Arbeidstijdenwet

Werkgevers zijn bij het inzetten van personeel gehouden aan de arbeids- en rusttijden, zoals vastgelegd in de Arbeidstijdenwet. In deze wet staat hoe lang werknemers (achtereen) mogen werken en wanneer er gerust moet worden.

Op de onderstaande pagina kunt u meer lezen over de Arbeidstijdenwet. Klik op één van de onderstaande links voor meer informatie over het betreffende onderwerp.

Arbeidstijdenwet - toepassing

De Arbeidstijdenwet geldt voor iedere werknemer in dienst bij een werkgever. Ook stagiaires, uitzendkrachten en gedetacheerden vallen onder de regels van deze wet. In een aantal gevallen geldt de Arbeidstijdenwet ook voor zelfstandigen. Het gaat dan om situaties waarin ook de veiligheid van derden in het geding is, zoals in de vervoerssectoren, de mijnbouw of de civiele onderwaterbouw.

Voor specifieke groepen werknemers (in bepaalde sectoren) gelden er afwijkende regels. 
Klik hier voor de afwijkende regels in het Arbeidstijdenbesluit.

Naar boven

Afwijkende bepalingen in de CAO voor de Bouwnijverheid

Niet altijd is de Arbeidstijdenwet van toepassing. Als bijvoorbeeld naleven van de regels in plotselinge onvoorziene gevaarlijke situaties het adequaat handelen zou belemmeren, dan blijft de wet buiten beschouwing. Ook kan er bij cao afgeweken worden van de Arbeidstijdenwet. Dit is het geval bij de CAO voor de Bouwnijverheid.

De CAO voor de Bouwnijverheid wijkt in het voordeel van de werknemer af van de Arbeidstijdenwet. Zo is er bijvoorbeeld in artikel 23 van de cao afgesproken dat de normale arbeidsduur 40 uur per week en 8 uur per dag bedraagt,

Daarnaast geldt voor de bouwplaatswerknemer dat als de arbeidstijd, de in de Normregeling Arbeidstijden voorgeschreven pauze en de werkelijke reistijd tezamen meer bedragen dan 11,5 uur per dag, de arbeidstijd in zoverre zal worden ingekort

Klik hier voor meer informatie met betrekking tot de arbeidsduur- en tijden in de cao.

Naar boven

Verplichtingen werkgever

U moet een deugdelijke registratie van de gewerkte uren bijhouden. De Arbeidsinspectie moet namelijk kunnen zien of de Arbeidstijdenwet is nageleefd. Hiernaast heeft u ook de volgende verplichtingen:

  • U moet het arbeidspatroon van uw werknemers schriftelijk vastleggen. Veranderingen moeten tijdig worden meegedeeld (zie ook CAO-bepalingen)
  • Op grond van de Arbowet bent u verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e) en een plan van aanpak op te stellen. Daarin moet aandacht zijn voor de arbeidstijden, de risico’s en de manier waarop u die risico’s wilt beperken.
  • U moet rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemers. In de CAO is vastgelegd dat op verzoek van de werknemer in onderling overleg de dagelijkse en wekelijkse arbeidstijden worden vastgelegd. Hierbij moeten uiteraard de CAO-regels in acht worden genomen.

Naar boven

Controle op naleving

Steekproefsgewijs voert de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) controles uit. Wanneer een bedrijf de wettelijke regels niet naleeft, legt de Arbeidsinspectie - eventueel na een waarschuwing - een boete op. Deze boetes worden berekend per persoon en per dag met een maximum van € 11.250.- (voor natuurlijke personen), en € 45.000,- (voor rechtspersonen). Als binnen twee jaar weer een overtreding plaatsvindt, kan de boete met 50 % worden verhoogd.

Een uitzondering van het standaard boetebeleid is het opstellen van een proces-verbaal. De Arbeidsinspectie doet dit als de overtreding van dien aard is dat daarmee de gezondheid van kinderen of de verkeersveiligheid in het geding komt.

Naar boven

Links

Naar boven

Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met Bouwend Nederland Advies via T (079) 325 2250 of advies@bouwendnederland.nl