Woningbouw-versneloverleg in voorjaar

Door Redactie Bouwmeesters , 23 november 2017

Woningbouw-versneloverleg in voorjaar

Voor het aanjagen van de woningbouwproductie vinden er komend voorjaar door het land gesprekken plaats met aan tafel het Rijk, provincies, gemeenten, brancheorganisaties en investeerders. Dat moet ook in 2018 leiden tot afspraken per regio over hoe die productie kan worden opgevoerd. Dat zegt Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur en Wonen van het ministerie van BZK, in een toelichting aan Bouwend Nederland op de aankondiging van minister Ollongren dat het Rijk de komende jaren een actievere en regisserende rol gaat spelen bij het invullen van de woningbouwbehoefte.

 Steun in de rug
“Onze inzet is niet om de woningbouwproductie centraal te gaan aansturen”, benadrukt Kuijpers. “Voldoen aan de woningbehoefte blijft allereerst de verantwoordelijkheid van gemeenten en provincies. Maar het Rijk kan met steun in de rug de zaak wel versnellen, zodat het in aanloop naar de gemeenteverkiezingen in maart ook hoger op politieke agenda’s komt. En ook ontwikkelaars en het bouwbedrijfsleven moeten er echt mee aan de slag. Maar wel met maatwerk. We moeten opletten dat we niet alles gaan spiegelen aan de overspannen Amsterdamse situatie.” De bouwsector roept hij op om door middel van scholing te zorgen voor voldoende ‘handjes’: “Anders staat straks iedereen klaar, maar kunnen we nog geen tempo maken.”

Van elkaar leren
Als redenen waardoor woningbouw in een gemeente of regio niet versnelt, noemt Kuijpers te weinig of ‘ingewikkelde’ (binnenstedelijke) bouwlocaties, knellende regelgeving en milieucontouren, corporaties met te weinig middelen, gebrek aan samenwerking tussen gemeenten, en capaciteitsproblemen bij gemeenten. Bij dat laatste probleem wijst hij op Metropoolregio Amsterdam (MRA). Die ondersteunt met een pool van deskundigen naburige gemeenten met onderbezetting. “Nu dus kijken of die aanpak in andere regio’s werkt. Voor dit van elkaar leren hebben we met onder andere de Neprom ook een handreiking gemaakt.”

Geen FTE’s in de achterzak
Met ‘steun in de rug’ doelt Kuijpers op het versoepelen van wet- en regelgeving (vanaf 2021 gesteund door de Omgevingswet die dan in werking treedt), het benutten van kennis van het Rijksvastgoedbedrijf bij bijvoorbeeld complexe binnenstedelijke transformaties, woningcorporaties die eenvoudiger toestemming krijgen om huurwoningen voor het middensegment te bouwen, en het versnellen van het proces van gebiedsontwikkeling doordat Ollongren als woonminister ook over ruimtelijke ontwikkeling gaat. “Met ook onze contacten met EZK kunnen wij dus van alles bevorderen.” Bij een gemeente met een gebrek aan planningscapaciteit moet volgens Kuijpers wel eerst de vraag worden gesteld of dat echt zo is: “We krijgen veel signalen dat de capaciteit er wel is maar zacht, dus dat plannen onvoldoende snel hard worden gemaakt. Dus los van formele procedures denk ik dat de snelheid van besluitvorming ook omhoog kan. Ik heb in ieder geval geen FTE’s in mijn achterzak die ik aan gemeenten kan geven.”

Samenwerkingstafel Middenhuur
Ollongren kondigde vorige week ook een permanent landelijk overleg aan met brancheorganisaties en belanghebbenden. Kuijpers: “We beginnen met het overleg met de regio’s. Over die landelijke tafel gaan we het hebben als blijkt dat er veel vraagstukken zijn waarvoor eigenlijk een nationale oplossing nodig is. Maar het is ook aan de andere partijen of die tafel er dan komt.” De aanbevelingen van de zogenoemde Samenwerkingstafel Middenhuur neemt Ollongren ook mee bij het maken van regionale afspraken over het versnellen van de woningbouwproductie. In januari presenteert Rob van Gijzel als voorzitter van die tafel zijn eindverslag. De tafel startte op verzoek van het vorige kabinet, voor overleg met gemeenten over een groter aanbod van middenhuurwoningen.

Geen taakstelling
Op de mogelijkheid dat de minister met een woningbouwtaakstelling komt als het aanzwengelen van de bouwproductie niet of onvoldoende lukt, wil Kuijpers niet vooruitlopen. Het is volgens hem ook niet gezegd dat versnellen met zo’n taakstelling wel lukt: “Als er in een regio fundamentele belemmeringen zitten die maken dat de gewenste capaciteit niet wordt gebouwd, is het de vraag of een taakstelling wel gaat helpen. Dat gaan we nu dus aan die overlegtafels met elkaar onderzoeken, wat de bouw van meer woningen in de weg staat en dan onder regie van het Rijk afspraken maken over het verhogen van de productie en over de manier waarop.”


AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN AANBESTEDEN WETGEVING ENERGIEZUINIGE NIEUWBOUW: BENG KLIMAATADAPTATIE BEBOUWD GEBIED WONINGMARKT

Over de auteur

Redactie Bouwmeesters