Afbeelding "We wilden de informatie uit de hoofden van externe deskundigen combineren met de inzichten uit de sector."

"We wilden de informatie uit de hoofden van externe deskundigen combineren met de inzichten uit de sector."

Lees meer

Denkkracht vanuit alle hoeken en in allerlei vormen

We betrekken bij de totstandkoming van deze toekomstverkenning niet alleen veel bedrijven, ondernemers en specialisten uit de sector, maar juist ook deskundigen op andere terreinen. We combineren deskresearch met een uitvraag onder leden. Tijdens diverse expert- en denksessies gaan we het gesprek aan over de verschillende thema’s en verkennen we de impact op de sector.

Een bruikbaar toekomstbeeld

De keuze voor thema’s was een tussenstap om van brede maatschappelijke ontwikkelingen naar bruikbare toekomstbeelden voor de bouwsector te komen. “Om te zorgen dat de thema’s enigszins vergelijkbaar zijn, is er vanuit vijf verschillende perspectieven of brillen naar gekeken. Voor elk van de thema’s is een essay met de visie op 2030 geschreven door verschillende ‘Nederlandse prominenten’. Deze visies waren het vertrekpunt voor expertsessies met uiteenlopende deskundigen. De vraag was: hoe kan de wereld er in 2030 uitzien, gezien de huidige fundamentele onzekerheden? Zij hebben per thema twee toekomstbeelden tegenover elkaar gezet. Voor het thema Ruimtelijke spreiding waren dat bijvoorbeeld Functiespreiding versus Concentratie in stedelijke agglomeraties.”

Lees het volledige interview

Bas Ebskamp (Argumentenfabriek)

Expertsessie thema toekomst van werk: een cultuuromslag

De gemene deler in de discussie is de consensus dát er zaken gaan veranderen. Of het nu gaat over hoe werkgeverschap en sociale zekerheid er anno 2030 uitzien, over welke competenties een bouwer anno 2030 moet beschikken (breed inzetbaar versus hyper-specialistisch) of wat de verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever, opdrachtgever en overheid moeten zijn. Opvallend vaak luidt de conclusie dat een cultuuromslag nodig is: “De bouw is nu een productensector, geen kennissector. Dat moet gaan veranderen.”

Lees het volledige verslag

Ledensessie thema waarde van bouwen: ‘We zijn hier al’

De vraag die de bouwers in de ledensessie wordt voorgelegd, is hoe realistisch en wenselijk zij een dergelijke toekomst voor de sector vinden. “Zeer, want wij zijn hier nu eigenlijk al,” klinkt het. Meerdere aanwezigen leiden bouwbedrijven die weinig ophebben met het traditionele bouwen. Ze zijn gespecialiseerd en hanteren alternatieve bedrijfsstructuren, waarin vooral gewerkt wordt met onderaannemers. Ze richten zich op het aanbieden van modulaire, gestandaardiseerde oplossingen. Niet alle aanwezigen opereren op deze manier, maar in dit beeld van een efficiënter werkende bouw kunnen vrijwel allen zich vinden.

Lees het volledige verslag