Duurzame inzetbaarheid - stappenplan

Voordat u als bedrijf aan de slag gaat met duurzame inzetbaarheid is het belangrijk dat u de verschillende bouwstenen van duurzame inzetbaarheid kent. Deze bouwstenen zijn:

  • bedrijfscultuur
  • vitaliteit
  • organiseren van het werk
  • opleiding & ontwikkeling
  • arbeidsvoorwaarden

Hoe deze bouwstenen in uw bedrijf zijn vormgegeven bepaalt hoe u in uw bedrijf duurzame inzetbaarheid kan vergroten.

Bouwsteen 1: Bedrijfscultuur

Een constructieve en innovatieve bedrijfscultuur vormen de belangrijkste randvoorwaarden om doelen rond duurzame inzetbaarheid te realiseren. Dit vraagt om betrokken werkgevers, managers en medewerkers die investeren in hun eigen en in elkaars belangen. In de bedrijfscultuur moet de verbinding tussen de top en werkvloer optimaal zijn, dit bereikt u door in gesprek te blijven met uw medewerkers: weet wat er leeft! Medewerkers zijn eerder geneigd tot langer doorwerken als er een bedrijfscultuur bestaat waarin zij tot hun recht komen. Daarvoor moet u zich verdiepen in de achtergronden en het gedrag van uw medewerkers: weet wat er speelt. Dit kan bijvoorbeeld door regelmatig werkoverleg te voeren, door functioneringsgesprekken, of overleg met personeelsvertegenwoordiging (bijvoorbeeld OR).

Uiteraard hangt het van de situatie in het bedrijf af waar ruimte is voor duurzame inzetbaarheid.
Aan de hand van de QuickScan Duurzame Inzetbaarheid (zie paragraaf 5.3 Duurzame inzetbaarheid in de praktijk) kunt u meten in welke mate verandering in de bedrijfscultuur voor uw bedrijf wenselijk is.

Hoewel de bedrijfscultuur niet tastbaar is, kan er wel degelijk op worden gestuurd. In een constructieve en innovatieve bedrijfscultuur waarin medewerkers tot hun recht komen werken zij langer door. In zo’n bedrijfscultuur neemt de directie hierin het initiatief. Het is belangrijk dat het samenspel met managers goed ontwikkeld is. De directie bepaalt welke richting de onderneming zich moet ontwikkelen, een helder gecommuniceerd bedrijfsplan geeft de koers aan. Direct leidinggevenden weten dit vervolgens om te zetten in succesvol gedrag van hun medewerkers. Het is belangrijk dat zij ruimte geven aan dialoog: praat met uw medewerkers! Vertrouwen in elkaar en bredere inzetbaarheid (intern/extern) moeten worden nagestreefd met als gevolg verbetering van het bedrijfsresultaat. De arbeidsrelatie tussen werkgever en medewerker op grond van de arbeidsovereenkomst blijft hiermee overeind, de samenwerkingsrelatie wordt echter gelijkwaardiger.

Bouwsteen 2: Vitaliteit

Meer en langer doorwerken kan alleen met vitale mensen in de onderneming. Aandacht voor vitaliteit is een gezamenlijk belang van u en uw medewerkers. U bevordert de vitaliteit door het aanbieden van werk waarin uw medewerkers betekenisvol, competent en gezond aan de slag zijn. Dit wordt door werkgeversvereniging AWVN ook wel de vitaliteitdriehoek genoemd. Voor ieder individu ziet de vitaliteitdriehoek er anders uit. Dit betekent aandacht voor het verrichten van taken die medewerkers zinvol vinden, functies met een brede taakinhoud, zelfstandigheid in de functie, informatie en feedback op de prestatie, ontwikkelmogelijkheden, goede werksfeer en stimulerende stijl van leidinggeven. De persoonlijke vaardigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van uw medewerkers moeten aansluiten aan bij de gevraagde competenties.

Wat levert stimuleren in vitaliteit u op? Vitale medewerkers verzuimen minder, lopen minder gezondheidsrisico’s en herstellen sneller. Hoe realiseert u dit? De medewerker heeft verantwoordelijkheid voor de eigen vitaliteit en neemt initiatief, ook naar zijn leidinggevende.
Vanuit de directie is er een samenhangende en gedragen visie op het belang van vitale mensen in de onderneming. De leidinggevende toont persoonlijke aandacht en interesse voor zijn medewerkers. Iedereen moet meedoen: productief, vitaal en met plezier. Een regelmatig gesprek tussen leidinggevende en medewerker is cruciaal.

Bouwsteen 3: Organiseren van het werk

Om duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te realiseren kunnen aanpassingen in uw bedrijf noodzakelijk zijn. Opdrachtgevers in de markt stellen specifieke eisen en medewerkers hebben verschillende behoeften. De opdrachtgever in de infra eist bijvoorbeeld een goede doorstroom van het verkeer, zodat alleen ’s nachts en in de weekenden kan worden gewerkt. Dit betekent vervolgens dat u als werkgever moet nadenken over het inroosteren van de nacht- en weekenddiensten. Als u wilt dat de medewerkers in uw bedrijf duurzaam inzetbaar zijn, moet u hier dus iets mee. Het toenemende verschil in behoeften tussen medewerkers vereist daarnaast ook individuele oplossingen. In uw bedrijf kunt u dit ondersteunen door in het in-, door- en uitstroombeleid ruimte te geven voor flexibiliteit en maatwerk. De in-, door- en uitstroom van medewerkers krijgt een dynamisch karakter: medewerkers komen een organisatie binnen, ontwikkelen zich en bewegen zich naar andere plaatsen binnen of buiten uw bedrijf. Het doel is het bevorderen van productiviteit, participatie en vitaliteit in uw bedrijf. De ontwikkeling en prestatie van uw medewerkers krijgt daarbij een grotere nadruk dan de bestaande functie- en taakindeling. Het realiseren van zo’n beweging in uw bedrijf vraagt om het anders organiseren van werk.

Bouwsteen 4: Opleiding & ontwikkeling

Medewerkers die meebewegen met uw bedrijf zijn duurzaam inzetbaar. Dit betekent dat medewerkers met meerdere (ook niet bouw en infra specifieke) competenties en vaardigheden steeds waardevoller zijn in de bouw en infra. Door opleiding kunnen medewerkers competenties en vaardigheden (verder) ontwikkelen. Dit kunt u bijvoorbeeld realiseren door het aanbieden van een keuzebudget opleiding & ontwikkeling, persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), ervaringscertificaten (EVC) en/of functieroulatie. Indien uw bedrijf behoefte heeft aan het flexibel inzetten van mensen kunt u ook investeren in duurzame vormen van flexibiliteit. Om de zekerheid van flexwerkers beter te waarborgen kunt u als werkgever bijvoorbeeld persoonsgebonden scholingsfaciliteiten creëren. Via Volandis kunnen uw werknemers gebruik maken van loopbaanadvies (https://www.volandis.nl). De medewerker neemt hiervoor (eventueel in overleg met werkgever) het initiatief.

Bouwsteen 5: Arbeidsvoorwaarden

Duurzame inzetbaarheid vraagt om een nieuwe kijk op arbeidsvoorwaarden. Naast de afspraken die in de cao voor de Bouwnijverheid zijn gemaakt, kunt u ook zelf aanvullende afspraken maken over bijvoorbeeld Duurzame Inzetbaarheid. U kunt bijvoorbeeld meer investeren in opleidingen (aanbieden cursussen), gezondheidsvouchers aanbieden (bedrijfsfitness) en initiatieven die de productiviteit verhogen belonen.

Tot slot
De arbeidsvoorwaarden in uw bedrijf zijn daarmee geen doel op zichzelf, maar een van de instrumenten gericht op duurzame inzetbaarheid. U kunt daarbij denken aan nieuw beloningsbeleid (bijvoorbeeld inzetbaarheidsondersteunende beloning hetgeen langer doorwerken en interne/externe mobiliteit faciliteert), demotiemogelijkheden (functiewijziging), het (door)ontwikkelen van keuzesystemen en individuele budgetten voor specifieke doeleinden.

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250