Controle naleving arboregelgeving

Ben ik verplicht om alle informatie te geven die de inspecteur SZW van mij vraagt?

Werkgever en werknemers zijn verplicht om aan een inspecteur alle gevraagde informatie en inlichtingen te geven. Die gegevens moeten natuurlijk wel betrekking hebben op de naleving van de wetten die de Inspectie SZW controleert. De inspecteur mag een termijn stellen waarbinnen medewerking moet worden verleend. Als een werkgever hier geen gehoor aan geeft, kan hij een boete of strafrechtelijke gevolgen verwachten.

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met Bouwend Nederland Advies via e. advies@bouwendnederland.nl of t. 079 3 252 250.

Hoe kan ik me voorbereiden op een bezoek van de Inspectie SZW?

De beste manier om u voor te bereiden op een bezoek van de Inspectie SZW is er voor te zorgen dat uw zaakjes goed geregeld zijn. U kunt hiervoor zorgen door bijv. regelmatig te kijken of uw Risico Inventarisatie & Evaluatie up-to-date is (klik hier voor meer informatie met betrekking tot de RI&E). Daarnaast heeft de Inspectie SZW de website ‘Zelfinspectie’ ontwikkeld (klik hier) waarop u een zelfinspectie kunt doen om te zien of uw bedrijf voldoet aan de eisen voor veilig en gezond werken die door de wet gegeven zijn.

Tot slot moet u er rekening mee houden dat de Inspectie SZW niet alleen controleert op gezond en veilig werken, maar ook op misstanden op de arbeidsmarkt. Zorg er dus voor dat ook uw WKa-gegevens up-to-date zijn en dat u zeker weet dat er geen illegale werknemers op de bouwplaats zijn en dat de cao door uw onderaannemers op de juiste wijze wordtn toegepast. Op de website van de Inspectie SZW (klik hier) vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met Bouwend Nederland Advies via e. advies@bouwendnederland.nl of t. 079 3 252 250.

Kan een zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) een boete krijgen van Inspectie SZW?

Ja, artikel 9.5 van het Arbobesluit geeft aan voor welke feiten een ZZP-er kan worden vervolgd of beboet. Zo kan bij aanwezigheid van valgevaar het werk van een ZZP-er worden stilgelegd, maar tevens kan een boete worden opgelegd.

Indien een ZZP-er werkzaamheden verricht op een bouwplaats waar meerdere werkgevers of ZZP-ers werkzaam zijn, heeft de ZZP-er dezelfde verplichtingen als een werkgever. Dit volgt uit artikel 2.39 van het Arbobesluit en artikel 19 van de Arbowet.

Geen antwoord op uw vraag? Mail naar advies@bouwendnederland.nl of bel t. 079 3 252 250

Kan ik de kopie van het identiteitsbewijs van mijn werknemer gebruiken bij een inspectie door de Inspectie SZW?

U bent niet verplicht om een kopie van de identiteitsbewijzen van uw werknemers paraat te hebben voor eventuele inspecties van de Inspectie SZW. Is er een inspectie, dan geldt er wel een identificatieplicht voor de werknemer. De werknemer moet dan zelf zijn identiteitsbewijs aan de opsporingsambtenaren laten zien. Kan hij dat niet, dan kan de Inspectie SZW een boete aan de werknemer opleggen.

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met Bouwend Nederland Advies via advies@bouwendnederland.nl of t. 079 3252 250.

Wat is de Inspectie SZW?

De Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) is een handhavings- en uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het doel van de Inspectie SZW is onder meer ervoor te zorgen dat de wetgeving met betrekking tot veiligheid en gezondheid, minimumloon en buitenlandse arbeidskrachten op het werk wordt nageleefd. Dit doet de Inspectie door overleg, voorlichting, toezicht en handhaving. Bovendien bestrijdt de instantie illegale tewerkstelling en oneerlijke concurrentie.

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met Bouwend Nederland Advies via e. advies@bouwendnederland.nl of t. 079 3 252 250.

Welke maatregelen en sancties kan de Inspectie SZW opleggen als er een overtreding wordt geconstateerd?

Als de Inspectie SZW een overtreding constateert, zal zij maatregelen treffen om deze tegen te gaan, eventueel gecombineerd met een sanctie. Naargelang de ernst van de overtreding heeft de Inspectie SZW de volgende instrumenten tot haar beschikking:

  • Mondelinge afspraak: Als er geen sprake is van een ernstige overtreding, kan de inspecteur een mondelinge afspraak met de werkgever maken, als hij erop vertrouwt dat deze de overtreding zonder verdere dwang zal opheffen (dit geldt alleen voor overtredingen van Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet).
  • Waarschuwing of eis: De Inspectie SZW kan ook een schriftelijke waarschuwing geven of een 'eis tot naleving van de wet'. Daarbij wordt een termijn gesteld waarbinnen de overtreding moet zijn opgeheven. Na afloop van deze termijn kan de inspecteur controleren of de overtreding naar behoren is opgeheven. Is dat niet het geval, dan maakt de inspecteur een boeterapport op.
  • Boeterapport: De inspecteur zegt direct een boeterapport aan, als er sprake is van een ernstige overtreding, of als bij controle blijkt dat een eerdere overtreding niet is opgeheven. Ook als een inspecteur opnieuw eenzelfde overtreding constateert (recidive), wordt direct een boeterapport opgemaakt. De hoogte van deze boete is afhankelijk van de aard van de overtreding, de grootte van het bedrijf, het aantal werknemers dat is blootgesteld aan de overtreding, het aantal malen dat de overtreding voorkomt en of er al eerder een boete is opgelegd voor de overtreding. Meer informatie over boetes kunt u lezen in de brochure Boetes in de bouw
  • Werk stilleggen: Als er sprake is van een ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid van personen, kan de Inspectie SZW het werk voor bepaalde tijd stilleggen. Bijvoorbeeld als iemand geëlektrocuteerd kan worden door blootliggende elektriciteitsdraden of als een steiger niet goed is beveiligd waardoor iemand er gemakkelijk af kan vallen. Als er gewerkt wordt, wordt tevens een boeterapport opgesteld.
  • Proces-verbaal: Als er sprake is van een misdrijf of overtreding van verbodsbepalingen, die uitdrukkelijk in de regelgeving worden genoemd, wordt een proces-verbaal opgemaakt. Het werk wordt tevens stilgelegd als er sprake is van ernstig gevaar voor personen. Dit kan het geval zijn bij kinderarbeid onder de 12 jaar, of als werknemers met wettelijk verboden stoffen werken.
  • Last onder dwangsom: Als een maatregel niet is uitgevoerd, kan de Inspectie SZW een dwangsom opleggen.

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met Bouwend Nederland Advies via e. advies@bouwendnederland.nl of t. 079 3 252 250.