Gunningscriteria

Kunnen geschiktheidseisen, selectiecriteria of gunningscriteria gewijzigd worden in de Nota van Inlichtingen?

Nee. Dergelijke wijzigingen moeten kenbaar worden gemaakt middels een rectificatie omdat zij van grote invloed zijn op de keuze om al dan niet mee te doen. de termijn voor inschrijving/aanmelding zal eveneens moeten worden aangepast om partijen, die na ennisneming van de rectificatie alsnog willen deelnemen, daar voldoende tijd voor te geven.

Mogen selectiecriteria als sub-gunningscriteria worden gesteld?

Nee. Het aanbestedingsrecht kent een scherpe scheiding van de selectiefase en de gunningsfase. De selectie ziet op de keus van de aanbieder en de gunning op de keus van de aanbieding, zij mogen niet door elkaar lopen.

Wat is de Alcatel termijn?

De Alcatel termijn is de termijn waarbinnen u tegen een gunningsbeslissing een kort geding kunt aanspannen. Deze termijn bedraagt 20 (kalender)dagen vanaf het moment dat de gunningbeslissing is verzonden.

Wat zijn geschikte EMVI-criteria?

In de Aanbestedingswet wordt een aantal voorbeelden genoemd:

  • kwaliteit;
  • prijs;
  • technischewaarde;
  • esthetische en functionele kenmerken;
  • milieukenmerken;
  • gebruikskosten;
  • rentabilitieit;
  • klantenservice en technische bijstand;
  • datum van levering;
  • termijn voor de levering of uitvoering.

EMVI-criteria zijn geschikt indien zij de inschrijver daadwerkelijk in staat stellen een aanbesteding te winnen door hoog te scoren op andere aspecten dan de prijs.

Contactpersoon

Jos van Alphen

Adviseur Aanbestedingsrecht