Steeds meer samenwerking tussen bouw en onderwijs

Door Niels Wensing , 01 oktober 2019

Steeds meer samenwerking tussen bouw en onderwijs

Resultaten impactmeting: 9.800 bedrijven actief in publiek private samenwerkingen beroepsonderwijs.
Mbo en hbo-onderwijsinstellingen en bedrijven weten elkaar steeds vaker en beter te vinden in publiek private samenwerking (pps) om de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te verbeteren. Dit blijkt uit een impactmeting van Katapult, een netwerk van samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en overheid. Het aantal bedrijven dat intensief samenwerkt met het beroepsonderwijs in het mbo en hbo is in sinds 2016 gestegen van 6.000 naar 9.800, een groei van 58% in twee jaar. Van deze groeiende samenwerking profiteren nu zo’n 84.000 studenten. Bouwend Nederland participeert in deze samenwerking en ondersteunt deze van harte.

Naast de groei van het netwerk zijn bij deze meting tevens de partners van fieldlabs en al ruim 90 publiek private samenwerkingsverbanden in de technische branches in kaart gebracht. In totaal 5.575 partners vanuit onder andere fieldlabs Smart Industry, technische branches en de SBB zijn verbonden aan een van de 300 pps-en in het mbo en hbo. Het landelijk en regionaal verbinden van initiatieven voor verbetering van de aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt komt dus steeds beter tot stand.

Branche pps-en vormen fundament beweging
De historie van publiek private samenwerking ligt met name bij de opleidingsbedrijven, in de grafiek branche pps-en genoemd. Zij vormen hiermee het fundament van de beweging die Katapult nu is. Met de groei van het netwerk is de van origine PPS gericht op scholing van beroepsgroepen uitgebreid naar het initieel onderwijs en het verbinden van innovatie en scholing.

Goed gekwalificeerde mensen reden voor meer deelname bedrijven
Verder blijkt uit de impactmeting dat de noodzaak tot goed gekwalificeerd toekomstig personeel voor bedrijven en werkveldpartners de belangrijkste motivatie is om deel te nemen in een pps. Bedrijven zien ook samenwerking met het onderwijs als een manier om de fundamentele veranderingen in beroepen en het vakgebied vorm te geven. Bedrijven voelen zich, meer dan voorheen, actief en intensief betrokken bij curriculumontwikkeling en onderwijsinnovatie. In het mbo geldt leven lang ontwikkelen voorts als belangrijke deelnamereden, terwijl binnen het hbo de toegang tot praktijkgericht onderzoek zwaar weegt. Uit de impactmeting blijkt verder dat maar liefst 42% van de pps-en zich nadrukkelijk richt op de door het kabinet geformuleerde maatschappelijke uitdagingen – zoals energietransitie en veiligheid.

Inzicht in infrastructuur voor nog betere samenwerking
Op basis van de inventarisatie is een publiek toegankelijke kaart gemaakt, waardoor bedrijven en scholen elkaar makkelijker kunnen vinden, en er beter kan worden samengewerkt. De inventarisatie van alle publiek private samenwerkingen in de technische branches is een van de actiepunten die voortkomt uit de Actieagenda Technologie. Deze actieagenda, geïnitieerd door de partijen vanuit de Industriecoalitie en door het in SBB samenwerkend beroepsonderwijs en bedrijfsleven, bevat acties om meer jongeren te laten kiezen voor techniek en volwassen werknemers in de techniek beter te kunnen voorbereiden op de toekomst. Het Techniekpact, waarvan de partners van de actieagenda ook deel uitmaken, voert de actieagenda uit.

Over Katapult
Katapult is een netwerk van meer dan 300 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven en groeit continu. Doelstelling is om de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid te verbeteren. Met als doel het opleiden van jongeren met de juiste skills zodat zij kunnen instromen op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door professionals uit het bedrijfsleven die lessen verzorgen. Of door studenten die tijdens hun opleiding onderzoek doen voor een MKB-bedrijf. Er participeren inmiddels 84.000 studenten, 9.800 bedrijven en 5.000 docenten in deze samenwerkingsverbanden, ook wel Centres of expertise, Centra voor innovatief vakmanschap en pps-en in het beroepsonderwijs. Katapult is onderdeel van Platform Talent voor Technologie en wordt ondersteund door de ministeries OCW en EZK. Meer informatie: www.wijzijnkatapult.nl


ONDERWIJS EN OPLEIDING BEROEPSONDERWIJS EN HOGER ONDERWIJS OPLEIDERS IN DE BOUW EN INFRA OPLEIDINGSBEDRIJVEN (INTEGRALE PRAKTIJKCENTRA)

Over de auteur

N. (Niels) Wensing

Senior Communicatieadviseur / Woordvoerder