Arbeidsongeschiktheid

Uitstroom bij arbeidsongeschiktheid / ziekte

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

In hoofdstuk 9 van de Cao Bouw & Infra worden de bepalingen besproken die van toepassing zijn bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Op deze webpagina worden de cao-bepalingen over de arbeidsongeschiktheid besproken. Voor Praktijkinformatie over zieke werknemers klikt u hier  

Maak uw keuze:
Loondoorbetaling bij ziekte
Wachtdagen
Opbouw en opname vakantiedagen bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid
Bonus bij re-integratie
Pensioenopbouw in het tweede ziektejaar
Eindejaarsuitkering arbeidsongeschikten

Loondoorbetaling bij ziekte

Als een werknemer ziek wordt betaalt de werkgever het loon door. In het eerste ziektejaar wordt 100% van het vast overeengekomen loon doorbetaald. In het tweede ziektejaar wordt 70% van het vast overeengekomen loon doorbetaald (artikel 76 lid 2 cao Bouw & Infra)

Terug naar boven

Wachtdagen

De cao bepaalt in artikel 76, lid 1 dat de werkgever bij een tweede en derde ziekmelding in een kalenderjaar, niet verplicht is om het loon te betalen over de eerste ziektedag, de zogenaamde wachtdagen. Bij een eerste ziekmelding of een vierde en verdere ziekmelding, kan geen wachtdag worden toegepast. De werknemer kan ter compensatie van de wachtdag een kort verzuim of andere verlofdag opnemen.

Terug naar boven

Opbouw en opname vakantiedagen bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid

Als een werknemer korte tijd ziek is worden zijn verlofdagen normaal opgebouwd. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid worden de vrij besteedbare roostervrije dagen en de wettelijke vakantiedagen normaal opgebouwd. Collectief vastgestelde roostervrije dagen worden wel normaal opgebouwd maar worden van het verlofsaldo afgeschreven als de werknemer ziek is op zo’n collectief vastgestelde roostervrije dag.

Voor Extra roostervrije dagen oudere werknemers en bovenwettelijke vakantiedagen veranderen de regels na 26 weken arbeidsongeschiktheid (zie hiervoor artikelen 35a t/m 36d van de cao). Deze regels kunt u nalezen in het overzichtsdocument dat Bouwend Nederland Advies heeft gemaakt met betrekking tot de opbouw van verlofdagen bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid. U kunt dit document downloaden door hier te klikken (alleen voor leden)

Terug naar boven

Bonus bij re-integratie

In het tweede ziektejaar krijgt de werknemer 70% van zijn vastovereengekomen loon doorbetaald. De werknemer en werkgever hebben recht op re-integratiebonus als er sprake is van een succesvolle re-integratie in het tweede ziektejaar (artikel 79 van de cao en artikel 2 Reglement Re-integratie van het Aanvullingsfonds).

Als een werknemer in zijn tweede ziektejaar re-integreert in zijn oude of een nieuwe functie binnen of buiten het bedrijf, is sprake van succesvolle re-integratie als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De werknemer is minimaal twee betalingsperioden van elk vier weken of een maand (waarvan de aanvang gelegen is in het tweede ziektejaar) onafgebroken weer aan het werk. Als de periode van acht weken of twee maanden wordt onderbroken door vakantie, wordt de periode met de duur van die vakantie verlengd.
  • De werknemer verdient per betalingsperiode minimaal 50% van het vast overeengekomen loon of salaris dat hij per betalingsperiode verdiende voordat hij ziek werd.

Als er sprake is van succesvolle re-integratie als bedoeld in lid 1 heeft de werknemer recht op de volgende eenmalige uitkering:

  1. a. bij re-integratie bij de eigen werkgever: een eenmalige uitkering ter grootte van een aanvulling tot 100% van het vast overeengekomen loon of salaris dat hij verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd, over de periode vanaf de eerste dag van het tweede ziektejaar tot en met de laatste dag van de tweede maand of achtste week van re-integratie.
  2. Bij re-integratie bij een andere werkgever: een eenmalige uitkering ter grootte van een aanvulling tot 100% van het vast overeengekomen loon of salaris, over de periode vanaf de eerste dag van het tweede ziektejaar tot en met de laatste dag vóór de re-integratie.Voldoet de werknemer aan bovenstaande eisen en blijft hij in dienst bij de oorspronkelijke werkgever, heeft hij over de periode vanaf de eerste dag van zijn tweede ziektejaar tot en met de laatste dag van de tweede maand dat hij weer aan het werk is (en minimaal 50% van het VOL verdiend), recht op een aanvulling ineens tot 100% van het VOL dat hij verdiende voordat hij ziek werd.

De periode waarover de aanvulling plaats vindt kan echter nooit langer zijn dan 12 maanden. De aanvulling kan ook noot meer dan één keer per jaar worden verstrekt.

Als de re-integratie gebeurt middels indiensttreding bij een andere werkgever en wordt voldaan aan de bovenstaande voorwaarden, dan betaalt de oorspronkelijke werkgever de werknemer de aanvulling van ten hoogste 12 maanden 30%, echter uitsluitend tot aan de dag van de re-integratie. Over de twee maanden van re-integratie hoeft geen aanvulling betaald te worden.

De werkgever die de hiervoor genoemde aanvulling ineens aan de werknemer heeft betaald, heeft recht op een bonus van € 2.500 uit het Aanvullingsfonds. De administratieve voorwaarden hiervoor kunt u lezen door op deze link te klikken.

Het Reglement re-integratie van het Aanvullingsfonds kunt u vinden in de CAO Bedrijfstak Eigen Regelingen (klik hier).

Terug naar boven

Pensioenopbouw in het tweede ziektejaar

In het tweede ziektejaar vindt volledige pensioenopbouw plaats, volgens regels en onder voorwaarden zoals vastgelegd in het Pensioenreglement Bouwnijverheid van de Stichting bpfBOUW. De voorwaarden met betrekking tot deze regeling is te lezen in het Reglement Aanvullingen en Uitkering van het Aanvullingsfonds in CAO de Bedrijfstak Eigen Regelingen.

Terug naar boven

Eindejaarsuitkering arbeidsongeschikten

Werknemers die voor 1-1-2016 recht hadden op een WAO-, IVA- of WGA-uitkering hebben recht op op een eindejaarsuitkering. De voorwaarden hiervoor kunt u lezen in artikel 2 en 3 van het. Reglement Aanvullingen en uitkeringen van het Aanvullingsfonds te vinden in de CAO de Bedrijfstak Eigen Regelingen

Werknemers die na 1-1-2016 een IVA- of WGA-uitkering ontvangen, hebben géén recht op de eindejaarsuitkering.

Terug naar boven

Staat de door u gezochte informatie hier niet bij, neem dan contact op met Bouwend Nederland Advies t. 079 3 252 250 of e. advies@bouwendnederland.nl

 

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250