Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN gewijzigd per 1 januari 2017

Door Redactie, 19 januari 2017

Per 1 januari 2017 is de "Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN" gewijzigd. Hierin is nu specifiek opgenomen dat de uitlener of onderaannemer de BSN van de door haar op het werk ingezette werknemers verstrekt aan de inlener/aannemer. Met deze wijziging is voorzien in een juridische basis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens eist om BSN te mogen verzamelen, verstrekken en verwerken.

Onderaannemer verstrekt BSN aan aannemer

Aan artikel 1 Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN is lid 2 nieuw toegevoegd:

"2. Ten behoeve van de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, verstrekken de uitlener en de onderaannemer het burgerservicenummer van de werknemer aan de inlener, onderscheidenlijk de aannemer."

Deze BSN-verstrekking is nodig om een beroep te kunnen doen op de vrijwaring voor of matiging van de inleners- en ketenaansprakelijkheid. De wijziging zorgt ervoor dat de inlener en de aannemer het BSN niet zelf bij de werknemer hoeven op te vragen, maar dit op een efficiƫntere manier bij de uitlener/onderaannemer, kunnen doen, waarbij het risico op fouten geringer is.

Aansluiting artikel 24 Wet Bescherming Persoonsgegevens

Op grond van artikel 24, eerste lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) mag een BSN bij de verwerking van persoonsgegevens slechts worden gebruikt als er een wettelijke grondslag is. Tot deze wijziging was dit vaak een punt van discussie. Er was geen wettelijke grondslag om aan de onderaannemer/uitlener het BSN van de door hem ingezette werknemers te vragen. In de praktijk was hier wel behoefte aan (en werd het ook op grote schaal in de vorm onder meer afspraken over het invullen van mandagenregisters) gedaan. 
Met het nieuwe tweede lid  worden de uitlener en de onderaannemer verplicht tot het verstrekken van het BSN van ter beschikking gestelde werknemers aan de inlener/aannemer. Met deze wijziging wordt bewerkstelligd dat de door de praktijk gewenste werkwijze in overeenstemming is met artikel 24 van de Wbp.

Let op! het bewaren van deze persoonsgegevens moet wel voldoen aan de Richtsnoeren Bescherming Persoonsgegevens (klik hier). Ook geldt er sinds 1 januari 2016 een Meldplicht Datalekken.Contactpersoon bij dit bericht

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250