Drempelwaarden

Aanbestedingsregels zijn alleen van toepassing op overheidsopdrachtgevers en opdrachtgevers in de nutssectoren, maar zij hoeven niet alles aan te besteden. Er zijn drempelbedragen waarboven Europees aanbesteed moet worden. Vaak is er ook eigen beleid vastgesteld onder deze Europese drempels, waarin staat tot welk bedrag onderhands gegund mag worden en vanaf welk bedrag er een openbare procedure - al dan niet met voorselectie - gehouden moet worden. Met de komst van de nieuwe Aanbestedingswet zijn de regels uniformer. De nieuwe wet bevat ook regels voor opdrachten onder de Europese drempel, die voor een deel het lokale beleid zullen vervangen. 

Drempelwaarden

De Europese drempelbedragen worden elke twee jaar opnieuw vastgesteld. Is de redelijke raming vooraf van de totale opdracht, exclusief btw, hoger dan het drempelbedrag, dan moet Europees worden aanbesteed. Een aanbestedingsplicht kan niet achteraf ontstaan als blijkt dat de totale kosten toch hoger uitvallen dan geraamd.

Voor de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 gelden de volgende drempelbedragen exclusief btw.  Met de centrale overheid wordt bedoeld de staat, dus ministeries en rijksdiensten als Rijksgebouwendienst en Rijkswaterstaat. Decentrale overheden zijn gemeentes, provincies en waterschappen.

 

Centrale overheid

Decentrale overheid

Werken

 

 

€ 5.000.000

€ 5.000.000

Leveringen

 

 

€ 130.000

€ 200.000

Diensten

 

 

€ 130.000

€ 200.000

Prijsvragen algemeen

 

 

€ 130.000

€ 200.000

Overheidsopdrachten op het gebied van onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten en telecommunicatiediensten en diensten vallend onder bijlage IIB

€ 200.000

€ 200.000

Opdrachten voor leveringen en diensten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (Nuts)

€ 400.000

€ 400.000

Opdrachten voor werken in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (Nuts)

€ 5.000.000

€ 5.000.000

Aanbesteden onder de drempel

De meeste lagere overheden voeren een aanbestedingsbeleid dat in een nota is vastgelegd. Daarin kunnen drempelwaarden zijn vastgelegd voor het gunnen uit de hand, onderhandse aanbestedingen en openbare procedures, maar er zijn ook aanbestedende diensten die aangeven dat zij de tabellen in de Gids Proportionaliteit zullen toepassen.

Ten onrechte niet aanbesteed

Als u, als aannemer, het idee heeft dat een opdracht niet is aanbesteed, terwijl deze volgens de regels wel aanbesteed had moeten worden, kunt u hiertegen protesteren. Bij voorkeur doet u dit zo snel mogelijk. Als er nog geen definitieve opdracht is verstrekt, kan er alsnog een aanbesteding georganiseerd worden. Als de opdracht al wel is verstrekt en de werkzaamheden al zijn gestart, dan is de kans klein dat u daar nog iets aan kunt doen. In dat geval kunt u alleen nog proberen schadevergoeding te krijgen.

 

Contactpersoon

Jos van Alphen

Adviseur Aanbestedingsrecht