Vergunningverlening bouwprojecten mondjesmaat weer op gang

Door Niels Wensing , 16 september 2019

Vergunningverlening bouwprojecten mondjesmaat weer op gang

De vergunningverlening rondom bouwprojecten kan op onderdelen weer op gang komen. Dat schrijft minister van Landouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit Carola Schouten in een brief van afgelopen vrijdag 13 september aan de Tweede Kamer. In De brief beschrijft de bewindsvrouw verder de actuele stand van zaken van projecten die mogelijk hinder ondervinden van de PAS-uitspraak van de Raad van State.

Aerius weer actief

Het meest gebruikte rekenmodel om de uitstoot van stikstof van bouwprojecten te meten, Aerius, is per vandaag, maandag 16 september, weer bruikbaar. Het model was sinds de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof uit de lucht. In het model zijn de gevolgen van de uitspraak verwerkt. Nu het rekenmodel weer bruikbaar is kunnen weer vergunningen verleend worden voor die projecten die via dit model kunnen aantonen dat hun activiteiten niet leiden tot significant negatieve effecten op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied.

Daarnaast maakt het geactualiseerde model het zogenaamde “intern salderen” binnen afzienbare termijn weer mogelijk. Dat is een methode waarbij de toename van stikstofdepositie door een project kan worden verrekend met stikstofafname in hetzelfde project. Begin oktober moeten de beleidsregels hiervoor bekend zijn gemaakt.

Adviescollege Stikstofproblematiek

Bouwend Nederland heeft afgelopen vrijdag gesproken met het Adviescollege Stikstofproblematiek over maatregelen die de vergunningverlening op korte termijn weer vlot kan trekken. Dit college onder leiding van Johan Remkes zal het Kabinet adviseren over de aanpak van de ontstane situatie. Remkes adviseert voor de korte en de lange termijn. Het advies voor de korte termijn wordt uiterlijk in de week van 23 september bekend. Dit advies moet duidelijk maken hoe en onder welke voorwaarden weer vergunning verleend kan worden voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Het advies op de lange termijn komt halverwege volgend jaar en moet een nieuwe aanpak van stikstof opleveren.

Vrijstelling stikstofreducerende projecten

Het kabinet is van plan om projecten die op de lange termijn de stikstofredactie zullen verkleinen, zoals bijvoorbeeld windmolens en energieneutrale huizen, vrij te stellen van de stikstofregels. De tijdelijke verhoging van de stikstofuitstoot die het gevolg is van de realisatie van deze projecten wordt dan ontzien. Dat is in lijn met de aanbevelingen van Bouwend Nederland.

Inventarisatie getroffen projecten

Door de uitspraak van de Raad van State worden zo’n 18.000 projecten geraakt. Dat blijkt uit de inventarisatie die de minister heeft gemaakt en die is meegestuurd met haar brief naar de Tweede Kamer. Deze inventarisatie geeft een overzicht van al die projecten waar het rijk, de provincies, de gemeentes en de waterschappen de initiatiefnemer van zijn dan wel het bevoegd gezag.

Meer weten?

Lees hier de tekst van het position paper van Bouwend Nederland. Hierin staan onze concrete voorstellen die met het Adviescollege Stikstofproblematiek gedeeld zijn om de vergunningverlening op korte termijn weer vlot te trekken.


GEVAARLIJKE STOFFEN

Over de auteur

N. (Niels) Wensing

Senior Communicatieadviseur / Woordvoerder