdagingen in de uitvoering blijven desondanks groot.

We staan achter het centrale doel van het Klimaatakkoord: in 2030 49% minder CO2 uitstoot dan in 1990, en zien het akkoord als een belangrijke stap om deze doelen te halen. Wij zien echter de volgende uitdagingen bij uitvoering van het Klimaatakkoord:

  • Het creëren van reëel handelingsperpectief voor uitvoerende partijen. Voor de gewenste investeringen en prijsreducties in de bouw zijn schaal, volume en continuïteit aan de vraagkant noodzakelijk. De mogelijkheden voor woningeigenaren om woonlastenneutraal te verduurzamen behoeft uitwerking en een wetswijziging. De G40 geeft aan dat grote gemeenten behoefte hebben aan een concreter uitgewerkte regierol van gemeenten en hogere budgetten.
  • De uitwerking van de vele procesafspraken in het Klimaatakkoord. Bijvoorbeeld de minimum eisen aan Energieloketten en hun mogelijke rol in de noodzakelijke vraagbundeling.
  • Een realistisch beeld van mogelijke kostenreducties in de bouw. De PBL doorrekening gaat uit van een mogelijke kostenreductie van 25% over alle bouwactiviteiten. Juli 2019 presenteerde het EIB zijn commentaar op de aannames van PBL voor de gebouwde omgeving. EIB constateert dat PBL te weinig rekening houdt met kostenverhogingen door stijging van lonen, grondstoffen en verscherpte bouwregelgeving

Versnellen energietransitie

Om de energietransitie te versnellen en het Klimaatakkoord te ondersteunen was Bouwend Nederland onder andere één van de initiatiefnemers van het Bouw Techniek en Innovatie Centrum (BTIC). Met het eerste programma Integrale energietransitie bestaande bouw gaat BTIC bijdragen aan innovaties om de energietransitie in de bestaande bouw, haalbaar, schaalbaar en betaalbaar te maken. Dit BTIC begint met het programma 'Integrale energietransitie bestaande bouw' om wijken in Nederland voor het jaar 2050 energieneutraal te maken.

Samen schouders eronder!

Partijen die daadwerkelijk een rol hebben in de energietransitie moeten in staat zijn deze te pakken. Maar regel hiervoor wel dat zij de condities krijgen waarmee ze daadwerkelijk aan de slag kunnen! Laten we er samen de schouders onder zetten.Over de auteur

H. (Helen) Visser

Programmamanager Duurzaamheid