Kennisbank Personeel en Arbeid

Afwikkeling arbeidsovereenkomst

AOW-gerechtigde leeftijd (doorwerken)

Arbeidsduur (CAO Bouwnijverheid) 

Arbeidsongeschiktheid (CAO Bouwnijverheid)

Arbeidsongeschiktheid en ziekte (uitstroom bij -) 

Arbeidsongeval

Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst - afwikkeling

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomst (einde)

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Arbeidstijdenwet

Arbeidsvoorwaarden

Arbodeskundigheid

Arbo Wet- en regelgeving

Arbo - veilig en gezond werken

Arbovoorlichting

Auto van de zaak

Bedrijfshulpverlening

Beëindiging arbeidsovereenkomst door opzegging

Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Behoud van personeel

Beoordelingsgesprek - combinatiegesprek

Beoordelingssysteem opzetten

Bewaartermijnen persoonsgegevens

BHV

Bouwveiligheidsplan

Buitenlandse arbeidskrachten

Controle, naleving, handhaving arboregelgeving

Doorstroom - behoud van personeel

Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid - nut en noodzaak

Duurzame inzetbaarheid - QuickScan

Duurzame inzetbaarheid - stappenplan

Einde dienstverband

Einde arbeidsovereenkomst

Einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Einde arbeidsovereenkost - wederzijds goedvinden

Externe herplaatsing

Faillissement - opzegging arbeidsovereenkomst

Flexibel werken

Functieomschrijving

Functieprofiel

Functioneringsgesprek

Functionerings- en beoordelingscyclus

Functionerings- en beoordelingsgesprekken (belang van -)

Handhaving arboregelgeving

Herplaatsing (extern)

Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken - juridische aspecten

Het Nieuwe Werken - stappenplan

Indienstreding - instroom

Indiensttreding nieuwe medewerker

Intredekeuring

Introductie nieuwe medewerker

Introductieboek

Introductieprogramma

Ken- en stuurgetallen

Ken en stuurgetallen in de praktijk

Loonschade

Managementleergang

Medezeggenschap

Motivatie en ontwikkeling

Nieuwe Werken

Nieuwe Werken - juridische aspecten

Nieuwe Werken - stappenplan

OGB

Ontbinding arbeidsovereenkomst

Ontslag op staande voet

Opleiding en scholing

Opleiding en scholing (kosten)

Opleidingsplannen stap voor stap

Opzeggen arbeidsovereenkomst

Opzeggen arbeidsovereenkomst na faillissement

OR

Organogram

Overlijden werknemer

Pago

Participatiewet

PBM

Pensionering

Personeel en organisatie

Personeelsadvertentie opstellen

Personeelsdossier

Personeelsdossier - individueel

Personeelshandboek

Personeelsontwikkeling - stappenplan

Personeelsplanning - stappenplan

Personeelsplanning - korte en lange termijn

Personeelsregistratieformulier

Personeelsreglement

Persoonlijke BeschermingsMiddelen

Preventiemedewerker

PVT

Quotumregeling arbeidsgehandicapten

Regres

Re-integratie

RI&E

Salarisdossier

Schorsing

Sectorplan Bouw en Infra

Selectie sollicitanten - assessment

Selectie sollicitanten - planning selectieproces

Selectie sollicitanten - psychologische test

Selectiegesprek -criteriumgericht - en STARR methodiek

Social return

Sollicitanten - voorselectie

Sollicitatie - voorbeeldbrieven

Sollicitatiegesprek

Sollicitatievormen - overzicht

Stageregeling

Stagiare

Studieovereenkomst

Surseance van betaling - faillissement

Transitievergoeding

Uitstroom - einde dienstverband

Uitstroom bij arbeidsongeschiktheid - ziekte

Vakantie en verlof (CAO Bouwnijverheid)

Vakantiewerker

VCA

Veiligheid en gezondheid - Verplichtingen opdrachtgever en (hoofd)aannemer

Verkiezingen OR/PVT

Verzuim (wettelijke regelingen)

Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding - Stappenplan Wet Verbetering Poortwachter

Verzuimbeleid

Werkacties

Werkkostenregeling

Werving (extern)

Werving (intern)

Werving en selectie - stappenplan

Wet Aanpak Schijnconstructies

Wet Flexibel Werken

Wet Werk en Zekerheid

Wetgeving personeel en arbeid

Ziektewet