Inkomen

In hoofdstuk 5 van de cao Bouw & Infra worden alle onderwerpen met betrekking tot inkomen besproken, waaronder de functie-indeling, de garantielonen, vakantietoeslag, en bijdrage levensloopregeling.

Maak uw keuze:

Klik hier voor informatie over inkomensgerelateerde toeslagen als prestatie-, leermeester- en vakantietoeslag 


Definities

In artikel 40 en artikel 66 van de cao Bouw & Infra kunt u o.a. de volgende definities vinden:

Garantieloon: het minimum functieloon volgens de CAO waarop de bouwplaatsmedewerker per week of per uur kan doen gelden

Vast overeengekomen loon: Het garantieloon vermeerderd met de eventueel met de bouwplaatswerknemer overeengekomen prestatiepremie (klik hier voor meer informatie over de prestatietoeslag)

Salaris: het tussen de UTA-werknemer en werkgever overeengekomen vaste brutobedrag per periode, dat de werknemer als loon voor zijn werkzaamheden in de door hem uitgeoefende functie van de werkgever ontvangt. Hier zijn niet ingegrepen vakantietoeslag, vaste en/of variabele gratificaties, eindejaarsuitkeringen, uitkeringen ineens en alle andere toeslagen.

Voorman: de werknemer die leiding geeft aan ten minste vijf werknemers.

Leermeester: de werknemer die voldoet aan de eisen daartoe gesteld door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) wiens taak (als omschreven in artikel 66) in belangrijke mate bestaat uit het daadwerkelijk overdragen van vakkennis en het begeleiden en het beoordelen van vorderingen van leerlingen/werknemers in een leerbedrijf met wie een beroepspraktijkvormingsovereenkomst is aangegaan en die daarnaast, in de eventueel resterende tijd, productieve arbeid verricht.

Terug naar boven 


Functie-indeling

Iedere bouwplaats- en UTA-werknemer moet worden ingedeeld in de functiegroep, waartoe de door hem te verrichten werkzaamheden door de werkgever worden ingedeeld.

De functiegroepen voor bouwplaatswerknemers vind u in bijlage 9a van de cao. De functieladders van de UTA-werknemers zijn te vinden in bijlage 9b van de cao.

Terug naar boven

Garantielonen en loontabellen bouwplaatswerknemers en bouwplaatsleerlingen

De werkgever zal aan de vakvolwassen werknemer per gewerkt uur minimaal het uurloon betalen dat geldt voor de functiegroep waartoe de functie behoort en waarin de werknemer is ingedeeld. Deze garantielonen kunt u vinden in tabel 1, bijlage 10a.

Voor voormannen, leermeesters en instructeurs wordt het vast overeengekomen loon verhoogd met een toeslag zoals vermeld in artikel 42a lid 2 (klik hier voor meer informatie over de voorlieden- en leermeestertoeslag)

Het loon van de jeugdige werknemer die geen van de opleidingen als genoemd in artikel 42b of 42c volgt of heeft gevolgd, is geënt op het vakvolwassen garantieloon van functiegroep A, rekening houdend met de bij de leeftijd genoemde staffel. Het aldus bepaalde loon is vermeld in de kolom ‘zonder vakopleiding’ van tabel III. De werkgever zal aan de jeugdige werknemer per gewerkt uur minimaal het uurloon betalen dat volgens deze kolom geldt.

In artikel 42a, 42b, 42c en 42d van de CAO kunt u lezen hoe de lonen van leerlingen met de diverse opleidingsniveaus worden berekend. De lonen die hier uit volgen zijn te vinden in tabel III van bijlage 10a van de CAO

Klik hier voor de actuele loontabellen voor bouwplaatsmedewerkers 

Terug naar boven

Loonberekeningen Bouwplaatswerknemers

Naast de loontabellen zoals hiervoor genoemd, heeft Bouwend Nederland ook voorbeeld loonkostenberekeningen voor bouwplaatswerknemers beschikbaar voor haar leden. Er zijn alleen loonberekeningen beschikbaar over het loon per 1-1-2019. U kunt deze loonberekeningen hier downloaden.

Terug naar boven

Salarisschalen en loontabellen UTA-werknemers

De werkgever zal aan de werknemer een salaris betalen behorend bij het functieniveau waarin de werknemer is ingedeeld.

De werkgever zal aan de werknemer van 22 jaar of ouder een salaris betalen dat ligt tussen het minimum en maximum van de salarisschaal behorend bij diens functieniveau. De salarissen voor UTA-werknemers zijn opgenomen in de betreffende tabellen (tabel 1) van bijlage 10b.

De werkgever zal aan de jeugdige werknemer beneden de leeftijd van 22 jaar een salaris betalen dat ligt tussen het minimum en maximum van de salarisschaal behorend bij diens functieniveau. De salarissen zijn opgenomen in de betreffende tabellen (tabel 2) van bijlage 10b.

Klik hier om de actuele salaristabellen voor uta-werknemers te downloaden

Terug naar boven

Loonberekeningen UTA-werknemers

Naast de loontabellen zoals hiervoor genoemd, heeft Bouwend Nederland ook voorbeeld loonkostenberekeningen voor UTA-werknemers beschikbaar voor haar leden. Er zijn alleen loonberekeningen beschikbaar voor de lonen per 1-1-2019 U kunt deze loonberekeningen downloaden via deze link.

Terug naar boven

Loons- en salarisverhogingen

In artikel 44 zijn de loons- en salarisverhogingen opgenomen. Gedurende de looptijd van de cao Bouw & Infra 2018-2019 ontvangt de werknemer de volgende structurele verhogingen van het vast overeengekomen loon c.q. salaris:

  • Per 1 augustus 2018 (m.i.v. loonperiode 9): 2,35%
  • Per 1 juli 2019 (m.i.v. loonperiode 8):           3,00%

Terug naar boven

Staat de door u gezochte informatie hier niet bij, neem dan contact op met Bouwend Nederland Advies t. 079 3 252 250 of e. advies@bouwendnederland.nl  

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250