Duurzame inzetbaarheid - Behoud van personeel

Doorwerken na de AOW gerechtigde leeftijd

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Motivatie en ontwikkeling

Gemotiveerde medewerkers werken met meer plezier, leveren meer en betere productie en blijven langer bij het bedrijf.

Stappen voor de ontwikkeling van personeel

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Ontwikkeling, functioneren en beoordelen

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Opleiding en scholing

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Duurzame inzetbaarheid

Hier vind u meer informatie over dit onderwerp en alles wat daar onder valt.

Bedrijven veranderen, stellen zich andere doelen en afhankelijk daarvan is het noodzakelijk het personeel te ontwikkelen en te scholen. Per medewerker kan verschillen wat hij of zij kan en/of wil. Investeren in wat velen het belangrijkste kapitaal van het bedrijf noemen, de medewerkers, loont. Vooral als deze investering doelgericht plaatsvindt.

De kunst is om de wensen van uw medewerkers op een goede manier af te stemmen op de doelen van uw bedrijf. Het opleiden van mensen speelt hierbij een belangrijke rol, maar wordt door veel bedrijven onderschat. Goed geschoolde en gemotiveerde medewerkers bepalen in belangrijke mate de concurrentiekracht van uw bedrijf. Rollen en taken kunnen veranderen doordat productiemethoden of vragen vanuit de markt veranderen. U moet hier tijdig op kunnen inspelen, medewerkers daarin mee nemen en ze de kans bieden hun vakkunde en -kennis blijven ontwikkelen.

Het is inmiddels zelfs wettelijk verplicht medewerkers in staat te stelling scholing te volgen om hun eigen functie goed te kunnen uitoefenen en ook om hen zodanig op te leiden dat ze bij u ander werk kunnen doen als hun functie komt te vervallen of zij die om een andere reden niet meer kunnen uitoefenen (artikel 7:611b BW). Indien u ooit afscheid van een medewerker wilt nemen en daarvoor naar UWV of de kantonrechter moet gaan, wordt getoetst wat u aan herplaatsing heeft gedaan en in hoeverre u de medewerkers adequaat heeft opgeleid. Het is daarom belangrijk regelmatig met uw medewerkers te spreken over opleidingen en dit ook onderdeel te maken van uw personeelsbeleid inclusief het functionerings- en beoordelingstraject.

De ontwikkeling van personeel moet zo veel mogelijk plaatsvinden in lijn met de ontwikkeling van het bedrijf.

Dit wordt in onderstaand schema weergegeven.


De doelen die u met uw bedrijf wilt bereiken, bepalen de doelen per functie of afdeling binnen het bedrijf. Afhankelijk van en zoveel mogelijk in overeenstemming met de eigen doelen van de medewerker kan dan een persoonlijk ontwikkelingsplan gemaakt worden.

De gewenste positie van het bedrijf en de gewenste samenstelling van het personeel (aantal, capaciteiten) bepalen samen met de individuele wensen van uw medewerkers uiteindelijk de personeelsplannen (aantallen, gewenste deskundigheid in het bedrijf, leeftijdsopbouw etc.). Zie ook de algemene inleiding van deze handleiding en het deel over Instroom.

Bij het doelgericht ontwikkelen van het personeel(sbestand) spelen onder meer de volgende factoren een rol:

  • motivatie;
  • samenstelling van het personeelbestand, leeftijdsopbouw en ervaring;
  • aanwezige kennis en kunde;
  • benodigde kennis en kunde.

Ook bij personeelsplanning moet met deze factoren rekening gehouden worden.

Op de volgende webpagina's worden behandeld:

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250