Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd loopt af

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd loopt af


Het gaat hier om een automatisch einde (van rechtswege) van de arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege wanneer de tijd waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan, is verstreken en het maximum aantal arbeidsovereenkomsten dat u opeenvolgend mag aanbieden, nog niet is overschreden. Let op: u moet in dit geval wel aanzeggen. Verder gelden er bijzondere bepalingen indien de werknemer kort na uitdiensttreding ziek wordt (Bezava). Klik hier voor nadere uitleg hierover.

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan op een aantal manieren eindigen:

Van rechtswege (automatisch), na het verstrijken van de overeengekomen periode, dus zonder dat toestemming van UWV en opzegging vereist zijn. Er is geen sprake van opzegtermijnen. Let op: er geldt wel een aanzegverplichting!
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds worden beëindigd indien in de arbeidsovereenkomst voor beide partijen een beding is opgenomen dat dit mogelijk maakt. Als er een mogelijkheid van tussentijdse opzegging in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, is toestemming nodig van de afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening (AJD) van UWV of instemming van de werknemer. Afhankelijk van de ontslaggrond kan er ontbinding worden gevraagd aan de kantonrechter. Het is dus een misverstand om te denken dat in dit geval met een simpele opzegbrief kan worden volstaan door de werkgever. De werknemer kan wel eenvoudig opzeggen zonder dat hij een procedure moet volgen. Voor beide partijen geldt wel dat ze de opzegtermijn in acht neemt. Als er geen tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen moet u naar de kantonrechter, ook als het ontslag is ingegeven door bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte van de werknemer. Deze route wijkt af van de standaardbepalingen in de Wet Werk en Zekerheid
Als er sprake is van een verlengde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan eindigt deze eveneens van rechtswege (automatisch) zolang de verlenging plaatsvindt binnen de 24 maanden termijn en/of tot en met het derde contract dat partijen (eventueel met onderbrekingen van zes maanden of korter) sluiten. Daarna wordt de arbeidsovereenkomst automatisch omgezet naar arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en moet deze opgezegd worden.
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan ook worden beëindigd wegens een dringende reden door een ontslag op staande voet of met wederzijds goedvinden. De overeenkomst voor bepaalde tijd kan ook worden opgezegd met instemming van de werknemer
Raadpleeg Bouwend Nederland voor u een beëindiging overweegt. Hierna leest u meer over ontslag en de procedures die daarbij aan de orde kunnen zijn.

Let op: een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als hij ten minste 24 maanden bij u in dienst is geweest en de arbeidsovereenkomst beëindigt of niet verlengt, tenzij de arbeidsrelatie niet is voortgezet wegens ernstige verwijtbaarheid van de werknemer.

Aanzeggen


Bij alle contracten voor bepaalde tijd met een contractduur van een half jaar of langer moet u de werknemer, uiterlijk een maand voordat het contract afloopt, schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van het contract. Dit heet aanzeggen. Indien u dit achterwege laat, moet u de werknemer een vergoeding betalen van een maandloon. Dit geldt ook als het contract wordt voortgezet. Indien u te laat bent geldt de vergoeding voor de termijn die u te laat bent. De werknemer moet de vergoeding binnen twee maanden na het einde van het desbetreffende contract opeisen. Doet hij dit niet of niet tijdig, dan hoeft u de vergoeding niet te betalen.

Bij de vergoeding voor de aanzegtermijn worden in het bruto uurloon géén andere looncomponenten meegenomen. Dus geen overwerk- of ploegentoeslag, geen vakantiegeld of eindejaarsuitkering, geen winstdeling et cetera: alleen het “kale” uurloon of stukloon, eventueel te verhogen met ontvangen provisie. Zie ook “Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding”.

Is er sprake van een te late aanzegging, en is dus de vergoeding naar rato verschuldigd, dan is de berekeningsmethodiek als volgt: bent u 2 dagen te laat, en telt de maand 31 dagen, dan is de vergoeding 2/31ste van een maandloon. Telt de maand 28 dagen, dan is de vergoeding 2/28ste van een maandloon. Bepalend is de laatste maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst.

Indien u aangeeft het contract te willen voorzetten, moet u ook aangeven tegen welke voorwaarden u dit wil doen. Laat u dit achterwege dat wordt het contract geacht te zijn voortgezet voor dezelfde tijd en tegen dezelfde voorwaarden, maar voor ten hoogste een jaar. Dit kan er toe leiden dat de werknemer in totaal langer dan twee jaar in dienst bent en u, wanneer u daarna niet tot verlenging over gaat, toch een transitievergoeding verschuldigd bent!

Er geldt geen aanzegtermijn indien het contract niet op een vaste datum eindigt, bijvoorbeeld als het is aangegaan voor de duur van een bepaald project of voor ziektevervanging. U mag de aanzegging ook al in de arbeidsovereenkomst opnemen. U zou dan de volgende tekst kunnen opnemen:

Werkgever is niet voornemens om na afloop van deze overeenkomst een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden. Dit dient te worden beschouwd als aanzegging dat de arbeidsovereenkomst eindigt per [datum].

Ketenregeling


Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan maximaal 2 keer en tot een totale maximum periode van 2 jaar voor bepaalde tijd worden verlengd. Het gaat dus om maximaal 3 opeenvolgende contracten in 24 maanden. Er is sprake van opeenvolgende contracten als zij elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen. Ook het verlengde contract eindigt automatisch, na het verstrijken van de periode van verlenging.

Let op: leg de beëindiging altijd tijdig (minimaal een eind voor verstrijken van het contract) schriftelijk vast. Zie ook cao. Voor bouwplaatswerknemers wijkt deze af van de wettelijke regeling op dit onderwerp. Voor UTA-werknemers niet. Denk er ook aan het einde tijdig aan te zeggen (zie uitleg bij aanzeggen).

De nieuwe ketenbepaling geldt alleen voor een keten van contracten. Eén contract voor bepaalde tijd met een looptijd langer dan twee jaar dat van rechtswege afloopt is nog steeds mogelijk.

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld voor de duur van een project of bijvoorbeeld vervanging van een zieke werknemer, moet u dit zo concreet mogelijk omschrijven. Het is verstandig om Bouwend Nederland of een advocaat te raadplegen over de juiste formulering in een concreet geval.

Klik hier voor enkele uitgebreidere model arbeidsovereenkomsten met een toelichting.

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250