Wat betekent het coalitieakkoord Zuid-Holland voor de bouw- en infrasector?

Door W. (Wouter) Saes , 26 september 2019

Wat betekent het coalitieakkoord Zuid-Holland voor de bouw- en infrasector?

Sinds een aantal weken geleden heeft de provincie Zuid-Holland een nieuw provinciaal bestuur. Na maanden van onderhandeling zijn VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en CU/SGP tot een akkoord gekomen. Maar wat betekent dit voor u als ondernemer?

De lobby van Bouwend Nederland voorafgaand aan de verkiezingen richtte zich op de volgende punten:
- Lok innovaties uit in het provinciale aanbestedingsbeleid
- Zorg waar nodig voor overprogrammering in de woningbouw
- Kijk niet alleen naar binnenstedelijke vernieuwing, maar biedt ook de mogelijkheid tot nieuwbouw aan de rand van de stad
- Investeer in een goede en veilige infrastructuur
- Pak een eenduidige rol in de verduurzamingsopgave, waardoor Rijk en gemeenten worden verbonden.

Een analyse van het coalitieakkoord laat zien dat veel van de punten waar we als Bouwend Nederland op hebben ingezet, zijn vertaald in concrete passages in het coalitieakkoord. Op slechts één punt spreekt het coalitieakkoord onze inzet tegen; daar waar ons advies is geweest extra inzet te plegen op het beheer en onderhoud van kunstwerken, zet de provincie de komende vier jaar in op CO2-neutraal beheer en onderhoud, waarbij er zo min mogelijk last voor de weggebruiker en omgeving mag zijn.

Deze uitkomst betekent dat de provincie de komende jaren beleid voert, gericht op de versnelling van de woningbouw en de realisatie van extra infrastructuur. De provincie heeft het principe dat de realisatie van woningbouw alleen binnenstedelijk mag gebeuren, losgelaten. De nieuwe coalitie heeft bepaald dat woningbouw buiten deze contouren ook mogelijk is, onder bepaalde voorwaarden. Daarnaast zet de provincie in op de verhoging van de plancapaciteit door middel van overprogrammering. Dit betekent dat gemeenten de komende jaren meer woningbouwprojecten van start kunnen laten gaan. De provincie ziet Bouwend Nederland nadrukkelijk als partner in de realisatie van extra woningen. We worden expliciet in het coalitieakkoord genoemd als partner waarmee de provincie wil kijken hoe een versnelling gerealiseerd kan worden. In het kader van de uitwerking van de woondeals vanuit het Rijk zijn we hierover reeds een samenwerking met de provincie op gestart.

Op het gebied van Infra zet de provincie in op meer innovatie. Dit laat het principe van aanbesteden op laagste prijs los, vanuit Bouwend Nederland houden we nauwlettend in de gaten hoe deze ontwikkeling in praktijk vorm krijgt. Vanuit Bouwend Nederland blijven we de komende jaren inzetten op een extra inspanning op het onderhoud van kunstwerken, waarbij een veilige arbeidsomgeving voor de wegwerkers gewaarborgd moet kunnen worden.

Als Bouwend Nederland zijn we tevreden met de inzet van de provincie zoals die wordt verwoord in het coalitieakkoord. We zijn benieuwd hoe deze verder vorm krijgt in concreet provinciaal beleid en zullen hiervoor de samenwerking met de provincie hierover intensiveren. Indien u als lid zaken aan ons mee wil geven voor onze provinciale lobby, kunt u contact opnemen met Wouter Saes (w.saes@bouwendnederland.nl).


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN MARKT WONINGMARKT UTILITEITMARKT INFRAMARKT

Over de auteur

W. (Wouter) Saes