Water bufferen schept kansen voor bouw

Door Redactie Bouwmeesters , 21 september 2017

Water bufferen schept kansen voor bouw

De bouwsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan het klimaatbestendig inrichten van Nederland door met nieuwe manieren te komen voor grootschalige berging van zoet water. Zulke waterbuffers verminderen niet alleen de wateroverlast bij hevige regenval, maar zorgen ook voor reserves voor periodes van langdurige droogte. Dat stelt de Zeeuwse gedeputeerde Ben de Reu namens de provinciale koepelorganisatie IPO naar aanleiding van de presentatie van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 2018 dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd. “In Zeeland, en vooral bij de land- en tuinbouw, bestaat er in ieder geval een grote behoefte aan zulke zoetwaterbekkens.” 

Ondergrondse spaarbekkens

De Reu legt uit dat in Zeeland bij droogte de behoefte aan zoet water extra groot is omdat de provincie geen grote rivieren heeft die zoet water aanvoeren. Tegelijkertijd is de ruimte voor de aanleg van spaarbekkens voor de opvang van regenwater er schaars. “Het ruimtebeslag van zulke bekkens is in de Zeeuwse polders te groot. De land- en tuinbouw hebben die grond te hard nodig voor hun gewassen.” Hij geeft aan dat er in de provincie nu een paar pilotprojecten lopen voor ondergrondse opslag van zoet water in oude kreekruggen van waaruit later het land is drooggelegd. “Maar het zou voor onze provincie heel mooi zijn als er nieuwe technieken komen waarmee nog meer ondergrondse bekkens kunnen worden aangelegd. De bouwsector kan er natuurlijk aan bijdragen dat die nieuwe aanlegmethodes er komen.”

Klimaatcheck

Deltacommissaris Wim Kuijken presenteerde het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dinsdag als onderdeel van de jaarlijkse rapportage over waterveiligheid en beschikbaarheid van zoet water in Nederland. Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie vormt daarbij het sluitstuk, met een strategie om de infrastructuur en gebouwde omgeving klaar te maken voor de opvang van de gevolgen van extreem weer door klimaatverandering. Onderdeel van die strategie is dat alle gemeenten uiterlijk 2019 verplicht een klimaatcheck uitvoeren voor het inventariseren van kwetsbaarheden. De Deltacommissaris vraagt het nieuwe kabinet om per jaar 230 miljoen euro financiële ondersteuning voor provincies, waterschappen en gemeenten voor het versneld nemen van klimaatmaatregelen tegen wateroverlast, droogte, hittestress en overstroming.

Capaciteit rioleringsstelsels schiet tekort

De Reu ziet in verband met klimaatadaptatie voor de bouwsector ook kansen in het isoleren en koelen van seniorenwoningen en verzorgingstehuizen. “Ook in Zeeland voldoen veel tehuizen van oudere datum niet aan die criteria, terwijl ouderen slecht tegen hittestress kunnen.” Ook wijst hij op het belang van de aanleg in steden en gemeenten van gedraineerde tuinen en diepliggende speelpleinen. Zulke ‘waterpleinen’, zoals Rotterdam die al heeft, vangen overtollig regenwater op en zorgen zo dat rioleringsstelsels niet overbelast raken. De capaciteit van veel rioleringssystemen zal volgens hem toch moeten worden vergroot, wat grote investeringen zal vergen.

Bouw moet ontzorgen

In de nieuwbouwwijk Mortiere in Middelburg en ook in Yerseke zijn wadi’s aangelegd, parkachtige groenstroken die water bergen. “Daar is dus ook al rekening gehouden met wateroverlast als gevolg van hoosbuien.” Een Zeeuws project dat bij de presentatie dinsdag in Den Haag de aandacht trok, betrof Waterdunen. Het gaat om een project in Zeeuws-Vlaanderen ten westen van Breskens, waar op 350 hectare sprake is van een combinatie van waterveiligheid, kustversterking, natuur en recreatie. Interessant voor de bouwsector noemt De Reu er de circulaire bouw van 400 vakantiewoningen: “Trends in de markt voor recreatiewoningen veranderen snel. Daarom worden deze woningen zo gebouwd dat van de gebruikte materialen over 15, 20 jaar weer nieuwe woningen kunnen worden gebouwd, die dan voorzien in de behoefte van de klant.” Algemeen geldt volgens hem voor bouwers dat die opdrachtgevers tegen hitte en wateroverlast moet ‘ontzorgen’: “Dus als een opdrachtgever een datacenter in de kelder wil, moet je als bouwer ook adviseren dat dit beter een paar verdiepingen hoger kan.”
 


KLIMAATADAPTATIE BEBOUWD GEBIED

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters