Beoordelingssysteem opzetten

Voordat u met beoordelingen gaat werken is het zaak dit goed voor te bereiden en op te zetten:

 1. Beoordelingscriteria vaststellen. Uiteraard afgeleid van de functieomschrijvingen, vakkennis / kunde. Waaronder: organiseren, plannen, kostenbewaking, organisatie van de eigen werkzaamheden, klantgerichtheid, leidinggeven etc.
 2. Beoordelingsschalen vaststellen en betekenis per onderwerp verwoorden.
 3. Dit is vaak een van de lastigste onderdelen. Want wanneer scoort iemand nu voldoende en wanneer goed.
 4. Beoordelingsformulieren opzetten.
 5. Procedures vaststellen.
 6. Introduceren bij de medewerkers.

Ad 1 beoordelingscriteria.
Het verdient aanbeveling in eerste instantie voor het hele bedrijf 1 formulier te maken. Hierna treft u een formulier dat gebruikt kan worden voor een gecombineerd functionerings / beoordelingsgesprek.

Ad 2 beoordelingsschalen.
Meestal wordt gekozen voor een drie– of vijfpuntsschaal.

Driepuntsschaal: onvoldoende, voldoende, goed.

Vijfpuntsschaal: onvoldoende, matig, voldoende, goed, zeer goed.

Het is zaak per beoordelingsonderwerp / criterium zo concreet mogelijk te omschrijven/onderbouwen wat deze termen inhouden. Wanneer is het voldoende, goed of onvoldoende?
Een hulpvraag bij de beoordeling is: "Wat moet hij doen of laten om hoger of lager te scoren". Tenslotte moet dit ook door de leidinggevende in het gesprek uitgelegd kunnen worden. Het is handig om per beoordelingscriterium ruimte te laten voor toelichting ofwel het waarom van de score. Zie voor gedragsomschrijvingen de lijst met gedragscompetenties in dit handboek.

Ad 4 procedure

 • wie beoordeelt wie;
 • frequentie;
 • procedure bij meningsverschil;
 • administratieve afhandeling;
 • gevolgen van de beoordeling:

Bij dit laatste kunt u zich afvragen wat te doen per beoordeling. Bijvoorbeeld als uw bedrijf met bonussen werkt. Wanneer wel /niet of welk percentage. Ook kan gedacht worden aan salarisverhoging.

Welke plannen worden gemaakt voor scholing om de medewerker op het gewenste peil binnen de huidige of voor een toekomstige functie te brengen of te houden.

Ook kan worden geoordeeld dat een verbetertraject dient te worden gestart om het functioneren van de werknemer te verbeteren.

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250