Algemene voorwaarden

Algemene  voorwaarden waaronder een werk wordt aangenomen, bepalen de rechten en plichten van opdrachtgever en aannemer. De keuze voor een set voorwaarden wordt in de eerste plaats bepaald door het type opdrachtgever. Met een professionele opdrachtgever sluit u een andere overeenkomst dan met een particulier of een klein bedrijf. Daarnaast is van belang of u een volledig  voorbereid bestek uitvoert, of dat er van u nog ontwerpwerkzaamheden verwacht worden.

Keuze algemene voorwaarden

In de bouw worden diverse contracten en algemene voorwaarden gebruikt. Welk contract met bijbehorende algemene voorwaarden het beste kan worden toegepast, staat hieronder beschreven.

Situatie Contract
Verbouwing voor consument door Bouwgarant-aannemer Covo2010 worden toegepast. Hierbij is niet relevant of er wel of geen Verbouwgarantie is afgesloten. Het modelcontract is te vinden op de site van BouwGarant.
Verbouwing voor consument door niet-Bouwgarant-aannemer Verbouwingsovereenkomst AVV 1998 of modelcontract AVA 2013
Verbouwing voor zakelijke opdrachtgever AVA 2013  
NB: Op de site van BouwGarant is een vergelijkbaar modelcontract te vinden met de extra mogelijkheid aan de opdrachtgever om de VerBOUWgarantie af te sluiten wanneer het werk aan de voorwaarden voldoet.
Nieuwbouwwerk voor particuliere of zakelijke opdrachtgever

Modelcontract AVA 2013
NB: Op de site van BouwGarant is een vergelijkbaar modelcontract te vinden met de extra mogelijkheid de VerBOUWgarantie af te sluiten wanneer het werk aan de voorwaarden voldoet.

Wanneer een directievoerder bij het werk is betrokken UAV 1989 of UAV 2012 omdat in deze algemene voorwaarden ook de taken en bevoegdheden van de directievoerder zijn beschreven. Klik hier voor een informatieve video over de UAV.
Seriematige nieuwbouw of nieuwbouw van een enkele woning Koop/aannemingsovereenkomst, te vinden op de site van Woningborg en de site van SWK

Algemene voorwaarden

De wet kent maar weinig bepalingen die specifiek zijn voor aannemingscontracten. In de bouwpraktijk wordt daarom gewerkt met modelcontracten of algemene voorwaarden. Daarin staat precies wat de rechten en plichten van partijen zijn. Wanneer de algemene voorwaarden op een contract van toepassing zijn, gelden de in die voorwaarden opgenomen spelre­gels voor dat contract. Hierover hoeft dan niet nog eens afzonderlijk te worden onderhan­deld. Dat betekent een tijdsbesparing voor partijen. Ook is er veel minder discussie over goed ingeburgerde voorwaarden. Bovendien kan op veelvuldig gebruikte algemene voorwaarden vaste recht­spraak worden ontwikkeld.

Algemene voorwaarden zijn in elk geval van toepassing als:

  • ten minste één partij ernaar verwijst
  • de wederpartij van de voor­waarden kennis heeft kunnen nemen, bijvoorbeeld doordat ze (aantoonbaar) zijn meegestuurd of doordat ze zijn overhandigd
  • de wederpartij de voorwaarden niet uitdrukkelijk, schriftelijk van de hand heeft gewezen.

Let goed op bij acceptatie!

Elke aannemer sluit overeenkomsten en heeft te maken met algemene voorwaarden en contracten. Als u, als aannemer, algemene voorwaarden van uw opdrachtgever ongelezen accepteert, kunt u grote risico’s lopen, ook als het gaat om een klein project. Zo kunt u onbedoeld de volgende zaken accepteren:

  • onbeperkte aansprakelijkheid, ook voor gevolgschade
  • forse boetes bij overschrijding van de oplevertermijn
  • een zeer ongunstige betalingsregeling
  • lange en uitgebreide garantietermijnen
  • verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van alle vergunningen.

Daar komt bij dat veel opdrachtgevers algemene voorwaarden hanteren die niet specifiek zijn toegeschreven op de bouw. U moet dan bijvoorbeeld voldoen aan dezelfde voorwaarden als de leverancier van kantoorartikelen.

Poster 'Herstel na oplevering?'

Tot slot wijzen wij u nog op de poster 'Herstel na oplevering?' waarin u via een stroomschema kunt zien in hoeverre u een gebrek na oplevering moet herstellen of niet. Deze poster is voor € 15 per stuk (exclusief BTW, inclusief verzendkosten, te bestellen bij Mariska Vork, m.vork@bouwendnederland.nl .