Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Bij ontslag van een werknemer (door de werkgever of op eigen intiatief) zijn de regels van het Ontslagrecht uit Boek 7 van het Burgerlijk wetboek van toepassing. Daarnaast geeft de cao Bouw & Infra aanvullende regels die ook toegepast moeten worden. Deze pagina gaat over de ontslagregels in de cao. Meer informatie over het Ontslagrecht en andere zaken die bij ontslag van een werknemer komen kijken vind u hier.

In de ontslagregels die in de cao zijn opgenomen, wordt onderscheid gemaakt tussen de bouwplaats- en uta-werknemer. Klik op de link voor de informatie die bij het betreffende onderwerp hoort:

Beëindiging dienstverband bouwplaatswerknemer

De bepalingen over de beëindiging van het dienstverband van een bouwplaatswerknemer zijn te vinden in artikel 20a cao Bouw & Infra. De wettelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing met inachtneming van de regels zoals bepaald in artikel 20a van de cao Bouw & Infra.

Opzegtermijnen
Tot en met 31 december 2018 wijken de opzegtermijnen in de cao af van de wettelijke bepalingen (artikel 7:672 lid 2 en 3 BW). De opzegtermijnen die door de werkgever en werknemer in acht genomen moeten worden zijn te vinden in bijlage 5 cao Bouw & Infra.

Vanaf 1 januari 2019 moeten de wettelijke opzegtermijnen, zoals vermeld in artikel 7:672 lid 1 en 3 BW) door werkgever en werknemer in acht worden genomen, bij beëindiging van het dienstverband.

Als er in de opzegtermijn dagen van de aaneengesloten zomervakantie vallen, wordt de opzegtermijn met deze dagen verlengd.

Als het dienstverband wordt beëindigd na een ontslagprocedure bij het UWV, dan mag de proceduretijd van de opzegtermijn afgetrokken worden, maar de opzegtermijn mag nooit korter zijn dan 1 maand.

Opzeggen
De werkgever zegt het dienstverband, met in achtneming van de opzegtermijn, schriftelijk op. De opzegging vindt altijd plaats tegen de laatste dag van een kalenderweek. Dit betekent dat de laatste werkdag van de werknemer altijd op vrijdag is en het feitelijke einde van het dienstverband op de maandag erna.

Aanzeggen dienstverband voor bepaalde tijd
De werkgever moet voor de arbeidsovereenkomst die is aangegaan bepaalde tijd en langer duurt dan 6 maanden of langer én waarvan het einde is gesteld op een kalenderdatum, uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt een schriftelijke aanzegging doen over het al dan niet voortzetten van het contract alsmede - bij een eventuele voortzetting - de voorwaarden waaronder. Bij het niet (volledig) nakomen van de aanzegverplichting is de werkgever de wettelijke vergoeding verschuldigd aan de werknemer.

Verrekening van verlofdagen bij het einde van het dienstverband
Als de werknemer aan het einde van zijn dienstverband nog verlofdagen over heeft, wordt hij door de werkgever in de gelegenheid gesteld om deze verlofdagen aan het einde van zijn dienstverband op te nemen. Als dit niet mogelijk is, worden de niet-opgenomen vakantie-, roostervrije- en extra roostervrije dagen oudere werknemers aan de werknemer uitbetaald.

Als de werknemer meer verlofdagen heeft opgenomen dan hij feitelijk heeft opgebouwd aan het einde van het dienstverband, zal de werkgever deze met hem verrekenen.

Voor de overige zaken waaraan u moet denken bij het beëindigen van het dienstverband van medewerker, klikt u hier.

Naar boven

Beëindiging dienstverband uta-werknemer


De bepalingen over de beëindiging van het dienstverband van een uta-werknemer zijn te vinden in artikel 20b cao Bouw & Infra. De wettelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing met inachtneming van de regels zoals bepaald in artikel 20b van de cao Bouw & Infra.

Opzegtermijnen
Voor uta-werknemers gelden de opzegtermijnen voor de werkgever zoals opgenomen in artikel 7:672 lid 2 BW. De opzegtermijn is afhankelijk van de duur van een dienstverband dat

  • korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand;
  • vijf jaar of langer maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden;
  • tien jaar of langer maar korter dan vijftien jaar: drie maanden;
  • vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.

Indien de werkgever een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf heeft gekregen voor de beëindiging van het dienstverband, mag de werkgever de opzegtermijn verkorten met de duur van de UWV-procedure . De opzegtermijn kan echter nooit korter zijn dan 1 maand.
Als de werknemer zelf ontslag wil nemen, geldt voor hem een opzegtermijn van 1 maand.

Opzeggen
De opzegging door de werkgever of de werknemer moet schriftelijk gebeuren. De opzegging kan uitsluitend geschieden tegen het einde van een loonbetalingsperiode.
Met inachtneming van de opzegtermijn vindt de feitelijke beëindiging van het dienstverband uitsluitend plaats na afloop van de laatste dag van een loonbetalingsperiode. Bij schriftelijke overeenkomst of door het gebruik kan een andere dag daarvoor worden aangewezen.

Aanzeggen van het dienstverband voor bepaalde tijd
De werkgever moet voor de arbeidsovereenkomst die is aangegaan voor zes maanden of langer én waarvan het einde is gesteld op een kalenderdatum, uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt een schriftelijke aanzegging doen over het al dan niet voortzetten van het contract alsmede - bij een eventuele voortzetting - de voorwaarden waaronder. Bij het niet (volledig) nakomen van de aanzegverplichting is de werkgever de wettelijke vergoeding verschuldigd aan de werknemer.

Einde van het dienstverband vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd
Een voor onbepaalde tijd aangegane dienstbetrekking eindigt van rechtswege op de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, tenzij anders wordt overeengekomen.

Afwikkeling van het dienstverband
Als de werknemer aan het einde van zijn dienstverband nog verlofdagen over heeft, wordt hij door de werkgever in de gelegenheid gesteld om deze verlofdagen aan het einde van zijn dienstverband op te nemen. Als dit niet mogelijk is, worden de niet-opgenomen vakantie-, roostervrije- en extra roostervrije dagen oudere werknemers aan de werknemer uitbetaald.

Als de werknemer meer verlofdagen heeft opgenomen dan hij feitelijk heeft opgebouwd aan het einde van het dienstverband, zal de werkgever deze met hem verrekenen.

De opgebouwde vakantietoeslag die niet in het Individueel Budget is gestort, wordt bij het einde van het dienstverband van de uta-werknemer door de werkgever uitbetaald.

Voor de overige zaken waaraan u moet denken bij het beëindigen van het dienstverband van medewerker, klikt u hier.

Naar boven 

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst door het overlijden van een werknemer

Bij het overlijden van een werknemer wordt het dienstverband automatisch beëindigd.

In afwijking van artikel 7:674 lid 2 BW zal bij de beëindiging van de arbeidsverhouding door het overlijden van de werknemer volgens artikel 22 lid 2 cao Bouw & Infra, de werkgever aan de nagelaten betrekkingen van de werknemer over de periode van de dag van overlijden tot en met de laatste dag van de tweede maand na de maand waarin het overlijden plaatsvond, een uitkering verlenen ten bedrage van het vast overeengekomen loon/salaris dat de werknemer laatstelijk rechtens toekwam.

Het overlijden van een collega brengt veel zaken met zich mee. Voor meer informatie hierover klikt u hier.

Naar boven

Staat de door u gezochte informatie hier niet bij, neem dan contact op met Bouwend Nederland Advies t. 079 3 252 250 of e. advies@bouwendnederland.nl

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250