Arbo: Veilig en gezond werken

Arboregelgeving

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Controle naleving arboregelgeving

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

informatie over wettelijke - en cao-verplichtingen m.b.t. de risico inventarisatie en - evaluatie

Preventiemedewerker

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Arbodeskundigheid

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Bedrijfshulpverlening

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Voorlichting

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

PAGO en intredekeuring

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Arbeidsongeval

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Verplichtingen opdrachtgever en (hoofd)aannemer Veiligheid en Gezondheid

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Bouwveiligheidsplan

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Arbeidstijdenwet

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

VCA

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Een goed arbobeleid is belangrijk. Hiermee kunt u voorkomen dat uw medewerkers onnodig ziek of zelfs onnodig arbeidsongeschikt worden.

Op grond van de Arbowet moet zorg voor de arbeidsomstandigheden onderdeel zijn van het bedrijfsbeleid. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het arbobeleid. De werknemer is medeverantwoordelijk.

Het arbobeleid bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
  Ieder bedrijf moet een RI&E hebben; deze vormt de basis voor uw arbobeleid. In een RI&E staat welke risico’s er zijn voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Op basis van de RI&E stelt u een plan van aanpak op, waarin de maatregelen om de risico’s aan te pakken zijn opgenomen.
 • Preventiemedewerker
  Binnen elk bedrijf moet minstens één preventiemedewerker aanwezig zijn.
 • PAGO
  Een werknemer moet de gelegenheid hebben een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) te ondergaan. De bedrijfsarts kijkt of er gezondheidsproblemen als gevolg van werk zijn.
 • Ziekteverzuimbeleid
  U bent verplicht ziekteverzuimbegeleiding te laten uitvoeren door een bedrijfsarts
 • Arbodeskundige
  Werknemers moeten toegang hebben tot een arbodeskundige. Dit kan een bedrijfsarts, arbeidshygiënist of een preventiemedewerker zijn.
 • Voorlichting
  Werknemers moeten voorlichting en instructie krijgen over veilig en gezond werken. Ook moeten ze worden geïnformeerd over de maatregelen die zijn genomen.
 • Bedrijfshulpverlening
  In een bedrijf moet bedrijfshulpverlening aanwezig zijn.

Op de volgende webpagina's geven wij een korte beschrijving van de hierboven genoemde onderdelen. Veel meer over arbeidsomstandigheden en veiligheid vindt u op de website van de Stichting Arbouw. www.arbouw.nl. Daar kunt u ook een overzicht vinden van risico's in de bouwnijverheid.

Interessante links

Arboregelgeving

Controle op naleving door Inspectie SZW

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbeidsongeval

Bouwveiligheidsplan

Leidraad Veiligheid en Gezondheid

VCA

Arbeidstijdenwet