Kort verzuim, bevallingsverlof, stervensbegeleidings- en rouwverlof, feestdagen

De cao Bouw & Infra wijkt af van de wettelijke regelingen rond het bijzonder verlof. Het gaat hierbij om kort verzuim, calamiteiten- , bevallings- (artikel 38), stervensbegeleidings- en rouwverlof (artikel 39) en feestdagen (artikel 37).

Kort verzuim

In de hierna te noemen gevallen heeft de werknemer, in afwijking van het wettelijk bepaalde, recht op vrijaf, zonder doorbetaling van het vast overeengekomen loon (artikel 38 van de CAO) :

 • bij feestelijke gebeurtenissen in de familiale sfeer, zoals ondertrouw, huwelijk(sfeest), doop, (dienst)jubilea;
 • bij omstandigheden in de familiale sfeer, zoals ziekte of het overlijden van echtgeno(o)t(e), huisgenoten, (pleeg)kind en andere bloed- of aanverwanten;
 • bij verhuizing;
 • bij (militaire) keuring of herkeuring;
 • bij noodzakelijk bezoek aan tandarts, dokter, specialist of periodiek arbeidsgezondheids-kundig onderzoek;
 • bij poliklinische dagbehandelingen;
 • bij opname en ontslag van huisgenoten in of uit het ziekenhuis;
 • voor het volgen van de voorbereidingscursus voor pensionering;
 • bij het uitoefenen van het kiesrecht of een krachtens de wet persoonlijk opgelegde verplichting;
 • voor het doen van examens voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een vakdiploma;
 • voor het inschrijven bij het UWV WERKbedrijf alsmede voor de sollicitatie indien ontslag is aangezegd;
 • voor het bijwonen van een vergadering of studiebijeenkomst van zijn werknemersorganisatie, waarvoor de werknemer persoonlijk is uitgenodigd;
 • voor viering van religieuze niet-christelijke feestdagen.

Ter compensatie van het kort verzuim stort de werkgever de geldswaarde van drie werkdagen in het Individueel Budget, als bedoeld in artikel 47a.

Calamiteitenverlof

Voor andere niet in artikel 38, lid 1 genoemde calamiteiten (bijv. gesprongen waterleiding of brand) geldt dat de werknemer een wettelijk recht heeft op een korte naar billijkheid te berekenen tijd. Over deze tijd zal de werkgever het vast overeengekomen loon/ salaris doorbetalen.

Bevallingsverlof

De werknemer heeft recht op één dag betaald verlof voor de bevalling van de partner (niet zijnde het wettelijk kraamverlof). Na de bevalling heeft de werknemer nog recht op twee dagen kraamverlof. Zowel tijdens het bevallings- als het kraamverlof wordt het salaris/ vast overeengekomen loon door de werkgever doorbetaald (artikel 38, lid 4b).

Verlof voor stervensbegeleiding en rouwverlof

Iedere werknemer heeft gedurende tien dagen per twaalf maanden, gemeten vanaf de eerste dag van het verlof, recht op betaald verlof ten behoeve van de stervensbegeleiding in de terminale fase van een zieke echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner, (pleeg)kinderen, schoonkinderen, (stief)ouders, schoonouders, broers of zussen.

De werknemer heeft aansluitend op het stervensbegeleidingsverlof, recht op onbetaald verlof. De werknemer kan de werkgever hierbij verzoeken om gebruik te maken van langdurend zorgverlof onder de Wet Arbeid en Zorg.

Iedere werknemer heeft recht op tien dagen betaald rouwverlof in verband met het verwerken van het overlijden van een partner, kind of familielid als hierboven bedoeld. De eerste dag van het rouwverlof moet in beginsel direct aansluitend op het overlijden zijn gelegen.

De werkgever moet over de periode van zowel het stervensbegeleidings- als het rouwverlof het vast overeengekomen loon of salaris door betalen.

Feestdagen

In artikel 37 van de CAO staat dat de werknemer recht heeft op betaald verlof tijdens de erkende algemene en erkende christelijke feestdagen, te weten:

 • beide kerstdagen
 • nieuwjaarsdag
 • tweede Paasdag
 • Hemelvaartsdag
 • tweede Pinksterdag
 • Bevrijdingsdag in lustrumjaren
 • De dag waarop koningsdag wordt gevierd

Terug naar Vakantie en verlof

Staat de door u gezochte informatie hier niet bij, neem dan contact op met Bouwend Nederland Advies t. 079 3 252 250 of e. advies@bouwendnederland.nl

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250