Indiensttreding werknemer

Bij het aannemen van een werknemer zijn de regels voor de Arbeidsovereenkomst uit Boek 7 van het Burgerlijk wetboek leidend. Daarnaast geeft de cao Bouw & Infra aanvullende regels die ook toegepast moeten worden. Deze pagina gaat over de regels met betrekking tot het in dienst nemen van een werknemer zoals in de cao opgenomen. Meer informatie over het in dienst nemen van een werknemer en andere zaken die hierbij om de hoek komen kijken vind u hier.

Voor de cao-onderwerpen met betrekking tot het in dienst nemen van een werknemer, klik op de link behorende bij het betreffende onderwerp


Intredekeuring

Voordat een werknemer in dienst treedt bij een werkgever die onder de cao Bouw & Infra valt, kan het zijn dat hij een intredekeuring moet ondergaan. In artikel 16 staat dat voor de vervulling van een functie bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid worden gesteld, de werknemer een verplichte intredekeuring moet ondergaan als:

 • De werknemer voor het eerst in dienst treedt bij een werkgever die onder de cao Bouw & Infra valt;
 • De werknemer gedurende 3 jaar niet gewerkt heeft bij een werkgever die onder de cao Bouw & Infra valt.

De verplichte intredekeuring geldt voor functies die met * zijn aangemerkt in de functielijst bouwplaatswerknemers (bijlage 9a cao Bouw & Infra) en/of functiematrix voor uta-werknemers (bijlage 9b)

De werkgever mag geen arbeidsovereenkomst aanbieden aan kandidaat-werknemers voor een functie zoals hierboven vermeld, als niet gelijktijdig de uitslag van de intredekeuring uitwijst dat de werknemer geschikt is voor de beoogde functie. De geschiktheidsverklaring moet worden verwerkt in de arbeidsovereenkomst.

Naar boven

Arbeidsovereenkomst

Inhoud arbeidsovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden afgesloten en moet schriftelijk worden vastgelegd met de werknemer (artikel 19). In een arbeidsovereenkomst moeten in ieder geval de volgende gegevens worden opgenomen:

 • datum indiensttreding (en evt. uitdiensttreding),
 • duur van het dienstverband,
 • evt. proeftijd,
 • functiebenaming en functie-indeling,
 • standplaats,
 • vast overeengekomen loon/salaris incl. samenstelling van het vast overeengekomen loon, bepaling dat op de arbeidsovereenkomst de cao van toepassing is
 • evt. andere overeengekomen secundaire arbeidsvoorwaarden.

Een nulurencontract of een contract zonder urengarantie voor oproepkrachten is niet toegestaan.

Proeftijd
Omdat werkgever en werkgever elkaar waarschijnlijk niet kennen bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst, kan er een proeftijd in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. De proeftijd moet schriftelijk worden vastgelegd.

Afhankelijk van de overeengekomen duur van de arbeidsovereenkomst met bouwplaatswerknemers dient de volgende maximale proeftijd te worden aangehouden:

 • bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter: geen proeftijd;
 • bij een arbeidsovereenkomst van meer dan 6 maanden tot 1 jaar: 2 weken;
 • bij een arbeidsovereenkomst van 1 tot 2 jaar: 1 maand;
 • bij een arbeidsovereenkomst van 2 jaar of langer: 2 maanden.

Afhankelijk van de overeengekomen duur van de arbeidsovereenkomst met uta-werknemers dient de volgende maximale proeftijd te worden aangehouden:

 • bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: 2 maanden;
 • bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 0 van 6 maanden of korter: geen proeftijd
 • bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van meer dan 6 maanden tot 2 jaar: 1 maand;
 • bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van  2 jaar of langer: 2 maanden;
 • bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarbij het einde van de arbeidsovereenkomst niet op een kalenderdatum is gesteld: 1 maand.

Ketenregeling
Bij meerdere elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geldt de laatste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als aangegaan voor onbepaalde tijd indien:

 • arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd en een periode van 24 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden;
 • meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van ten hoogste zes maanden.

Meer informatie over arbeidsovereenkomsten vindt u hier

Naar boven


Overige zaken waar u rekening mee moet houden als een werknemer in dienst treedt

Er komen natuurlijk nog andere zaken bij het in dienst treden van een nieuwe werknemer kijken die niet in de cao zijn opgenomen. U kunt hierbij denken aan administratieve handelingen, introductie van de werknemer etc. Wij gaan hier dieper op in op onze Praktijkpagina’s die gaan over dit onderwerp. Klik hier.

Naar boven

Staat de door u gezochte informatie hier niet bij, neem dan contact op met Bouwend Nederland Advies t. 079 3 252 250 of e. advies@bouwendnederland.nl

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250